STATUT

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Starachowice.  
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji - krajowych
  i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.
 5. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 4, decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia uchwala i zmienia regulaminy ww. jednostek organizacyjnych.   

 

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za zgodą Walnego Zebrania Słuchaczy UTW.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.  
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych i ekologii, problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.

2)     Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

4)     Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.

5)     Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.

6)     Aktywizacja społeczna osób starszych.

7)     Upowszechnianie praw seniorów oraz uwrażliwianie ich na różnego rodzaju zagrożenia w szczególności ekonomiczne i informatyczne. 

8)     Organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.

9)     Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.

10)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11)  Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

12)  Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

13)  Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

14)  Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,

15)  Organizowanie wypoczynku osób starszych.

16)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17)  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

18)  Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

19)  Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

20)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

21)  Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.

22)  Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu - szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

23)  Promocja i organizacja wolontariatu.

24)  Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

25)  Działalność charytatywna

26)  Upowszechnianie ekonomii społecznej.

27)  Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.

28)  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich
a w szczególności powiatu starachowickiego.

2. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

2)     Prowadzenie działalności szkoleniowej.

3)     Organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i kursów.

4)     Organizację wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji.

5)     Organizację wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów.

6)     Organizację imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych.

7)     Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych
i krajoznawczych.

8)     Organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych.

9)     Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.).

10)  Prowadzenie działalności doradczej.

11)  Prowadzenie działalności stypendialnej.

12)  Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.

13)  Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie.

14)  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.

15)  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.

2. Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

4. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-10. 

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

6. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
  i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia z ukończonym co najmniej wykształceniem średnim będąca w wieku emerytalnym  55+.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
  w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)     zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3)     zgłaszać projekty uchwał,

4)     uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

5)     odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

6)     brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalanych przez Zarząd,

7)     korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)   aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

2)     przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)   troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,

4)     uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,

5)   regularne opłacanie składek członkowskich,

6)   składki członkowskie winny być wpłacane do końca października w każdym roku akademickim, w uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacone w dwóch ratach, pierwsza do końca października a druga do końca stycznia w danym roku akademickim,

7)   dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

8)   przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)     śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)     wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)     działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)     rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

4. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały (uchwałę można doręczyć drogą e-mailową). Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. 

 

§ 17

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie kadencji.
  W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub informację w programie zajęć na 14 dni przed planowanym terminem obrad. Zarząd może ustalić inne sposoby zawiadamiania. 
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:

1)     z inicjatywy własnej Zarządu,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalanie statutu i jego zmian,

3)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

4)     wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

7)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,

8)     uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

10)  uchwalanie składki członkowskiej na wniosek Zarządu, jeżeli podwyżka będzie powyżej rocznego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.

 

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z 5-15 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. Zarząd może wybrać drugiego skarbnika i drugiego Sekretarza.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć niezwłocznie, po dokonaniu wyboru, które prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania.
 5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone
  w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

 

§ 26

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,

2)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  

4)     kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

8)     sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

9)     utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,

10)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

11)  powoływanie i odwoływanie ciał doradczych, komisji, sekcji i zespołów, samorządu studenckiego  oraz określanie ich zadań w tym nadawanie i zmienianie regulaminów ich funkcjonowania,

12)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 i ruchomego,

13)  prowadzenie działalności gospodarczej,

14)  podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

15)  uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

16)  uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17)  uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich. Zarząd na prośbę pisemną członka Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach udzielać rocznego urlopu, po wykorzystaniu rocznego urlopu członek Stowarzyszenia nie płaci wpisowego,

18)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

19)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

20)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

21)  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

22)  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

23)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

§  27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, albo skarbnik i inny członek zarządu działający łącznie.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
  a członkiem zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.

7. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,

3)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

4)     opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

5)     kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

6)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, nieprzestrzegania Statutu lub nierealizowania uchwał,

7)     zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 ust. 2 lub 21 ust. 2,

8)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

9)     przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,

2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

3)     dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

4)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej
i działalności gospodarczej;

5)     dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

5. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 32

Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)     przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej UTW

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Glinianej 10A dalej jako „UTW”.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością UTW.  Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa 01 – 193.

4. Podanie danych jest niezbędne do kontaktu z członkiem UTW.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. UTW nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach:

 

Jerzy Krawczyk - prezes

Anna Tokarska - vice-prezes

Helena Pęczek - vice-prezes

Urszula Fiałek - skarbnik

Barbara Niemczyńska - skarbnik

Jadwiga Sar - sekretarz

Bożena Gaik - sekretarz

Aleksandra Dudkiewicz - członek zarządu

Stanisław Szwugier - członek zarządu

Sprawozdanie z działalności UTW w Starachowicach w 2019 roku.

-.09 stycznia wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji Powstania Styczniowego na Polanie Langiewicza.

-10 stycznia słuchacze UTW uczestniczyli w spektaklu"Żołnierz Królowej Madagaskaru" w Teatrze Polskim w Warszawie.

-13 stycznia organizowaliśmy stoisko z wypiekami i rękodziełem członków UTW w SCK i wspomagaliśmy akcję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

-23 stycznia odbyła się wycieczka z wnukami do Pacanowa.

-04 lutego uczestniczyliśmy w wykładzie dr Jacka Łapińskiego pt."Rozwój osobisty".

-03 marca braliśmy udział w warsztatach kulinarnych w ZSZ nr 1.

-05 marca mieliśmy wspólne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

-09 marca odbył się wyjazd do Filharmonii na spektakl"Gorące kubańskie rytmy-salsa jest kobieta".

-27 marca wyjechaliśmy do Teatru Starego w Krakowie na spektakl"Gould".

-26 kwietnia odbyło się Spotkanie Wielkanocne w Dworku Świętokrzyskim.

-18 maja odbyły się na placu pod Skałkami "Juwenalia' UTW.

22. maja 2019r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego członków UTW został wybrany nowy Zarząd. Na prośbę ustępującego Zarządu do końca czerwca poprzedni Zarząd realizował rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia . W czerwcu wzięliśmy udział w :
- Jarmarku Starzecha;
- Rajdzie Nording Waking z przemarszem do Wólki Milanowskiej było to przedsięwzięcie dotowane z środków Starostwa Powiatowego
- w wycieczce do Świętej Katarzyny, w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego
- w wycieczce na terenie gminy Bieliny, połączonej z grą terenową opartą na ludowych legendach świętokrzyskich. Wakacje były dla nowego Zarządu okresem wytężonej pracy związanej z przeprowadzką do nowej siedziby przy ulicy Glinianej 10a, oraz z pozyskiwaniem i transportem sprzętu i mebli po likwidowanych szkołach gimnazjalnych.
- w lipcu delegacja UTW uczestniczyła w odsłonięciu pomnika z 1922 r. , który był wyremontowany z środków zebranych podczas kwesty w listopadzie 2018r.
15 sierpnia delegacja słuchaczy UTW uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Prezydenta Miasta pod pomnikiem Niepodległości, złożyliśmy pod pomnikiem okolicznościowy wieniec;
- 24 sierpnia 30 członów UTW wzięło udział w Paradzie Seniorów w Warszawie;
- 9 września uczestniczyliśmy w V Dniach Seniora, który rozpoczął się odtańczeniem tradycyjnego poloneza pod " Skałkami";
- we wrześniu delegacja UTW złożyła również wieniec pod pomnikiem " Obrońców Starachowic";
- 22.września pod hasłem :" Nie śmiecimy , sprzątamy, zbieramy" – wzięliśmy udział w sprzątaniu terenu wokół zbiornika wodnego "Piachy". Akcja zakończyła się tradycyjnym ogniskiem. Cieszymy się , że coraz większa liczba naszych słuchaczy uczestniczy w tej akcji. W tym roku było 24 osoby.
- 19. września wrześniu zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka odbyła się w ramach współpracy z Ligą Obrony Kraju;
- 1. października uczestniczyliśmy wspólnie z innymi organizacjami senioralnymi naszego miasta w " Jesiennym rajdzie seniorów" – organizowanym z okazji " Międzynarodowego dnia osób starszych", który zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawą w ośrodku ZHP nad Lubianką.
- 7 października w sali UM " Olimpia " uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Odbył się również I etap Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej;
- 12. października braliśmy udział w Targach Seniora w Kielcach;
- 19. października wyjechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Żydowskiego POLIN w Warszawie;
- 26. października odbyła się zabawa integracyjna z LOK w Domu Nauczyciela;
- 1 – listopada wzięliśmy udział w kweście na cmentarzach przy ulicy Radomskiej;
- 04 – listopada odbyły się wybory do koła PTTK przy UTW. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Cygan.
- 08 – listopada wzięliśmy udział w konferencji naukowej "Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego" w 120 rocznicę oddania do użytku Zakładu wielkopiecowego w Starachowicach. Konferencja odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach;
- 08 listopada braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Lipiu w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- 30. listopada odbyła się zabawa andrzejkowa w Dworku Świętokrzyskim;
- 8. grudnia - wyjechaliśmy do teatru Tet a tet w Kielcach na spektakl "Kochajmy się"
- 9. grudnia – odbyło się w sali Olimpia UM spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem;
- 15. grudnia – uczestniczyliśmy w wykładzie " Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim" w UJK w Kielcach.
- 16 stycznia – odbyło się Spotkanie Noworoczne słuchaczy UTW w ZSZ nr 1 w Starachowicach;
- 20 stycznia – uczestniczyliśmy w wykładzie pracowników naukowych UJK w Kielcach, autorów książki pt. "Słowa jak kamienie, mowa nienawiści, kłamstwa i agresja w sieci".
- 24.01 – uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych w pracowni chemicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyjazd odbył się w ramach projektu " Aktywny Senior" Zajęcia prowadził dr hab. Rafał Kozłowski – profesor UJK.

