Sprawozdanie z działalności merytorycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Starachowicach w 2020 roku.

 

Rok 2020 był rokiem szczególnym w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku  ale również  w życiu całego kraju – to rok pandemii Covid-19.

 

04.01. - uczestniczyliśmy w projekcji filmu „ Aleksander Newski”.

12.01. - wzięliśmy udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, który odbył się w Starachowickim Centrum Kultury. Tradycyjnie nasi Słuchacze przygotowali wypieki, samodzielnie wykonane przedmioty rękodzieła artystycznego oraz dostarczyli przedmioty na aukcję. UTW zajęło trzecie miejsce w Starachowicach pod kątem zebranych funduszy.

16.01. – uczestniczyliśmy w  spotkaniu Noworocznym  w ZSZ, który uświetnił występ zespołu „ Srebrne Nuty”, oraz wiersze w wykonaniu naszych Słuchaczy.

16.01. - odbył się wykład dr Krzysztofa Gębury – „Dziedzictwo kulturowe kresów”.

21.01. – odbyło się spotkanie z autorami książki „Słowa jak kamienie – mowa nienawiści – kłamstwa i agresja w sieci.”

24.01. – wyjechaliśmy do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na zajęcia w pracowni chemicznej w ramach projektu „ Aktywny Senior”.

25.01. – spacer edukacyjny pt. "Od Wierzbnika do Starachowic” poprowadził Paweł Kołodziejski.

01.02. – wzięliśmy udział w projekcji filmu „Pancernik Potiomkin”

11.02. – rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Aktywny senior”- moduł III – Ze sztuką na ty   oraz IV moduł- Chodzi o to aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.

14.02. - uczestniczyliśmy  w zabawie  Walentynkowej  w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

14. 02. - odbył się wykład  Joanny Adamczyk Dziubińskiej pt. "Dubaj naj..naj..”

16.02.  - wyjechaliśmy na spektakl teatralny do Radomia pt. „ Ryzykowna forsa”

17.02.  - odbył się spacer edukacyjny wokół zalewu w Wąchocku zakończony ogniskiem integracyjnym,

05.03. – odbyły się uroczyste obchody „ Dnia Kobiet” w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

07. 03. - Spacer edukacyjny z Elżbietą Durlej śladami „ Historia getta żydowskiego”

07.03 – uczestniczyliśmy w projekcji  filmu „ Rozkoszne gościnności”

Od. 12.03. zajęcia w UTW zostały zawieszone z powodu panującej pandemii Covid -19.

Sekcja języka niemieckiego kontynuowała zajęcia on-line przy pomocy różnych komunikatorów, zaplanowany program edukacyjny został zrealizowany.

Ponieważ ferie zimowe trwały do 27 lutego dlatego pozostałe sekcje spotkały się 1 lub 2 krotnie i nie zrealizowały programu.

08.05. -  z okazji Dnia Bibliotekarza sekcja literacka i poetycka przekazały bibliotece życzenia i dedykację pt. „Nocne rodzeństwa rozmowy”.

02.06. - wzięliśmy udział w akcji sprzątania terenu wokół zbiornika wodnego Piachy

-  od 03.06. ruszyły zajęcia ruchowe  jogi i zumby  początkowo prowadzone na terenie boiska przy ul. Glinianej, które były kontynuowane w okresie wakacyjnym.

26.06 – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW.

27.06. – na zakończenie roku  odbył się spacer   wokół Starachowic zakończony ogniskiem w Parowozowni.

Ponieważ w roku akademickim 2019/ 2020  większość zajęć nie mogła się odbyć, dlatego w wakacje,  w okresie zniesionych obostrzeń i przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego kontynuowaliśmy zajęcia w terenie.

14.07. – zorganizowaliśmy wspólnie z Nadleśnictwem Starachowice wyjazd do Leśniczówki „ Klepacze” połączony ze spacerem po lesie i  ogniskiem.