W I semestrze 2019/ 2020 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1." Cyfrowy Senior" , projekt obsługi programów komputerowych przygotowany przez Komendę Wojewódzką ZHP w Kielcach, w którym uczestniczyło 12 naszych słuchaczy;
2. Projekt " Akademia Aktywnego Seniora" w ramach tego projektu zrealizowaliśmy w 2 moduły:
a/ "Odbrązowić starość" – udział wzięło 16 słuchaczy
b/ "Na ścieżce do zdrowia urody i sprawności" – udział w nim wzięło 21 naszych słuchaczy.
Zajęcia tematyczne w ramach projektu prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W I semestrze zrealizowano 18 godzin zajęć. Zajęcia były bezpłatne.

Raz w miesiącu organizowane są pod kierownictwem Haliny Sidor wyjazdy do Solca – Zdroju. Średnio 40 słuchaczy korzysta z kąpieli w basenach siarczkowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizował swoje zadania statutowe w ramach 18 sekcji tematycznych:

1. Sekcja psychologiczna jest prowadzona przez Wandę Kołodziejczyk, skupia w 2 grupach łącznie 79 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru ilość słuchaczy powiększyła o 15 osób. Grupa wtorkowa spotkała się na zajęciach 9 razy, słuchacze sekcji psychologicznej uczestniczyli w 3 seansach filmowych w ramach " Kina Senior". Tematyka filmów omawiana była również podczas zajęć sekcji psychologicznej. Frekwencja w grupie wtorkowej wynosiła 65%. Grupa środowa spotkała się 11 razy. Frekwencja wynosiła 60%. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu.
Tematyka tych spotkań związana była z problematyką szczęścia osobistego, czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia, jego wyznacznikami i sposobami jego zwiększenia.

2. Sekcja historyczna prowadzona jest przez Agnieszkę Malinowską. Skupia 10 członków. W I sem. Odbyło się 6 spotkań. Frekwencja wyniosła 95%. Zajęcia z historii zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem pracy. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu.

3. Sekcja przyrodnicza – prowadzona jest przez dr Krystynę Dutkiewicz. Należy do niej 36 słuchaczy. Skład osobowy sekcji przyrodniczej w porównaniu z poprzednim semestrem pozostaje bez zmian. Zrealizowano łącznie 20 godz. zajęć w tym: 7 wykładów w formie prezentacji multimedialnych, 2 lekcja muzealne i 1 zajęcia w terenie. Średnio 26 osób uczestniczyło w wykładach, 10 osób w lekcjach muzealnych. Zajęcia odbywały się 2 lub 3 razy w miesiącu. Zgodnie z założeniami programowymi zrealizowano w całości cykl zajęć pt. "Grzyby, porosty,śluzowce", część cyklu pt. "Nowe dziedziny biologii". Ponadto odbyły się zajęcia dotyczące pomocy ptakom w zimie oraz zaburzeń zmian sezonowych w przyrodzie w związku z ociepleniem klimatu.

4.Sekcja informatyczna – prowadzona jest przez Agnieszkę Pachocką. Jest nowoutworzoną sekcją UTW, ponieważ w drugim semestrze 2018/2019 sekcja informatyczna została rozwiązana. Należy do niej 11 słuchaczy, w I semestrze odbyło się 22 godz. z zajęć z podstaw obsługi i nauki korzystania z podstawowych programów komputerowych. Zajęcia odbywają się już na komputerach będących własnością UTW, które w br. zostały wyremontowane poprzez wgranie potrzebnych do programów oraz rozszerzenie ich pamięci. Założony plan pracy zrealizowano w 100%.

5. Sekcja geograficzno- turystyczna – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. Należy do niej 12 słuchaczy. Frekwencja na zajęciach wyniosła 97%. Zrealizowano 18 godzin zajęć w formie wykładów. W ramach sekcji odbywały się też w soboty spacery edukacyjne po terenie miasta i okolic. Celem ich było poznanie miejsc związanych z historią miasta. W spacerach brali też udział członkowie innych sekcji UTW.

6. Sekcja poetycka " Feniks" – prowadzona jest przez Lucjanę Elżbietę Nowak. Sekcja liczy 19 członków. Jej skład pozostał bez zmian w porównaniu z poprzednim semestrem. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 53%. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu. W ramach sekcji zorganizowano we wrześniu w Bibliotece Pedagogicznej przedstawienie słowno-muzyczne dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. "Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach i chłopcach", w październiku wieczór poetycki Wandy Frączek, w październiku wieczór poetycki Janusza Niewczasa oraz Kolędowanie w polskiej tradycji.

7. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona jest przez Jerzego Krawczyka . Należy do niej 52 słuchaczy. Średnia frekwencja wyniosła 72% . W porównaniu z poprzednim semestrem w sekcji przybyło 10 nowych członków. W I semestrze odbyło się 12 dwugodzinnych wykładów Swój program zajęć sekcja realizuje w formie wykładów otwartych w których uczestniczą też członkowie innych sekcji zainteresowanych proponowaną tematyką wykładów. Członkowie sekcji we wrześniu brali udział w Ogólnopolskiej akcji sprzątania świata i w kweście na starachowickich cmentarzach. W br. akademickim nawiązaliśmy współpracę z MPiT, która zaowocowała cyklem wykładów poświęconych historii powstania muzeum, pracy muzealników oraz historii powstania Starachowic. Wykłady prowadzone przez dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego oraz Wiolettę Sobieraj cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W tę tematykę wpisał się również ciekawy wykład wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. W I sem. udział w zajęciach sekcji wzięli również przedsiębiorcy z terenu miasta: Edward Płusa i Krzysztof Chaja, którzy opowiedzieli o powstaniu i działalności swoich firm. W I sem. odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem oraz pracownikiem Nadleśnictwa Starachowice. Z prawa cywilnego odbył się wykład dot. odszkodowań oraz obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowych. Sekcja prowadzi dodatkowo Społecznościowy Ogród UTW.

8. Sekcja literacka – prowadzona jest przez Dorotę Kiełek. Zajęcia sekcji odbywają się raz w miesiącu. Odbyły się cztery spotkania – łącznie 8 godz. zajęć. Należy do niej 37 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru przybyło 5 członków. Średnia frekwencja to 82%. W tym roku szkolnym słuchacze sekcji uczestniczyli w wykładzie o Gustawie Herlingu Grudzińskim w Bibliotece Pedagogicznej, oraz w wykładzie przybliżającym twórczość literacką Wiesława Myśliwskiego.

9. Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona jest przez Jadwigę Hamerę. Należy do niej 18 słuchaczy, frekwencja na zajęciach wyniosła 66%. Sekcja powiększyła się o 2 słuchaczy.W ramach sekcji zrealizowano 14 spotkań. Słuchacze uczyli się słownictwa i zwrotów gramatycznych zgodnie z realizowanymi tematami zajęć. W Listopadzie odbyły się zajęcia związane z tradycjami pogrzebowymi w Rosji, w grudniu sekcja zorganizowała spotkanie adwentowe, realizując jednocześnie temat " Boże Narodzenie w prawosławiu.

10. Sekcja języka niemieckiego - prowadzona jest przez Jolantę Łodej. Sekcja liczy 26 osób W porównaniu z poprzednim semestrem ubyło 3 osoby. Zajęcia odbywają się w 2 grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. W I semestrze zrealizowano 52 godziny zajęć, średnia frekwencja wyniosła 75%. Założony plan pracy został zrealizowany. We wrześniu sekcję odwiedzili partnerzy z Darmstadt, wspólnie zwiedzano Zamość, Krzemionki Opatowskie, na zakończenie pobytu odbyło się ognisko integracyjne. W grudniu słuchacz uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, uczestniczyli tam w grze miejskiej "Kod Goethego" , zwiedzili też Kiermasz Bożenarodzeniowy.

11. Sekcja języka włoskiego – prowadzona jest przez Agnieszkę Iwon. Należy do niej 15 słuchaczy. W porównaniu z poprzednim semestrem przybyło 6 słuchaczy. W ramach lektoratu słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa i prowadzenia rozmówek w języku włoskim. W ubiegłym semestrze sekcja włoskiego zaprezentowała spektakl pt. "Wieczór Leonarda da Vinci". Zrealizowano 12 godzin zajęć . Średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem.

12. Dyskusyjny Klub Filmowy – jest to nowa sekcja prowadzona przez Ewę Przygodę. Swoją działalność sekcja realizuje w oparciu o współpracę z kinem Starachowickiego Centrum Kultury. Średnio raz w miesiącu 40 słuchaczy UTW uczestniczy w projekcjach filmów w ramach " Kino szkoła - Senior". Są to filmy ambitne, poprzedzone wstępem prelegenta, oddziaływujące na emocje i zmuszające do refleksji. Tematyka ich jest również dyskutowane na zajęciach sekcji psychologicznej. Drugą działalnością sekcji jest udział w dyskusyjnym klubie filmowym działającym w oparciu o klasykę filmów czarno – białych. Należy tu 14 słuchaczy, którzy w 1 sobotę miesiąca uczestniczyli w projekcji 5 filmów.

13. Sekcja artystyczna – prowadzona jest przez Annę Majer. Obejmuje działalność plastyczną, należy tu 12 osób. Odbyło się 18 godzin zajęć praktycznych gdzie frekwencja wyniosła 80%. Do grupy fotograficznej należy 6 osób. W I semestrze odbyły się 4 godziny zajęć z fotografii. Grupa plastyczna uzupełnia swoje prace z miłośnikami fotografii np. fotografowanie martwej natury w różnym świetle. Wspomaga też swoimi pracami "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" oraz imprezy UTW np. Juwenalia.

14. Gimnastyka usprawniająca – zajęcia prowadzi Beata Laszczyk. Udział w zajęciach bierze 95 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 4 grupach. Łącznie odbyło się 54 godzin zajęć gdzie frekwencja wyniosła 77%. Celem zajęć jest utrzymanie bądź podniesienie sprawności psychofizycznej słuchaczy, uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie aparatu ruchowego ćwiczących i zapobieganiu zmianom starczym w obrębie poszczególnych układów: ruchu, krążenia i oddychania.

15. Joga – sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 37 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i miały na celu podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW.

16. Zespół wokalny " Srebrne Nuty" – kierowany jest przez Janinę Kowalik. Do zespołu należy 17 słuchaczek UTW, które spotykają się raz w tygodniu; w tym semestrze odbyło się 20 spotkań. Frekwencja wyniosła 73%. W porównani z poprzednim semestrem zespół powiększył swój skład o 4 osoby. Zespołowi akompaniuje Paweł Michalski. Zespół bierze udział w wydarzeniach UTW oraz współpracuje z innymi sekcjami. Swoimi występami uatrakcyjnił min. "Senioralia", Inaugurację roku akademickiego, Spotkanie Noworoczne, czy imprezę miejską pt. "Kolędowanie bez barier".

17. Kabaret " Z Różą" – reżyserem i autorem tekstów jest Janusz Zakrzewski, którego z ramienia UTW wspomaga Zofia Skrońska. W kabarecie uczestniczy 9 słuchaczy UTW ( skład członków Kabaretu pozostaje bez zmian). Występom Kabaretu akompaniuje Wojciech Wąsala. Próby Kabaretu odbywają się raz w tygodniu, w tym semestrze było to 60 godzin. Frekwencja słuchaczy wynosiła 89%. Kabaret ze spektaklem" Autoterapia czyli kurujmy się" wystąpił w październiku na zabawie integracyjnej UTW i LOK oraz podczas uroczystości związanej ze 100 leciem PCK.

18. Spacery edukacyjne – w każdą sobotę słuchacze UTW brali udział w spacerach edukacyjnych po terenie miasta i okolic. Większość spacerów prowadziła Elżbieta Durlej w ramach pracy sekcji geograficzno – turystycznej, w trzecią sobotę miesiąca spacery odbywały się z Andrzejem Cyganem w ramach współpracy z oddziałem PTTK , część spacerów edukacyjnych dot. Historii Starachowic i historii Zakładów górniczo – hutniczych nad Kamienną prowadził Paweł Kołodziejski dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

18 maja 2019r. na placu "Pod Skałkami" słuchacze UTW pierwszy raz w historii Starachowic przejęły klucze do bram miasta. Punktualnie o godz. 15.00 rozpoczęły się JUWENALIA 2019. 

Barwny korowód reprezentowany przez wszystkie sekcje działające w ramach naszego stowarzyszenia rozpoczął imprezę. Przedstawiciel władz miasta przekazał na ręce Pani Prezes UTW, Wandy Kołodziejczyk, klucz do bram miasta.

Zaczął się czas prezentacji poszczególnych sekcji. Było barwnie i wesoło. Słuchacze przygotowali wiele piosenek i konkursów. Było również co oglądać, gdyż swoje prace eksponowały sekcje: plastyczna i fotograficzna. Sekcja obywatelska zaś częstowała naparami z ziół przez siebie uprawianych na "działce społecznościowej". Nie zabrakło stoiska "Bookcrossingu". Imprezę z wielkim urokiem poprowadził znany ogółowi z wielu działań z dziedziny kultury,  Pan Rojek.

Na zakończenie wszyscy obecni mogli w takt muzyki swojej młodości poszaleć na plenerowej dyskotece.

Było sympatycznie i wesoło, a jednocześnie starachowiccy seniorzy oraz ich rodziny dowiedzieli się, że UTW, to wspaniała alternatywa na: spędzenie wolnego czasu, poznanie kogoś miłego i czegoś nowego, podzielenie się swoimi pasjami z innymi. Oby Juwenalia UTW wpisały się na stałe do kalendarza starachowickich plenerowych imprez kulturalnych.

Renata Nejthardt

05.03.2019r. w gościnnych progach Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej miała miejsce bardzo miła uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Jedyny w Zarządzie mężczyzna, Wiesław Mikos, złożył wszystkim paniom piękne życzenia. Był również napisany przez naszego słuchacza, Adama Cieślika, wiersz okazjonalny. Nie zabrakło słodyczy i miłych słów.

Wiele radości sprawił nam "Kabaret z Różą" swoim premierowym programem. Sprawcą "całego zamieszania" był oczywiście autor scenariusza, reżyser i aktor w jednej osobie, nasz nieoceniony dr Janusz Zakrzewski. Jak zwykle, było wiele zabawy, śmiechu, a wspaniały humor towarzyszył wszystkim jeszcze bardzo długo. Publiczność wychodziła ze śpiewem na ustach.

Tak rozbawieni seniorzy dalszą część wspaniale rozpoczętego popołudnia i wieczoru spędzili na szampańskiej zabawie ostatkowej.

a zatem .... " trzymajmy się, nie dajmy się ....." . Czekamy na kolejną premierę kabaretu :)))) i następną okazję do zabawy.

Renata Nejthardt

Sprawozdanie z działalności programowej UTW w roku 2018

Rok 2018 był rokiem, w którym cała Polska uroczyście obchodziła 100- lecie odzyskania Niepodległości. UTW włączył się w te obchody, uczestnicząc w osobach swych przedstawicieli w uroczystościach organizowanych przez władze miasta i powiatu. Obchody te znalazły odbicie w pracy poszczególnych sekcji, co zostało odnotowane w ich sprawozdaniach.

W roku tym powstała kolejna sekcja UTW- sekcja wolontariacka, która prowadzi Halina Sidor. Utrzymała się tendencja do organizowania przez poszczególne sekcje imprez, na które zapraszani byli chętni słuchacze z innych sekcji lub sekcje wspólnie organizowały różne imprezy, jak np. sekcja literacka, Grupa poetycka Feniks, sekcje językowe. Zespół wokalny Srebrne Nuty chętnie włączał się w przedsięwzięcia innych sekcji przedmiotowych. Sekcja Edukacji Obywatelskiej w ramach swej działalności wielokrotnie zapraszała na wykłady.

 1. Wykłady plenarne

12.01.: Adam Brzeziński: „Wyzwolenie Starachowic z niewoli zaborców 1981 r.”.

5.02.: wykład na temat transplantologii.

6.02.: Małgorzata Serwicka: „Zmiany w japońskim modelu rodziny od okresu EDO po

czasy współczesne”.

5.03.: Tomasz Salwa: „O modelowaniu fal morskich”.

18.05.: Łukasz Lamza: „Od niczego do wszystkiego w 30 prostych krokach”.

5.10.: dr Andrzej Kominek, wykład inauguracyjny.

26.10.: Krzysztof Figarski: „Księżyc jakiego nie znamy”.

26.11.: Janusz Wróblewski: „Tajemnice naszych ptaków”.

10.12.: Grzegorz Korbelak: „Historia bankowości”.

 1. Imprezy różne

4.01.: spotkanie opłatkowe.

11.01.: Literackie urodziny Grupy Poetyckiej Feniks.

14.01.: finał WOŚP.

19.01.: występ amatorskiej grupy teatralnej pt.: „Czerwony Kapturek dla dorosłych”.

3.02.: zabawa karnawałowa.

5.02.: warsztaty decoupagu w Muzeum Przyrody i Techniki.

5.03.: warsztaty pieczenia chleba w MPiT.

9.03.: obchody Dnia Kobiet.

15.03.: walne zebranie słuchaczy UTW.

6.04.: spotkanie wielkanocne.

13.04.: czytanie poematu Puszkina „Eugeniusz Oniegin”.

27.04.: Dzień Języków Obcych.

16.05.: program „Miłość niejedno ma imię” w wyk. uczniów i nauczycieli SP Nr 6oraz słuchaczy Sekcji Edukacji  

             Obywatelskiej.

19.05.: piknik majowy „Sportowo- międzypokoleniowo” w ramach programu Aktywne Świętokrzyskie” pod

              patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

11.06.: Święto Fizyki w II LO w Starachowicach.

18.06.: przedstawienie „Jas i Małgosia” przygotowane przez Sekcję Wolontariacką we współpracy z SOSzW.

25.06.: zakończenie roku.

5.10.: inauguracja roku akademickiego.

6.10.: ognisko integracyjne na terenie MpiT.

X-XI: projekt „Zumba 60plus”.

13.11.: wieczornica patriotyczna pt. „Ta, co nie zginęła” przygotowana przez Sekcję Literacką, Grupę Poetycką

            Feniks i Zespół Wokalny Srebrne Nuty.

23.11.: czytanie „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina w MBP.

30.11.: zabawa andrzejkowa.

18.12.: spotkanie opłatkowe.

 4. Wyjazdy- wycieczki

21.01.: wyjazd do Łodzi dla babci/ dziadka z wnuczkiem.

19.03.: do Radomia na występ „10 tenorów”.

22.06.: wycieczka szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej.

18.08.: do Warszawy na Paradę Seniorów.

8.12.: do Kielc na Oratorium Betlejemskie.

 1. Wędrówki i rajdy

10.01.: Osiny- Michałów Pakosławski.

17.01.: Starachowice- Lipie Podłaziska.

7.02.: kolejką do ścieżki dydaktycznej Wyżyny Jodłowej Bór Mieszawy.

10.02.: do kopalni Św. Jacka i na Zarżniętą Górę.

7.03.: pieszo- busowa do Osin do Centrum Twórczości Ludowej.

21.03.: Starachowice- Lipie.