21. 07. - pojechaliśmy na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum w Marculach.

- w okresie wakacji członkowie sekcji edukacji obywatelskiej spotykali się w każdy poniedziałek w Społecznościowym Ogrodzie UTW.

13.08. - odbył się spacer edukacyjny prowadzony przez Tomasza Cygana do "Cygańskiej Kapy".

24.08. w ramach projektu  grupa Słuchaczy UTW wyjechała do UJK w Kielcach na zajęcia warsztatowe pt. „Czas zatrzymany w obiektywie”.

06. 09. – Przedstawiciele Samorządu Studenckiego UTW złożyli kwiaty pod pomnikiem Obrońców Starachowic.

10. 09. - odbył się spacer organizowany przez członków koła  PTTK przy UTW do miejsc upamiętniających Powstanie Styczniowe  w Budach Brodzkich i Młynku. Wędrówkę poprowadził Tomasz Cygan.

Od. 15. 09. kontynuowaliśmy zajęcia w ramach projektu „ Aktywny Senior.

Zostały zrealizowane 3 moduły: „Ze sztuką na ty” – uczestniczyło w nim 26 osób, „Chodzi o to aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa” – udział wzięło 20 osób oraz moduł „Cudze chwalicie swego nie znacie” – uczestniczyło w nim 26 osób.

18.09. - w ramach obchodów Dnia Seniora grupa 20 Słuchaczy uczestniczyła w spacerze z kijkami nordic walking do Willi Rosochacz.

19.09. – w ramach akcji „Sprzątanie świata” uczestniczyliśmy w porządkowaniu terenu wokół zbiornika wodnego „ Piachy”. Na miejscu zbiórki powitał nas i  podziękował za udział Prezydent Starachowic Marek Materek. Akcja sprzątania zakończyła się wspólnym ogniskiem.

21.09. wzięliśmy udział w akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez Nadleśnictwo Starachowice.

23.09. -  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW, na którym zatwierdziliśmy nowy Statut oraz wysokość składki członkowskiej.

26.09. - Słuchacze UTW wzięli udział w zajęciach warsztatowych i wykładzie Wioletty Sobieraj w ramach projektu „ Mnisi i Cystersi”, który odbył się w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

03.10. – w ramach projektu „ Aktywny Senior” odbył się rajd Nordic Walking zakończony obiadem w Willi Rosochacz.

05.10. – odbyła  w Starostwie Powiatowym w Starachowicach uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.

13.10. - odbył się w ramach sekcji literackiej w Miejskiej Bibliotece wykład o twórczości Leopolda Tyrmanda przeprowadzony przez pracownika UJK w Kielcach.

14.10. – 30 członków UTW pojechało na wycieczkę do Wiślicy, która była dofinansowana z projektu przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Przewodnikiem wycieczki była Elżbieta Durlej.

16.10. – wzięliśmy udział w wernisażu wystawy w Muzeum Przyrody i Techniki pt"Przemysł domowy-zabytkowe sztućce  i zastawy stołowe".

19.10. – odbył się wykład Zbigniewa Kopańskiego Pt. Historia Starachowic w starej fotografii

Od 24.10. – z powodu zwiększonej ilości zachorowań i  wprowadzenia w całym kraju czerwonej strefy,zajęcia w UTW zostały zawieszone do odwołania.

Zajęcia on-line prowadzone były przez sekcję:

1.-języka niemieckiego,która pracowała on-line w 2 grupach.Łącznie odbyło się 30 godzin zajęć,z których korzystało 20 Słuchaczy.Modyfikowany plan został zrealizowany.

2.-sekcja psychologiczna kontynuowała zajęcia poprzez wysyłanie do Słuchaczy treści skanowanych artykułów,dyskusje on-line i telefoniczne rozmowy dające wsparcie w trudnych chwilach i podtrzymujące  więzi.Z tej  formy zajęć korzystało 21 Słuchaczy.Tematy artykułów dotyczyły sposobów radzenia sobie ze stresem oraz z lękiem spowodowanym pandemią.Poruszały problemy osobowości ,wartości przyjazni oraz kontaktów społecznych.