7.04.: okolice Brodów.

18.04.: Marcinków i Wąchock.

9.05.: Wąchock.

12.05.: VI Ogólnopolski Rajd Nordic Walking ( z inicjatywy UTW w Wejherowie).

23.05.: Suchedniów.

6.06.: Tatry Brodzkie.

8.06.: X Jubileuszowy Rajd UTW Nordic Walking.

10.10.: zalew Pasternik.

3. i 7.11.: szlakiem odzyskania Niepodległości.

21.11.: Wąchock.

12.12.: Lipie, Wigilia Wędrowców.

 1. Projekty Zarządu UTW w roku 2018

  Lp.

  Nazwa projektu

  Organ admin.

  Koszt całkowity

  Dotacja

  Środki własne

  1.

  X Jubileuszowy Rajd Nordic Walking szlakiem Niepodl.

  Urząd Miasta Starachowice

  2.400,00

  2.000,00

  400,00

  2.

  Wycieczka pieszo-autok. Szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej.

  Starostwo Pow. w Starachowicach

  2.615,00

  2.000,00

  finansowe:550,00

  osobowe: 65,00

  3.

  Piknik majowy „Sportowo- międzypokoleniowo”

  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  w Kielcach

  3.585,00

  3.000,00

  finansowe: 325,00

  osobowe: 260,00

  4.

  Zumba 60 plus

  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

  w Kielcach

  1.000,00

  1.000,00

  0,00

   

   

  RAZEM:

  9.600,00

  8.000,00

  finansowe:1.275,0

  osobowe: 325,00

 2. Sprawozdanie z pracy sekcji w roku 2018

Sekcja literacka- prowadząca: Dorota Kiełek

W zajęciach uczestniczyły 32 osoby (ubyło 4). Przychodzili także sympatycy, którzy wzięli udział w jednym spotkaniu. Było to 7 osób. Zaplanowane były 4 zajęcia i tyle się odbyło.

3 prowadziła Dorota Kiełek. Ostatnie- czerwcowe – opiekunka Dyskusyjnego Klubu Książki i kierowniczka Biblioteki Miejskiej- Jolanta Sopińska. Na zajęciach w bibliotece zapoznała słuchaczki z nowościami wydawniczymi ostatniego czasu.

Frekwencja za II semestr wyniosła 81,3%, absencja 18,7%.

Słuchaczki sekcji literackiej UTW biorą udział w imprezach kulturalnych miasta. Uczestniczą w spotkaniach literackich, koncertach muzycznych, wystawach malarskich

i fotograficznych. Przychodzą na spotkania Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, na wykłady historyczne dr. K. Gębury. Pracują społecznie na rzecz miasta i środowiska: aktywny udział w Jarmarku Starzecha, w klubach seniorów i pracy na rzecz seniorów. Uczestniczą w zajęciach Dyskusyjnego Klubu Książki, występują w kabarecie, śpiewają

w zespole muzycznym. Są utalentowane, aktywne i zaangażowane. Przychodzą na Głośne Czytanie Nocą. Razem z sekcją języka rosyjskiego przygotowaliśmy czytanie fragmentów poematu Puszkina „Eugeniusz Oniegin”. Opiekunka sekcji literackiej dziękuję za przygotowanie dekoracji Halinie Krzos; wszystkim koleżankom i kolegom za piękną recytację i piękne stroje wybrane na tę okoliczność. Dziękuję za aktywna pracę w ramach grupy Feniks, z którą sekcja literacka współpracuje. Wszystkim słuchaczkom dziękuje za udział w zajęciach mojej sekcji i zainteresowanie literatura. Zarządowi wyrazy wdzięczności za pomoc, ofiarną pracę i dobrą współpracę.

 

W I semestrze roku bieżącego roku akademickiego stan na początku wynosił 35, na końcu 41 słuchaczy. Frekwencja wyniosła 84,9 %, absencja 15,1. Zaplanowano 8 godzin zajęć

i tyle zrealizowano. Odbyły się 4 zajęcia , na jednych z nich zaprezentowano program patriotyczny na 11 Listopada. Jeszcze w wakacje, 27.09. słuchacze UTW wysłuchali wykładu prof. Dr Bartłomieja Kozery, filozofa z Uniwersytetu Opolskiego na temat priorytetowych wartości w zyciu. Organizatorami wykładu była MBP i sekcja literacka UTW. Po wykładzie był panel dyskusyjny.

W listopadzie (8.11.) wieczornica patriotyczna w Bibl. Pedag. i dla seniorów „Złotej Majówki”. 5.12.dla pensjonariuszy DPS przy przy ul. Bema ; 13.11. dla słuchaczy UTW. Był to montaż słowno- muzyczny złożony z wierszy patriotycznych i piosenek legionowych dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Przygotowały go sekcja literacka przy współpracy grupy poetyckiej Feniks (op. E. Nowak) i zespołu Srebrne Nuty (op.J. Kowalik). Dziękuję za b. dobrą współpracę Zarzadowi UTW, a słuchaczom sekcji literackiej za ciekawość swiata, chęć poznania literatury i obecność na zajęciach.

Grupa Poetycka Feniks- prowadząca Lucjana Elżbieta Nowak

Na początku II semestru było 26 słuchaczy, na końcu: 23. Frekwencja na zajęciach wynosiła 61 %. W roku akademickim odbyło się 10 spotkań, wszystkie zgodnie z planem.

Wnioski i pomysły: spotkanie z poetami młodszego pokolenia „-50” zostało przeniesione na wrzesień, natomiast czytanie fragmentów „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina w ramach Głośnych Czytań Nocą przeniosła Biblioteka Miejska na listopad. Planujemy również montaż słowno- muzyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wraz z sekcją literacką i zespołem wokalnym „Srebrne Nuty”.

Najważniejsze wydarzenia dla grupy poetyckiej „Feniks” w roku 2017/ 2018.

 1. Przygotowanie, wydanie i promocja III tomiku wierszy „Dogonić marzenia” sponsorowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego p. Agatę Wojtyszek ( XII 2017)

 2. Jubileusze: 10-lecie UTW ( 7.XI.2017) i 5-lecie powstania Feniksa (I. 2018)

 3. Spotkania z poetami: Elżbietą Jach ze Skarżyska Kamiennej (IX.2017), Janiną Malicką z Końskich (VI 2018) i Ireną Gajewską (X.2017)

 4. Czytanie fragmentów „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina po polsku i po rosyjsku wraz z sekcją literacką (D. Kiełek) , lektoratem języka rosyjskiego (J. Hamera) i grupą poetycką Feniks oraz scena pojedynku (Cz. Biniewicz, W. Mikos i Z. Wiączek)

 5. Poetycki Dzień Kobiet (III.2018) i Dzień Matki (V.2018)- śpiew zespołu wokalnego Srebrne Nuty

 6. Słownictwo poetyckie a słownictwo środowiskowe oraz poezja śpiewana (piosenka literacka) - to przykładowa tematyka spotkań.

 7. Udział w jubileuszu 70- lecia MBP im. A. Dygasińskiego (24.V.2018).

  10- lecie naszego UTW wpisuje się w historię MBP, bo tu powstał, tu odbywają się próby Kabaretu z Różą, zespołu Srebrne Nuty, zajęcia

  z informatyki. Słuchacze UTW są stałymi bywalcami na wykładach organizowanych przez MBP, w Salonie Literackim „Radostowej”, na spotkaniach z pisarzami i poetami, w wernisażach fotograficznych

  i plastycznych.

 8. Oprócz radosnych wydarzeń spotykają nas smutne wydarzenia. Dn. 8.X. 2017 odeszła od nas na zawsze kol. Poetka Hanna Maciąg. Jej wiersze znajdują się w dwóch pierwszych tomikach wierszy: „W ogrodzie wspomnień” i „Jesienne tęsknoty”.

W I semestrze tego roku Grupa poetycka Feniks odbyła 7,5 godziny zajęć. Na koniec semestru było 22 osoby. Frekwencja wyniosła 49,7 %. Stałym punktem spotkań grupy jest czytanie poezji klasyków polskich i światowych oraz poetów z feniksa, czasem wspólny śpiew z zespołem wokalnym Srebrne Nuty. Na nasze spotkania zapraszamy gości, np. poetów młodszego pokolenia czy członków Światowego Związku Żołnierzy AK.

15.09.2018 - spotkanie poetów dwu pokoleń: seniorów i plu/minus czterdziestolatków. Tematem przewodnim był tytuł piosenki Anny German „Człowieczy los”.

25.10.2018: realizacja programu poetycko- muzycznego „Ta co nie zginęła” według scenariusza Doroty Kiełek. Program ten 3 raz był przedstawiany: w klubie seniora „Złota Majówka”, dla słuchaczy UTW w Wigorze oraz w DPS-ie na Orłowie.

15.11. i 13.12. kontynuowaliśmy tematykę niepodległościową, ale już z okresu II wojny światowej, a szczególnie o udziale łączniczek, sanitariuszek i żołnierek oddziałów partyzanckich działających w lasach starachowickich, koneckich i iłżeckich na podst. książki „Dziewczęta z tamtych lat” Joanny Jędrykiewicz- Kunz, wyd.2015 r. Kanwę jej stanowią wywiady z autentycznymi bohaterkami. Obecne na spotkaniu były 3 żyjące jeszcze osoby- świadkowie tamtych wydarzeń (otrzymali od nas biało- czerwone róże).

Kol. Zofia Lasek przygotowała słowo wstępne. Czytana była również poezja z tamtego okresu m.in. Wandy Pomianowskiej, Zb. Kabaty „Bodo” (poety emigracyjnego), ks. Józefa Bieli i Barbary Klusek- żyjącej członkini ŚZŻAK. Obecny był również prezes ŚZZAK- Leszek Nowak.

L.E. Nowak przeczytała fragm.. „Wigilia u Szarego” (Antoniego Hedy).

13.12.: wspomnienie rocznicowe ogłoszenia stanu wojennego w Polsce; wspólny śpiew

z zespołem Srebrne Nuty: „Mury” i ‘Żeby Polska była polską” J. Pietrzaka.

11.01.2019: spotkanie noworoczne; na wstępie wyjaśnienie terminów „karnawał’ i „rok” na podst. Słownika mitów i tradycji kultury Wł. Kopalińskiego (L.E.Nowak); czytanie poezji klasyków i członków grupy oraz śpiewanie piosenek biesiadnych.

Zajęcia Feniksa odbywają się w 2-gi czwartek miesiąca w Filii BBW. Pracownicy biblioteki zawsze służą fachowa pomocą: szukają materiałów na półkach i w komputerze, częstują kawą i herbatą, robią ksero tekstów itp.

Sekcja historii i historii sztuki - prowadząca Agnieszka Malinowska

W II semestrze roku 2017/2018 stan słuchaczy wynosił na początku 12 osób, na końcu 9. Frekwencja wyniosła 98%. Plan pracy został zmodyfikowany do potrzeb słuchaczy. Zajęcia z historii sztuki i historii odbywały się zgodnie z założonym planem. Grupa słuchaczy zawsze była zaangażowana w wykłady. Planuje się wprowadzenie zajęć w plenerze- przykładowo organizacja wycieczek do kościołów starachowickich, w których możemy odnaleźć zabytki historii sztuki.

Tematy wykładów na rok akademicki 2018/ 2019

16.10.: Muzeum Rembrandta w Amsterdamie

20.09.: Niepodległa i jej ciche bohaterki. Prawa kobiet u progu odzyskania przez Polskę

niepodległości.

18.12.: Świadome rodzicielstwo, czyli świat kobiet oczyma Ireny Krzywickiej.

15.01.: Ruch feministyczny w II RP.

19.02.: Malarki niepodległej Polski.

19.03.: Olga Boznańska- życie i twórczość.

16.04.: Maria z Nostitz- Jackowskich Wasilkowska - życie i twórczość.

21.05.: Zofia z Fredrów Szeptycka- życie i twórczość.

18.06.: „Krzyż i Młyn”- twórczość Petera Bruegla.

Sekcja przyrodnicza- prowadząca Krystyna Dutkiewicz

W II semestrze ubiegłego roku akademickiego sekcja liczyła 43 słuchaczy na początku,

a 37 na końcu. Frekwencja wyniosła 50% (w zajęciach muzealnych uczestniczyła grupa 10-12 osób).

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia oraz jedno spotkanie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska UM, wspólne z Sekcją Edukacji Obywatelskiej, a ponadto słuchacze sekcji uczestniczyli w wykładzie paleontologa dr Piotra Szreka, na który zaprosiło nas Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

W ramach planowanych zajęć odbyły się 4 lekcje muzealne prowadzone przez mgr Justynę Sadzę w Muzeum PiT, sześć prezentacji multimedialnych autorstwa dr Krystyny Dutkiewicz, jeden wykład p. Joanny Murawskiej oraz dwukrotnie zajęcia terenowe w miejskich parkach.

Tematyka zajęć obejmowała biologię ssaków, ptaków i płazów, ochronę środowiska, paleontologię, botanikę i ekologię.

W następnym roku akademickim planujemy realizować tematykę profilaktyki chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, przybliżyć osiągnięcia biotechnologii i genetyki współczesnej, poznać wybrane zagadnienia z zakresu entomologii za szczególnym uwzględnieniem owadów społecznych. Zamierzamy nadal współpracować z Muzeum Przyrody i Techniki.

Grupa kilkunastu osób uczestniczących w zajęciach to słuchacze, którzy od początku działalności UTW są filarami sekcji przyrodniczej. Ich zaangażowanie i niesłabnąca chęć poznawania świata przyrody jest dla prowadzących zajęcia źródłem satysfakcji i motywacja do dalszej pracy.

W I semestrze bieżącego roku akademickiego odbyło się 12 spotkań, w tym 9 wykładów i 3 lekcje muzealne, daje to 24 godziny zajęć. Na wykłady uczęszczało 24 osoby, na lekcje muzealne - 8. Na początku było 35 uczestników, na końcu 32.

Zajęcia odbywały się trzy razy w miesiącu, zwykle co drugi tydzień wykłady prowadziła

dr Krystyna Dutkiewicz w ośrodku Wigor- senior, raz w miesiącu – mgr Justyna Sadza

w starachowickim MPiT. Ponadto w godzinach zajęć sekcji odbyły się dwa wykłady plenarne o tematyce przyrodniczej, w których uczestniczyli głównie słuchacze naszej sekcji.

Zrealizowano w sumie 12 zajęć; tematy wykładów dotyczyły gromady owadów ze wszystkich kontynentów- motyli polskich i egzotycznych, modliszek oraz straszyków. Uwzględniono w nich zjawiska mimikry i mimetyzmu, nehawior, cykle życiowe oraz formy ochrony gatunkowej i siedliskowej. Zajęcia w MPiT dotyczyły ssaków wymarłych, mrówkojadów i lemurów.

W sem. letnim oprócz zajęć stacjonarnych planujemy zajęcia terenowe połączone

z ćwiczeniami w rozpoznawaniu gatunków roślin oraz obserwacjami ptaków leśnych oraz wodnych.

Duża grupa słuchaczy sekcji przyrodniczej aktywnie uczestniczy w pracy innych sekcji UTW- m.in .turystycznej, fotograficznej oraz Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Prowadząca sekcję przyrodniczą dr Krystyna Dutkiewicz raz w miesiącu prowadzi wykłady w Domu Kultury w Iłży w ramach współpracy z iłżeckim UTW.

Sekcja turystyczno- geograficzna- prowadząca Ewa Szklarczyk

W sem. II odbyło się 4,5 godziny zajęć, a także 12 godzinna wycieczka do Łodzi i trwający 11 dni wspólny wyjazd do sanatorium w Truskawcu na Ukrainie. Frekwencja wyniosła 90%, ilość uczestników na koniec semestru; 30.

Założony program został zrealizowany przy wykorzystaniu srodków audiowizualnych oraz zwiedzaniu omawianych obiektów, zabytków, terenów turystycznie atrakcyjnych, w tym stworzonych przez naturę.

 1. Wycieczka do Łodzi - dziadków z wnukami do wytwórni filmów rysunkowych oraz Centrum Nauki i Techniki EC1.

 2. Spotkanie omawiające warunki pobytu w sanatorium w Truskawcu i walory turystyczne Przedkarpacia.

 3. Spotkanie przy mazurkach wielkanocnych z prezentowaniem zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w poszczególnych regionach Polski.

 4. Wspólny pobyt w sanatorium w Truskawcu. W czasie pobytu na Ukrainie zwiedzanie pasma górskiego Borżawy - w tym wjazd wyciągiem na szczyt

  o wys.1500m.n.p.m., wodospad Szypit, karpackie przełęcze, huculskie osady. Następnie zwiedzanie Drohobycza, miejsca urodzin Bruno Szulca- autora książki „Sklepy cynamonowe” i miasta Sambor z cerkwią, w której znajdują się relikwie św. Walentego i cudowna ikona płaczącej Matki Bożej. Zwiedzanie Lwowa - cmentarz łyczakowski i cmentarz Orląt, stare miasto

  z zabytkowymi kamienicami i ratuszem, katedra łacińska, Opera Narodowa, pomnik Mickiewicza.

 5. Na ostatnim spotkaniu omówiono wspólny wyjazd w m-cach letnich do Odessy i jesienny kolejny wyjazd do sanatorium w Truskawcu.

Wniosek do realizacji na przyszłość: ustalenie w I-szym semestrze miejsc i terminów wspólnych, letnich wyjazdów.

Ilość zajęć odbytych w I semestrze roku 2018/ 2019 to 12 dni pobytu na Ukrainie (42 osoby) i 6 godzin spotkań. Frekwencja wyniosła 90%, a ilość uczestników- 25.

Założony program został zrealizowany przy wykorzystaniu środków audiowizualnych

z prezentacją zdjęć wykonanych przez uczestników wspólnych wypraw i wycieczek oraz prelegentów spoza UTW.

 1. Wspólny wyjazd na Ukrainę i 12-dniowy pobyt w dn. 11-21.10.2018r.

  w sanatorium Kryształowy Pałac w Truskawcu, w tym udział w spektaklu Opery Narodowej we Lwowie.

 2. Prezentacja Grecji jako państwa mitologicznych bogów, starożytnych zabytków, w tym graniczących z cudem budowlanym górskich klasztorów „meteorów”, a także jako państwa nowoczesnego członka UE z rozwiniętą turystyką, ciekawa kulturą i tradycjami. Prezentację- połączoną z degustacją potraw kuchni greckiej- poprowadził przedstawiciel biura turystycznego NEO Szawel Travel.

 3. Spotkanie „wspomnieniowe” z pobytu w Ukrainie, z poczęstunkiem potrawami z kuchni ukraińskiej przygotowanymi przez uczestników spotkania. Były też prezentowane zdjęcia uczestników z pobytu

  w Truskawcu i Lwowie.