3.-sekcja języka rosyjskiego prowadziła zajęcia on-line w 3 grupach. Z zajęć korzystało 15 Słuchaczy .Plan pracy został częściowo zrealizowany.

4.-sekcja poetycka "Feniks"-pracowała zdalnie ,zebrano materiały pamiątkowe ,zdjęcia i wykonano "Pamiątkową Księgę grupy poetyckiej Feniks"obejmującą lata 2012-2020.Księga krążyła od poety do poety była przez Słuchaczy  uzupełniana. Sekcja wysłała  2 prace literackie na konkurs  z okazji 50- lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „ Pieśni  i fraszki – słowne igraszki”.  Barbara Gos i  Lucjana Elżbieta Nowak  otrzymały dyplomy od Rektora UJK za uczestnictwo w konkursie.

 Pozostałe sekcje w II semestrze zawiesiły swoją działalność z powodu panującej pandemii Covid-19.

Opracowała:

Wiceprezes Zarządu Anna Tokarska.

STATUT

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Starachowice.  
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji - krajowych
  i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.
 5. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 4, decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia uchwala i zmienia regulaminy ww. jednostek organizacyjnych.   

 

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za zgodą Walnego Zebrania Słuchaczy UTW.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.  
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych i ekologii, problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.

2)     Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

4)     Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.

5)     Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.

6)     Aktywizacja społeczna osób starszych.

7)     Upowszechnianie praw seniorów oraz uwrażliwianie ich na różnego rodzaju zagrożenia w szczególności ekonomiczne i informatyczne. 

8)     Organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.

9)     Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.

10)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11)  Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

12)  Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

13)  Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

14)  Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,

15)  Organizowanie wypoczynku osób starszych.

16)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17)  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

18)  Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

19)  Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

20)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

21)  Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.

22)  Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu - szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

23)  Promocja i organizacja wolontariatu.

24)  Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

25)  Działalność charytatywna

26)  Upowszechnianie ekonomii społecznej.

27)  Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.

28)  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich
a w szczególności powiatu starachowickiego.

2. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

2)     Prowadzenie działalności szkoleniowej.

3)     Organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i kursów.

4)     Organizację wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji.

5)     Organizację wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów.

6)     Organizację imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych.

7)     Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych
i krajoznawczych.

8)     Organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych.

9)     Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.).

10)  Prowadzenie działalności doradczej.

11)  Prowadzenie działalności stypendialnej.

12)  Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.

13)  Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie.

14)  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.

15)  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.

2. Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

4. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-10. 

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

6. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
  i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia z ukończonym co najmniej wykształceniem średnim będąca w wieku emerytalnym  55+.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
  w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)     zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3)     zgłaszać projekty uchwał,

4)     uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

5)     odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

6)     brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalanych przez Zarząd,

7)     korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)   aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

2)     przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)   troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,

4)     uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,

5)   regularne opłacanie składek członkowskich,

6)   składki członkowskie winny być wpłacane do końca października w każdym roku akademickim, w uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacone w dwóch ratach, pierwsza do końca października a druga do końca stycznia w danym roku akademickim,

7)   dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

8)   przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)     śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)     wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)     działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)     rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

4. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały (uchwałę można doręczyć drogą e-mailową). Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. 

 

§ 17

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie kadencji.
  W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub informację w programie zajęć na 14 dni przed planowanym terminem obrad. Zarząd może ustalić inne sposoby zawiadamiania. 
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:

1)     z inicjatywy własnej Zarządu,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalanie statutu i jego zmian,

3)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

4)     wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

7)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,

8)     uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

10)  uchwalanie składki członkowskiej na wniosek Zarządu, jeżeli podwyżka będzie powyżej rocznego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.

 

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z 5-15 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. Zarząd może wybrać drugiego skarbnika i drugiego Sekretarza.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć niezwłocznie, po dokonaniu wyboru, które prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania.
 5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone
  w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

 

§ 26

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,

2)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  

4)     kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

8)     sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

9)     utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,

10)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

11)  powoływanie i odwoływanie ciał doradczych, komisji, sekcji i zespołów, samorządu studenckiego  oraz określanie ich zadań w tym nadawanie i zmienianie regulaminów ich funkcjonowania,

12)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 i ruchomego,

13)  prowadzenie działalności gospodarczej,

14)  podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

15)  uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

16)  uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17)  uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich. Zarząd na prośbę pisemną członka Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach udzielać rocznego urlopu, po wykorzystaniu rocznego urlopu członek Stowarzyszenia nie płaci wpisowego,

18)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

19)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

20)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

21)  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

22)  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

23)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

§  27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, albo skarbnik i inny członek zarządu działający łącznie.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
  a członkiem zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.

7. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,

3)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

4)     opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

5)     kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

6)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, nieprzestrzegania Statutu lub nierealizowania uchwał,

7)     zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 ust. 2 lub 21 ust. 2,

8)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

9)     przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,

2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

3)     dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

4)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej
i działalności gospodarczej;

5)     dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

5. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 32

Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)     przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 

 

Sprawozdanie z działalności UTW w Starachowicach w 2019 roku.

-.09 stycznia wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji Powstania Styczniowego na Polanie Langiewicza.

-10 stycznia słuchacze UTW uczestniczyli w spektaklu"Żołnierz Królowej Madagaskaru" w Teatrze Polskim w Warszawie.

-13 stycznia organizowaliśmy stoisko z wypiekami i rękodziełem członków UTW w SCK i wspomagaliśmy akcję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

-23 stycznia odbyła się wycieczka z wnukami do Pacanowa.

-04 lutego uczestniczyliśmy w wykładzie dr Jacka Łapińskiego pt."Rozwój osobisty".

-03 marca braliśmy udział w warsztatach kulinarnych w ZSZ nr 1.

-05 marca mieliśmy wspólne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

-09 marca odbył się wyjazd do Filharmonii na spektakl"Gorące kubańskie rytmy-salsa jest kobieta".

-27 marca wyjechaliśmy do Teatru Starego w Krakowie na spektakl"Gould".

-26 kwietnia odbyło się Spotkanie Wielkanocne w Dworku Świętokrzyskim.

-18 maja odbyły się na placu pod Skałkami "Juwenalia' UTW.