 4. Spotkania dotyczące rekrutacji na wspólny wyjazd do Grecji w miesiącach letnich.

Sekcja języka angielskiego- prowadzący Michał Kulczycki, Szkoła Językowa Linqua

Rok akademicki 2017/ 2018

Sprawozdanie z pracy w II semestrze

Nazwa sekcji:

Język angielski Grupa UTW 17 /2017 / 2018

Prowadzący:

Michał Kulczycki

Ilość odbytych godzin zajęć:

60 z 60 godzin

Frekwencja w %:

95%

Ilość uczestników na końcu semestru:

2

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Grupa na poziomie upper- intermediate (poziom zaawansowany – B1). Grupa o ogromnej motywacji i zaangażowaniu. Materiał oparty o podręcznik ‘ Cutting Edge’ – intermediate zrealizowany był w wymiarze 11 z 15 modułów. Zajęcia oparte na real – life situations (sytuacje praktyczne z życia) z wykorzystaniem dialogów, transformacji , reakcji na sytuacje , itd. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w systemie dwugodzinnym.

 

Wnioski do real.

w następnym sem.:

 

Sugerowana zwiększona ilość stymulujących zadań komunikatywnych. Zwiększona ilość real – life situations, funkcji

i środków językowych w kolejnym roku akademickim 2018/ 2019.

Realizacja podręcznika z pominięciem dłuższych tekstów

w zadaniach opartych o czytanie ze zrozumieniem.

Część opisowa / wypełnić dowolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchacz po odbytym kursie językowym na poziomie zaawansowanym:

 1. nawiązuje kontakty towarzyskie (np.: przedstawia siebie

  i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat
  i pyta o dane rozmówcy i innych osób);

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;

3) stosuje formy grzecznościowe;

4) uzyskuje oraz przekazuje informacje i wyjaśnienia;

 1. prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia

  codziennego (np.: wymiana zakupionego towaru);

6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;

 1. prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

  8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta

  o opinie, preferencje i życzenia innych;

  9) wyraża emocje (np.: radość, niezadowolenie, zdziwienie);

  10)prosi o radę i udziela rady;

11)wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę

wykonania prośby;

12)wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;

13)prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca.

 

Sprawozdanie z pracy w II semestrze

Nazwa sekcji:

Język angielski Grupa UTW 16 /2017 / 2018

Prowadzący:

Michał Kulczycki

Ilość odbytych godzin zajęć:

60 z 60 godzin

Frekwencja w %:

80 %

Ilość uczestników na końcu sem.:

Poczatkowo 8 osób.

Na końcu kursu 5 osób.

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Charakterystyka grupy: Grupa UTW 16 2017 /2018

Zajęcia oparte były o podręcznik jak również w dużej mierze

o materiały ksero ( dodatkowe słownictwo , tekst źródłowe , ćwiczenia do odbioru tekstów słuchanych, ćwiczenia gramatyczne , real life situations i inne ) Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w systemie dwugodzinnym.

Wnioski

do realizacji

w nast. sem.:

 

Rozpoczęcie zajęć we wrześniu z pominięciem miesiąca czerwca. Wykorzystanie poznanej dotychczas wiedzy z zakresu gramatyki , słownictwa , funkcji językowych w tworzeniu dialogów opartych

o real - life situations jak również w scenkach rodzajowych. Zwiększona ilość ćwiczeń z wykorzystaniem pytań i reagowaniem na sytuacje.

Część opisowa / wypełnić dowolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, iż słuchacze nabyli umiejętność zdobywania wiedzy i pracy w grupie. Planowali

i organizowali swoją pracę, wykorzystywali swoją wiedzę i dzielili się nią, prezentowali własny punkt widzenia i brali pod uwagę poglądy innych uczestników zajęć. Współdziałali w zespole, podejmowali indywidualne i grupowe wypowiedzi i nauczyli się negocjacyjnego rozwiązywania problemów.

Planowane zajęcia miały zróżnicowaną formę tak, aby były ciekawe dla słuchacza, motywujące do dalszej samodzielnej pracy oraz rozwijały jego zainteresowania. Wszystkie cele i założenia zostały w pełni zrealizowane .

 W bieżącym roku akademickim grupa języka angielskiego nie została utworzona z braku chętnych.

Sprawozdanie z pracy sekcji języka niemieckiego

w II semestrze roku akademickiego 2017/2018

W okresie tym zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: początkującej i średnio- zaawansowanej. Łącznie w obu grupach było 25 słuchaczy; 10 w grupie pierwszej i 15

w grupie drugiej. Frekwencja na zajęciach wynosiła 85,7%.

Celem zajęć było doskonalenie sprawności językowych na poziomie komunikacyjnym. Słownictwo dotyczyło tematów z zakresu życia codziennego. Wiadomości z zakresu gramatyki były powtarzane i doskonalone.

Sekcja języka niemieckiego była inicjatorem zorganizowanego w ubiegłym roku akademickim po raz pierwszy Dnia Języków Obcych. Na zajęciach odbywały się próby prezentacji.

Kontynuowano kontakty z zaprzyjaźnionymi partnerami z Niemiec: aka55plus z Darmstadt

i grupą z Reubach. Trwała korespondencja listowa i mailowa.

Na zakończenie i podsumowanie roku akademickiego obie grupy spotkały się razem. Wszyscy uczestniczyli w quizie na temat działalności sekcji. Wręczone zostały drobne nagrody.

Sprawozdanie z pracy sekcji języka niemieckiego

w I semestrze roku akademickiego 2018/2019

Kontynuowane są zajęcia w dwóch grupach zróżnicowanych pod względem zaawansowania. Skład grupy średnio- zaawansowanej nie uległ zmianie. Grupa początkująca powiększyła się o 7 osób, a w grupie zaawansowanej 1 osoba ubyła.

W celu ułatwienia nowoprzybyłym nadrobienia deficytów językowych i płynnego włączenia się w tok zajęć zorganizowane zostały dzięki życzliwości koleżanki Haliny Grygiel, zajęcia wyrównawcze. Frekwencja na zajęciach wyniosła: 96,1%.

Na zajęciach nadal trwa praca nad doskonaleniem sprawności językowych uczestników.

W grudniu odbyło tradycyjne spotkanie adwentowe przy oryginalnych niemieckich wypiekach i grzanym winie. Do partnerów z Niemiec wysłane zostały kartki z życzeniami. Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia grupy seniorów z Darmstadt. Tym razem

w programie ich pobytu znajdzie się wspólny dwudniowy wyjazd do Zamościa, wizyta

w Starachowicach oraz wyjazd do Krzemionek Opatowskich.

Obie grupy kolejny rok gromadzą fundusze na program wymiany dokonując comiesięcznych wpłat.

Sekcja języka rosyjskiego- prowadząca Jadwiga Hamera

W II semestrze ubiegłego roku szkolnego w zajęciach uczestniczyło na początku 17, na końcu 15 słuchaczy. Frekwencja wyniosła 89%. Zaplanowana tematyka zajęć została zrealizowana w części ze względu na wspólną realizację z sekcja literacka i Grupą poetycka Feniks zadania pn. „Czytanie Eugeniusza Oniegina” Aleksandra Puszkina po polsku i w oryginale. Należy podkreślić dobrą współpracę sekcji języka rosyjskiego z innymi sekcjami: j. niemieckiego - lektor J. Łodej, poetycką - wykł. E. Nowak, literacką - wykł. D. Kiełek.

Wnioski na przyszłość: dokończenie realizacji tematyki związanej z żywieniem, słownictwa, zagadnień gramatycznych, językowych i kulturowych z tym związanych; powtórzenie czytania „Eugeniusza Oniegina” Aleksandra Puszkina w listopadzie roku 2018 dla całej społeczności UTW.

Dziękuję Zarządowi UTW, a w szczególności Prezes Wandzie Kołodziejczyk i Jolancie Łodej za stworzenie dobrych warunków do uczenia się języków obcych (dobra lokalizacja Sali, ciepły lokal, zainteresowanie praca sekcji i wszelka pomoc techniczna).

Dobrze też układa się współpraca z p. Piotrem Ambroszczykiem i jego pracownikami reprezentującymi UM w Starachowicach. Natomiast utrudnieniem w nauczaniu języka rosyjskiego była często psująca się tablica multimedialna, a więc brak możliwości pisania. Dlatego mam wielka prośbę do Zarządu o rozwiązanie tego problemu.

W I semestrze bieżącego roku w zajęciach z języka rosyjskiego brało udział 19 słuchaczy. Frekwencja wyniosła 75%.

Bieżąca tematyka lekcji to kontynuacja tematu „Żywienie”, a wiec posiłki w ciągu dnia, przepisy kulinarne kuchni rosyjskiej, nawyki żywieniowe.

Zagadnienia gramatyczne to: zaimki nieokreślone; rzeczowniki- pluralia i singularia tantum. Wyrażanie opinii nt. lokali gastronomicznych, rozmowy z kelnerem, zamawianie potraw.

23.11.2018 sekcja brała udział w słownej interpretacji „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina. Prezentacja ta odbyła się w MBP przy ul. Kochanowskiego we współpracy z sekcja literacka oraz Grupa poetycką Feniks. Prezentacja wypadła bardzo ciekawie, zgromadziło się wielu słuchaczy.

Urozmaiceniem lekcji było oglądanie filmu rosyjskiego „Spaleni słońcem” w wersji oryginalnej oraz dyskusja nad filmem.

Sekcja języka włoskiego- prowadząca Agnieszka Iwon

Il. słuchaczy na początku roku

6

Il. słuchaczy na końcu roku

6

Frekwencja w %

98,00%

Uwagi na temat realizacji

planu pracy

Plan pracy został zmodyfikowany do potrzeb słuchaczy. Grupa jest niewielka. Zazwyczaj udaje mi się zaktywizować wszystkich uczestników. Studenci przyjaźnią się między sobą. Atmosfera na zajęciach jest miła i kreatywna.

Wnioski i pomysły na nowy rok akademicki

Myślimy o Wieczorze włoskim. Poza tym kontynuacja pracy. Grupa jest aktywna. Przygotowuje się do lekcji. Studentki uczęszczają na zajęcia regularnie.