22. maja 2019r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego członków UTW został wybrany nowy Zarząd. Na prośbę ustępującego Zarządu do końca czerwca poprzedni Zarząd realizował rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia . W czerwcu wzięliśmy udział w :
- Jarmarku Starzecha;
- Rajdzie Nording Waking z przemarszem do Wólki Milanowskiej było to przedsięwzięcie dotowane z środków Starostwa Powiatowego
- w wycieczce do Świętej Katarzyny, w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego
- w wycieczce na terenie gminy Bieliny, połączonej z grą terenową opartą na ludowych legendach świętokrzyskich. Wakacje były dla nowego Zarządu okresem wytężonej pracy związanej z przeprowadzką do nowej siedziby przy ulicy Glinianej 10a, oraz z pozyskiwaniem i transportem sprzętu i mebli po likwidowanych szkołach gimnazjalnych.
- w lipcu delegacja UTW uczestniczyła w odsłonięciu pomnika z 1922 r. , który był wyremontowany z środków zebranych podczas kwesty w listopadzie 2018r.
15 sierpnia delegacja słuchaczy UTW uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Prezydenta Miasta pod pomnikiem Niepodległości, złożyliśmy pod pomnikiem okolicznościowy wieniec;
- 24 sierpnia 30 członów UTW wzięło udział w Paradzie Seniorów w Warszawie;
- 9 września uczestniczyliśmy w V Dniach Seniora, który rozpoczął się odtańczeniem tradycyjnego poloneza pod " Skałkami";
- we wrześniu delegacja UTW złożyła również wieniec pod pomnikiem " Obrońców Starachowic";
- 22.września pod hasłem :" Nie śmiecimy , sprzątamy, zbieramy" – wzięliśmy udział w sprzątaniu terenu wokół zbiornika wodnego "Piachy". Akcja zakończyła się tradycyjnym ogniskiem. Cieszymy się , że coraz większa liczba naszych słuchaczy uczestniczy w tej akcji. W tym roku było 24 osoby.
- 19. września wrześniu zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka odbyła się w ramach współpracy z Ligą Obrony Kraju;
- 1. października uczestniczyliśmy wspólnie z innymi organizacjami senioralnymi naszego miasta w " Jesiennym rajdzie seniorów" – organizowanym z okazji " Międzynarodowego dnia osób starszych", który zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawą w ośrodku ZHP nad Lubianką.
- 7 października w sali UM " Olimpia " uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Odbył się również I etap Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej;
- 12. października braliśmy udział w Targach Seniora w Kielcach;
- 19. października wyjechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Żydowskiego POLIN w Warszawie;
- 26. października odbyła się zabawa integracyjna z LOK w Domu Nauczyciela;
- 1 – listopada wzięliśmy udział w kweście na cmentarzach przy ulicy Radomskiej;
- 04 – listopada odbyły się wybory do koła PTTK przy UTW. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Cygan.
- 08 – listopada wzięliśmy udział w konferencji naukowej "Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego" w 120 rocznicę oddania do użytku Zakładu wielkopiecowego w Starachowicach. Konferencja odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach;
- 08 listopada braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Lipiu w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- 30. listopada odbyła się zabawa andrzejkowa w Dworku Świętokrzyskim;
- 8. grudnia - wyjechaliśmy do teatru Tet a tet w Kielcach na spektakl "Kochajmy się"
- 9. grudnia – odbyło się w sali Olimpia UM spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem;
- 15. grudnia – uczestniczyliśmy w wykładzie " Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim" w UJK w Kielcach.
- 16 stycznia – odbyło się Spotkanie Noworoczne słuchaczy UTW w ZSZ nr 1 w Starachowicach;
- 20 stycznia – uczestniczyliśmy w wykładzie pracowników naukowych UJK w Kielcach, autorów książki pt. "Słowa jak kamienie, mowa nienawiści, kłamstwa i agresja w sieci".
- 24.01 – uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych w pracowni chemicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyjazd odbył się w ramach projektu " Aktywny Senior" Zajęcia prowadził dr hab. Rafał Kozłowski – profesor UJK.

W I semestrze 2019/ 2020 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1." Cyfrowy Senior" , projekt obsługi programów komputerowych przygotowany przez Komendę Wojewódzką ZHP w Kielcach, w którym uczestniczyło 12 naszych słuchaczy;
2. Projekt " Akademia Aktywnego Seniora" w ramach tego projektu zrealizowaliśmy w 2 moduły:
a/ "Odbrązowić starość" – udział wzięło 16 słuchaczy
b/ "Na ścieżce do zdrowia urody i sprawności" – udział w nim wzięło 21 naszych słuchaczy.
Zajęcia tematyczne w ramach projektu prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W I semestrze zrealizowano 18 godzin zajęć. Zajęcia były bezpłatne.

Raz w miesiącu organizowane są pod kierownictwem Haliny Sidor wyjazdy do Solca – Zdroju. Średnio 40 słuchaczy korzysta z kąpieli w basenach siarczkowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizował swoje zadania statutowe w ramach 18 sekcji tematycznych:

1. Sekcja psychologiczna jest prowadzona przez Wandę Kołodziejczyk, skupia w 2 grupach łącznie 79 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru ilość słuchaczy powiększyła o 15 osób. Grupa wtorkowa spotkała się na zajęciach 9 razy, słuchacze sekcji psychologicznej uczestniczyli w 3 seansach filmowych w ramach " Kina Senior". Tematyka filmów omawiana była również podczas zajęć sekcji psychologicznej. Frekwencja w grupie wtorkowej wynosiła 65%. Grupa środowa spotkała się 11 razy. Frekwencja wynosiła 60%. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu.
Tematyka tych spotkań związana była z problematyką szczęścia osobistego, czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia, jego wyznacznikami i sposobami jego zwiększenia.

2. Sekcja historyczna prowadzona jest przez Agnieszkę Malinowską. Skupia 10 członków. W I sem. Odbyło się 6 spotkań. Frekwencja wyniosła 95%. Zajęcia z historii zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem pracy. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu.

3. Sekcja przyrodnicza – prowadzona jest przez dr Krystynę Dutkiewicz. Należy do niej 36 słuchaczy. Skład osobowy sekcji przyrodniczej w porównaniu z poprzednim semestrem pozostaje bez zmian. Zrealizowano łącznie 20 godz. zajęć w tym: 7 wykładów w formie prezentacji multimedialnych, 2 lekcja muzealne i 1 zajęcia w terenie. Średnio 26 osób uczestniczyło w wykładach, 10 osób w lekcjach muzealnych. Zajęcia odbywały się 2 lub 3 razy w miesiącu. Zgodnie z założeniami programowymi zrealizowano w całości cykl zajęć pt. "Grzyby, porosty,śluzowce", część cyklu pt. "Nowe dziedziny biologii". Ponadto odbyły się zajęcia dotyczące pomocy ptakom w zimie oraz zaburzeń zmian sezonowych w przyrodzie w związku z ociepleniem klimatu.

4.Sekcja informatyczna – prowadzona jest przez Agnieszkę Pachocką. Jest nowoutworzoną sekcją UTW, ponieważ w drugim semestrze 2018/2019 sekcja informatyczna została rozwiązana. Należy do niej 11 słuchaczy, w I semestrze odbyło się 22 godz. z zajęć z podstaw obsługi i nauki korzystania z podstawowych programów komputerowych. Zajęcia odbywają się już na komputerach będących własnością UTW, które w br. zostały wyremontowane poprzez wgranie potrzebnych do programów oraz rozszerzenie ich pamięci. Założony plan pracy zrealizowano w 100%.

5. Sekcja geograficzno- turystyczna – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. Należy do niej 12 słuchaczy. Frekwencja na zajęciach wyniosła 97%. Zrealizowano 18 godzin zajęć w formie wykładów. W ramach sekcji odbywały się też w soboty spacery edukacyjne po terenie miasta i okolic. Celem ich było poznanie miejsc związanych z historią miasta. W spacerach brali też udział członkowie innych sekcji UTW.

6. Sekcja poetycka " Feniks" – prowadzona jest przez Lucjanę Elżbietę Nowak. Sekcja liczy 19 członków. Jej skład pozostał bez zmian w porównaniu z poprzednim semestrem. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 53%. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu. W ramach sekcji zorganizowano we wrześniu w Bibliotece Pedagogicznej przedstawienie słowno-muzyczne dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. "Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach i chłopcach", w październiku wieczór poetycki Wandy Frączek, w październiku wieczór poetycki Janusza Niewczasa oraz Kolędowanie w polskiej tradycji.

7. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona jest przez Jerzego Krawczyka . Należy do niej 52 słuchaczy. Średnia frekwencja wyniosła 72% . W porównaniu z poprzednim semestrem w sekcji przybyło 10 nowych członków. W I semestrze odbyło się 12 dwugodzinnych wykładów Swój program zajęć sekcja realizuje w formie wykładów otwartych w których uczestniczą też członkowie innych sekcji zainteresowanych proponowaną tematyką wykładów. Członkowie sekcji we wrześniu brali udział w Ogólnopolskiej akcji sprzątania świata i w kweście na starachowickich cmentarzach. W br. akademickim nawiązaliśmy współpracę z MPiT, która zaowocowała cyklem wykładów poświęconych historii powstania muzeum, pracy muzealników oraz historii powstania Starachowic. Wykłady prowadzone przez dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego oraz Wiolettę Sobieraj cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W tę tematykę wpisał się również ciekawy wykład wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. W I sem. udział w zajęciach sekcji wzięli również przedsiębiorcy z terenu miasta: Edward Płusa i Krzysztof Chaja, którzy opowiedzieli o powstaniu i działalności swoich firm. W I sem. odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem oraz pracownikiem Nadleśnictwa Starachowice. Z prawa cywilnego odbył się wykład dot. odszkodowań oraz obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowych. Sekcja prowadzi dodatkowo Społecznościowy Ogród UTW.

8. Sekcja literacka – prowadzona jest przez Dorotę Kiełek. Zajęcia sekcji odbywają się raz w miesiącu. Odbyły się cztery spotkania – łącznie 8 godz. zajęć. Należy do niej 37 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru przybyło 5 członków. Średnia frekwencja to 82%. W tym roku szkolnym słuchacze sekcji uczestniczyli w wykładzie o Gustawie Herlingu Grudzińskim w Bibliotece Pedagogicznej, oraz w wykładzie przybliżającym twórczość literacką Wiesława Myśliwskiego.

9. Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona jest przez Jadwigę Hamerę. Należy do niej 18 słuchaczy, frekwencja na zajęciach wyniosła 66%. Sekcja powiększyła się o 2 słuchaczy.W ramach sekcji zrealizowano 14 spotkań. Słuchacze uczyli się słownictwa i zwrotów gramatycznych zgodnie z realizowanymi tematami zajęć. W Listopadzie odbyły się zajęcia związane z tradycjami pogrzebowymi w Rosji, w grudniu sekcja zorganizowała spotkanie adwentowe, realizując jednocześnie temat " Boże Narodzenie w prawosławiu.

10. Sekcja języka niemieckiego - prowadzona jest przez Jolantę Łodej. Sekcja liczy 26 osób W porównaniu z poprzednim semestrem ubyło 3 osoby. Zajęcia odbywają się w 2 grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. W I semestrze zrealizowano 52 godziny zajęć, średnia frekwencja wyniosła 75%. Założony plan pracy został zrealizowany. We wrześniu sekcję odwiedzili partnerzy z Darmstadt, wspólnie zwiedzano Zamość, Krzemionki Opatowskie, na zakończenie pobytu odbyło się ognisko integracyjne. W grudniu słuchacz uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, uczestniczyli tam w grze miejskiej "Kod Goethego" , zwiedzili też Kiermasz Bożenarodzeniowy.

11. Sekcja języka włoskiego – prowadzona jest przez Agnieszkę Iwon. Należy do niej 15 słuchaczy. W porównaniu z poprzednim semestrem przybyło 6 słuchaczy. W ramach lektoratu słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa i prowadzenia rozmówek w języku włoskim. W ubiegłym semestrze sekcja włoskiego zaprezentowała spektakl pt. "Wieczór Leonarda da Vinci". Zrealizowano 12 godzin zajęć . Średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem.

12. Dyskusyjny Klub Filmowy – jest to nowa sekcja prowadzona przez Ewę Przygodę. Swoją działalność sekcja realizuje w oparciu o współpracę z kinem Starachowickiego Centrum Kultury. Średnio raz w miesiącu 40 słuchaczy UTW uczestniczy w projekcjach filmów w ramach " Kino szkoła - Senior". Są to filmy ambitne, poprzedzone wstępem prelegenta, oddziaływujące na emocje i zmuszające do refleksji. Tematyka ich jest również dyskutowane na zajęciach sekcji psychologicznej. Drugą działalnością sekcji jest udział w dyskusyjnym klubie filmowym działającym w oparciu o klasykę filmów czarno – białych. Należy tu 14 słuchaczy, którzy w 1 sobotę miesiąca uczestniczyli w projekcji 5 filmów.