 

Część opisowa ( dowolnie wg. uznania i potrzeb)

Praca z roku na rok jest coraz bardziej satysfakcjonująca.

Semestr II

Ilość odbytych godzin zajęć:

10

Frekwencja w %:

80%

Ilość uczestników na końcu semestru:

8

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Zajęcia przebiegają zgodnie z planem, polegają na powtarzaniu

i utrwalaniu wiadomości z zakresu gramatyki. Zapoznaliśmy się

z czasem przyszłym prostym – futuro semplice i przyszłym złożonym – futuro anteriore.

Wnioski

do realizacji w nast. sem.:

 

W przyszłym semestrze będziemy poznawać nowe zagadnienia gramatyczne i poszerzać słownictwo oraz usprawniać umiejętności językowe, opierając się na krótkich dialogach, ćwicząc pamięć

i logiczne myślenie. Duże znaczenie ma uzupełniająca praca

w domu. Podręczniki: „Ciao”, „Allegro”, „Pons”, „Blondynka na językach”.

Sekcja psychologiczno- filozoficzna- prowadzące: Wanda Kołodziejczyk i Izabela Ćwik

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach liczących łącznie 46 osób na początku I semestru, a 42 na końcu. Frekwencja w grupach wyniosła odpowiednio 90 i 85%.

Tematyka zajęć jest w obu grupach jednakowa, ale ze względu na temperament

i doświadczenie życiowe dyskusje i wypowiedzi uczestników oraz zaangażowanie, przebieg zajęć w obu grupach jest różny .Zżycie i zaufanie do siebie pozwala na szczere i często bardzo osobiste wypowiedzi.

W sem. II zajęcia nadal odbywają się w dwóch grupach, we wtorek w kawiarence, w środę w SP Nr 12. W grupie wtorkowej jest 19 osób, a frekwencja wynosi 80%; w grupie środowej: 21 osób, frekwencja 85%. Łącznie w obu grupach odbyło się 16 zajęć.

Tematyka zajęć związana z analizą postaw społecznych, relacjami społecznymi, postawami wobec siebie i świata i była zgodna z wyrażanymi zainteresowaniami uczestników.

Atmosfera zajęć była pełna zaufania, bezpieczeństwa psychicznego i życzliwości. Wynikało to zarówno z podejmowanych tematów jak i długości relacji jak i wspólnego uczestnictwa

w różnych przedsięwzięciach.

Sekcja Edukacji Obywatelskiej- prowadzący Jerzy Krawczyk

II semestr 2017/ 2018

Ilość słuchaczy na początku roku

 

42

Frekwencja w %:

56 %

Ilość słuchyaczy na końcu roku

44 słuchaczy

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Plan pracy sekcji zrealizowano w 100%

Wnioski i pomysły na nowy rok akademicki.

 

Kontynuacja zajęć i wykładów dotyczących zagadnień ekologii, prawa oraz zdrowia.

Część opisowa / wypełnić dowolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr 2018/2019

W II semestrze odbyło się 13 wykładów dotyczących zagadnień ekologii, prawa oraz zdrowia.

Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjne we współpracy

z Nadleśnictwem Starachowice oraz zwiedzanie Odlewni Polskich S.A.

Kontynuowano zajęcia w Społecznościowym Ogrodzie UTW . Zorganizowano ognisko integracyjne.

Członkowie sekcji współuczestniczyli w zorganizowaniu

i przeprowadzeniu występu pt. Miłość nie jedno ma imię" dla dzieci

i rodziców ze Szk. Podst. Nr 6 oraz dla członków UTW. Zorganizowano spotkanie z Prezydentem Miasta dot. rewitalizacji miasta oraz budżetu obywatelskiego.

 

Ilość odbytych godzin zajęć:

36 godz. ( 16 spotkań)

 

Frekwencja w %:

66,00%

Ilość uczestników na końcu semestru:

40 słuchaczy

Informacje o realizacji planu pracy:

 

Plan pracy sekcji zrealizowano w 100%

Wnioski do realizacji w następnym sem.:

 

W II semestrze planujemy przeprowadzić więcej zajęć terenowych. Kontynuację prac i zajęć w Społecznościowym Ogrodzie UTW oraz wycieczki edukacyjne we współpracy

z Nadleśnictwem Starachowice.

Część opisowa/ wypełnić dowolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I semestrze odbyło się 12 wykładów dotyczących zagadnień ekologii, bezpieczeństwa oraz prof. zdrowotnej.

Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjne do Rezerwatu Rosochacz oraz Huty Szkła

w Parszowie oraz 3 spotkania integracyjne.

Kontynuowano zajęcia w Społ. Ogrodzie UTW .

Członkowie sekcji zorganizowali we współpracy ze SP nr 10 inscenizację słowno - muzyczną pt. ‘’ Drogi do Niepodległości” dla uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inscenizację zaprezentowano dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego SP nr 10 oraz dla słuchaczy UTW i mieszkańców

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kochanowskiego.

Sekcja plastyczna- prowadząca Anna Majer

W II semestrze ubiegłego roku akademickiego sekcja wykonała kotyliony na zabawę ostatkową, bukieciki kwiatowe na Dzień Kobiet. Robiono również biżuterię z różnych materiałów, ozdoby świąteczne wielkanocne ( palmy, pisanki, stroiki). Inspiracje wiosenne; robienie kwiatów.

Dekoracje do bajki „Jaś i Małgosia”, wolontariat UTW dla społeczności ( chatka Baby Jagi, niebo, drzewa, grzybki, przebrania dla występujących).

Pomoc w dekoracji stanowiska gminy Starachowice na Jarmarku Starzecha.

Wyjazd do pracowni w Osinach celem wymiany doświadczeń plastycznych.

Udział sekcji plastycznej (robienie czapeczek) w projekcie „Blisko naszych zakątków

w obszarze powiatu starachowickiego”.

W semestrze I roku 2018/2019 przedsięwzięcia sekcji to:

 1. Szycie i malowanie szali z materiału na Senioralia w Warszawie.

 2. Na Senioralia w Starachowicach: przygotowanie pelerynek ozdobionych kwiatami z różnego rodzaju materiałów.

 3. Na 100- lecia odzyskania Niepodległości: kotyliony wraz z kwiatami z bibuły dla przedszkola „Kreatywne nutki”

 4. Na 100- lecie odzyskania Niepodległości- kotyliony biało- czerwone dla Sekcji Edukacji Obywatelskiej.

 5. Dla WOŚP wykonano; z wikliny papierowej wazoniki, dzbanki, podstawki; prace szydełkowe i szyte, ozdoby świąteczne.

Sekcja liczy 13 osób, frekwencja wynosi 90%.

Kabaret z Różą- prowadzący dr Janusz Zakrzewski

W II semestrze ubiegłego roku akademickiego próby odbywały się we wtorki i czwartki od godz.12.00 do 14.00.

Kabaret z Różą występował w tym czasie:

9.02.: w Stykowie na zaproszenie Klubu Seniora.

12.02.: w Pawłowie, zaprosił Klub Seniora.

9.03.: w SSM w Starachowicach z okazji Dnia Kobiet.

12.03.: w Garbatce Letnisko, również z okazji Dnia Kobiet. Po tym występie prób już

nie było z powodu wyjazdów członków Kabaretu ( kuracje, wczasy oraz

operacje)

Kabaret z Różą rozpoczął zajęcia w tym roku już 25 września. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, bez przerwy na ferie zimowe. Z pracy w Kabarecie zrezygnował akordeonista- Julian Stąporek. Obecnie kabaret liczy 10 członków stałych należących do UTW i 3 osoby nie będące słuchaczami UTW.

Kabaret prowadzi dr Janusz Zakrzewski- Honorowy Członek UTW, zaprosił on do pracy na rzecz Kabaretu pana Jerzego Radka- emeryta i muzyka- pana Wojciecha Wąsalę, który prowadzi oprawę muzyczną ( raz w tygodniu, w środy).

Dr Janusz Zakrzewski jest autorem i reżyserem nowego programu pt. „Autoterapia, czyli kurujmy się”. Role zostały przydzielone każdemu członkowi Kabaretu. Zajęcia polegają na odpowiedniej interpretacji tekstów i piosenek. Członkowie przygotowują odpowiednie rekwizyty do poszczególnych scen.

Pierwszy występ z nowym programem przewidziano na marzec 2019.

Zespół wokalne Srebrne Nuty- prowadząca Janina Kowalik

Semestr II

Il. słuchaczy na początku roku

12

Il. słuchaczy na końcu roku

10

Frekwencja w %

90%

Uwagi

na temat realizacji planu pracy

Plan pracy został zrealizowany w stu procentach. Zespół kilkakrotnie wystąpił na imprezach organizowanych przez UTW, oraz w SM

i w Sali Olimpia na II Kolędowaniu bez barier. Gościnnie również na zaproszenie Sekcji Poetyckiej „Fenix”

Zespół pozyskał muzyka Pana Pawła Michalskiego z którym bardzo dobrze układa się współpraca.

Wnioski i pomysły na nowy rok akademicki

Zespół zamierza dalej doskonalić umiejętności wokalne jak również wzbogacać repertuar. Pragnie również pozyskać do zespołu nowych członków. Prosimy o umieszczenie w planie zajęć UTW naszego zespołu. Spotykamy się jeden raz w tygodniu w MBP ul. Kochanowskiego 1 w poniedziałek o godzinie 1230. Zajęcia trwają 60 minut.

 

 

Zespół wystąpił:

9.03. 2018 r. - z okazji Dnia Kobiet

6.04.2018 r. - na spotkaniu Wielkanocnym tzw. „Jajeczku”

10.04.2018 r. - na zaproszenie koła Emerytów i Rencistów w SM udział w

tzw.”jajeczku”

25.o6.2018r. - występ na zakończenie roku akademickiego 2017-2018r.