13. Sekcja artystyczna – prowadzona jest przez Annę Majer. Obejmuje działalność plastyczną, należy tu 12 osób. Odbyło się 18 godzin zajęć praktycznych gdzie frekwencja wyniosła 80%. Do grupy fotograficznej należy 6 osób. W I semestrze odbyły się 4 godziny zajęć z fotografii. Grupa plastyczna uzupełnia swoje prace z miłośnikami fotografii np. fotografowanie martwej natury w różnym świetle. Wspomaga też swoimi pracami "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" oraz imprezy UTW np. Juwenalia.

14. Gimnastyka usprawniająca – zajęcia prowadzi Beata Laszczyk. Udział w zajęciach bierze 95 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 4 grupach. Łącznie odbyło się 54 godzin zajęć gdzie frekwencja wyniosła 77%. Celem zajęć jest utrzymanie bądź podniesienie sprawności psychofizycznej słuchaczy, uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie aparatu ruchowego ćwiczących i zapobieganiu zmianom starczym w obrębie poszczególnych układów: ruchu, krążenia i oddychania.

15. Joga – sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 37 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i miały na celu podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW.

16. Zespół wokalny " Srebrne Nuty" – kierowany jest przez Janinę Kowalik. Do zespołu należy 17 słuchaczek UTW, które spotykają się raz w tygodniu; w tym semestrze odbyło się 20 spotkań. Frekwencja wyniosła 73%. W porównani z poprzednim semestrem zespół powiększył swój skład o 4 osoby. Zespołowi akompaniuje Paweł Michalski. Zespół bierze udział w wydarzeniach UTW oraz współpracuje z innymi sekcjami. Swoimi występami uatrakcyjnił min. "Senioralia", Inaugurację roku akademickiego, Spotkanie Noworoczne, czy imprezę miejską pt. "Kolędowanie bez barier".

17. Kabaret " Z Różą" – reżyserem i autorem tekstów jest Janusz Zakrzewski, którego z ramienia UTW wspomaga Zofia Skrońska. W kabarecie uczestniczy 9 słuchaczy UTW ( skład członków Kabaretu pozostaje bez zmian). Występom Kabaretu akompaniuje Wojciech Wąsala. Próby Kabaretu odbywają się raz w tygodniu, w tym semestrze było to 60 godzin. Frekwencja słuchaczy wynosiła 89%. Kabaret ze spektaklem" Autoterapia czyli kurujmy się" wystąpił w październiku na zabawie integracyjnej UTW i LOK oraz podczas uroczystości związanej ze 100 leciem PCK.

18. Spacery edukacyjne – w każdą sobotę słuchacze UTW brali udział w spacerach edukacyjnych po terenie miasta i okolic. Większość spacerów prowadziła Elżbieta Durlej w ramach pracy sekcji geograficzno – turystycznej, w trzecią sobotę miesiąca spacery odbywały się z Andrzejem Cyganem w ramach współpracy z oddziałem PTTK , część spacerów edukacyjnych dot. Historii Starachowic i historii Zakładów górniczo – hutniczych nad Kamienną prowadził Paweł Kołodziejski dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej UTW

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Glinianej 10A dalej jako „UTW”.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością UTW.  Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa 01 – 193.

4. Podanie danych jest niezbędne do kontaktu z członkiem UTW.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. UTW nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach:

 

Jerzy Krawczyk - prezes

Anna Tokarska - vice-prezes

Helena Pęczek - vice-prezes

Urszula Fiałek - skarbnik

Barbara Niemczyńska - skarbnik

Jadwiga Sar - sekretarz

Bożena Gaik - sekretarz

Aleksandra Dudkiewicz - członek zarządu

Stanisław Szwugier - członek zarządu

Podkategorie