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej UTW, oraz w bieżących komunikatach informacji o naborze chętnych do wstąpienia do naszego zespołu wokalnego „Srebrne Nuty”.

Semestr I

Sprawozdanie z pracy w I semestrze roku akademickiego 2018/ 2019

Sekcja Zespół wolalny "Srebrne Nuty"

Prowadzący: Janina Kowalik muzyk Paweł Michalski

Il. słuchaczy na pocz.I sem.

11

Il. słuchaczy na końcu I sem

11

Frekwencja w %

97%

Uwagi na temat realizacjiplanu pracy:

Odbyło się 32 godziny zajęć.

Zalożony plan pracy został wykonany w 100%

Wnioski i pomysły na II semestr 2018/2019 r. akademickiego: Dalsze doskonalenie umiejętności wokalnych i pozyskanie nowych członków do zespołu.Przygotowywanie nowego repertuaru na "Juwenalia" oraz Dzień Matki.

Zespół pragnie nadal współpracować z innymi sekcjami UTW. Bardzo dobrze do tej pory układa się współpraca z grupą poetycką "FENIX", Sekcją Literacką oraz Sekcją Języka Rosyjskiego.

Informujemy, że obecnie próby zespołu odbywają się

w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul.Kochanowskiego 5

o godzinie 16.00.

W pierwszym semestrze roku akademickiego zespól wokalny "Srebrne Nuty" wystąpił 11 razy na różnych imprezach:

15.IX.2018r. - Udział w Starachowickich "Senioraliach"2018r.

20.IX.2018r. - Udział w I Festiwalu Zespołów Senioralnych w Kielcach

5.X.2018r. - Występ na rozpoczęcie roku akademickiego2018 /2019 r.

25.X.2018r. - Występ w Klubie "Złota Majówka" repertuarn patriotyczny z okazji 100 Lecia

Odzyskania Niepodległości Polski (występ wspólny z grupą poetycką "FENIX"

oraz Sekcją Literacką).

13.XI.2018r. - Występ dla słuchaczy UTW z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości we współpracy z jak wyżej.

24.XI.2018r. - Występ w MBP " Czytanie fragmentów " Eugeniusza Oniegina" występ wspólny z Sekcją Języka Rosyjskiego, grupą poetycką "FENIX" oraz Sekcja Literacką.

5.XII.2018r. - Występ w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach repertuar

patriotyczny wspólnie z grupą poetycką "FENIX" i grupą literacką.

18.XII.2018r. - Występ podczas Spotkania Opłatkowego UTW - śpiewanie kolęd

i pastorałek.

19.XII.2018r. - Występ pod czas imprezy "Radio Kielce z choinką" -śpiewanie kolęd.

11.I.2019r. - Występ w sali "Olimpia" pod czas V Kolędowania Bez Barier".

Sekcja fotograficzna- prowadząca Katarzyna Gritzmann

Il. słuchaczy na początku roku

7

Il. słuchaczy na końcu roku

7

Frekwencja w %

98,00%

Uwagi na temat realizacji

planu pracy

 

Plan pracy został zmodyfikowany pod potrzeby słuchaczy. Wprowadzono dodatkowe spotkania w formie plenerów oraz znacznie więcej zajęć z obróbki zdjęć niż planowano początkowo – ale takie było zapotrzebowanie grupy.

 

Wnioski i pomysły na nowy rok akademicki

Wystawa na początku przyszłego roku w MBP.

 

 

 

 

Il. słuchaczy na początku roku

7

Il. słuchaczy na końcu roku

7

Frekwencja w %

98,00%

Uwagi na temat realizacji

planu pracy

Plan pracy został zrealizowany. Grupa odbyła również dodatkowe wyjazdy na plenery fotograficzne, które będą kontynuowane nadal by pod koniec roku akademickiego lub podczas wakacji (w zależności od wolnego miejsca wystawowego) przygotować wystawę.

 

Wnioski i pomysły na nowy semestr akademicki

Kontynuacja pracy nad wystawą.

 

 

 

Część opisowa (dowolnie wg. uznania i potrzeb)

Grupa wzięła udział w trzech konkursach fotograficznych: „Biało-czerwona”, „Magia powiatu starachowickiego” oraz „Świętokrzyskie w obiektywie seniora”. Wyróżnienie w ostatnim konkursie otrzymała Joanna Murawska.

Sekcja informatyczna- prowadząca Izabela Ćwik

W bieżącym – letnim semestrze roku akademickiego 2017/2018 zajęcia z informatyki odbywały się zgodnie z planem

. Realizowaliśmy zajęcia w oparciu o założony harmonogram oraz modyfikacje zaproponowane przez grupę, w tym

położyliśmy duży nacisk na zabezpieczenia urządzeń i media społecznościowe oraz elektroniczny dostęp do urzędów i

placówek medycznych. Grupa powiększyła się o jedną osobę, deklarującą stały udział.

W bieżącym semestrze roku akademickiego 2018/2019 zajęcia z informatyki odbywały się w jednej grupie. Zajęcia są

realizowane zgodnie z ustalonym ze słuchaczami planem, opierającym się na potrzebach wynikających z współczesnego

rozwoju techniki jak: Zajęcia z informatyki, obejmują obecnie: smartfony iOS, Android - obsługa, korzystanie z aplikacji,

instalacja aplikacji w tym QR Code, platforma Google, aplikacje bankowe oraz systemy

w Win 7, 8, 10 - korzystanie z aplikacji, podstawowe umiejętności. Wi-fi, Data Connection łączenie smartfonów i komputerów.

Zajęcia mają charakter warsztatów w razie potrzeb - konsultacji. Zajęć odbyło się 20 w 1,5 blokach. Frekwencja wynosiła

średnio 5-6 osób na zajęciach. Liczebność grupy pozostaje, na podobnym poziomie, cześć osób uczestniczy w zajęciach

informatyki wymiennie

z zajęciami sekcji obywatelskiej, terminy tych zajęć pokrywają się. Dwie osoby zrezygnowały z zajęć ze względu na stopień

zaawansowania reszty grupy.

Gimnastyka usprawniająca- prowadząca Beata Laszczyk

 

Il. Słuchaczy na początku roku

 

96

Il. słuchaczy na końcu roku

 

84

Frekwencja w %

 

71

Uwagi na temat realizacji

planu pracy

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i ustaleniami władz UTW.

Założenia programowe zrealizowałam w całości prezentując różnorodne formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i materiał ćwiczebny.

 

Wnioski i pomysły na nowy r. akad.

Rozwiązanie problemu osób przychodzących na zajęcia sporadycznie, np. kilkukrotnie w ciągu roku.

 

Część opisowa ( dowolnie wg. uznania i potrzeb)

Ogólne cele mojej pracy:

 • nauka prawidłowego oddychania

 • likwidacja dystonii mięśniowej

 • przywrócenie równowagi anatomiczno – czynnościowej stawów

 • zwiększenie ruchomości odcinkowej kręgosłupa

 • zwiększenie ruchomości stawów barkowych i biodrowych ze względu na dużą ilość przypadków znacznych przykurczy w w/w stawach

 • rozciąganie przykurczy mięśni kulszowo-goleniowych i mięśni piersiowych

 • kształtowanie mięśni posturalnych, wyrabianie ich siły i wytrzymałości

 • elongacja, derotacja, antygrawitacja

 • kształtowanie równowagi i koordynacji wzrokowo - ruchowej

Główny nacisk kładłam na rozciąganie przykurczonych mięśni, więzadeł, ścięgien oraz na zwiększenie ruchomości w stawach. Moje działania były ukierunkowane na utrzymanie pełnych zakresów ruchu, a w przypadkach ograniczenia ruchu na jego zwiększenie.

Zajęcia usprawniające wpłynęły nie tylko na układ ruchu, ale również w dużej mierze na wydolność organizmu i poprawę ogólnego stanu zdrowia, a także na poprawę samopoczucia.

w I semestrze roku akademickiego 2018/2019

 

1

Prowadzący:

Beata Laszczyk

Podpis:

2

Ilość odbytych zajęć:

72 g. na dn.31.01.2019

3

Łączna ilość godzin:

j.w.

4

Średnia frekwencja:

75%

5

Liczba uczestników

na początku semestru: 61

 

 

na końcu semestru: 88

6

Informacje o przebiegu zajęć:

Zajęcia gimnastyczne przebiegały zgodnie z ustalonym planem pracy.

 

7

Informacje o realizacji planu pracy:

Założenia programowe zrealizowałam w całości prezentując różne formy i metody pracy, różnorodne pomoce i materiał ćwiczebny.

 

8

Wnioski do realizacji w nast. sem.:

Kontynuacja założeń programowych.

 

 

Joga senior i aqua senior- prowadząca Agata Musiałowska

Ilość odbytych godzin zajęć:

26

Frekwencja w %:

90%

Ilość uczestników na końcu sem.:

30 osób

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Program zrealizowano zgodnie z planem.

Wnioski

do realizacji w nas. sem.:

 

bak

Nazwa sekcji:

Joga senior

Prowadzący:

Agata Musiałowska

Ilość odb. godz. zaj.

30

Frekwencja w %:

90%

Ilość uczestników na końcu sem.:

20 osób

Informacje

o realizacji planu pracy:

 

Program zrealizowano zgodnie z planem.

Wnioski

do real. w nast. sem.:

 

Brak

 

Nazwa sekcji:

Aqua senior

Prowadzący:

Agata Musiałowska

Ilość odbytych godzin zajęć:

20

Frekwencja w %:

90%

Ilość uczestników na końcu semestru:

30 osób

Informacje

o real. planu pracy:

 

Program zrealizowano zgodnie z planem.

Wnioski

do realizacji w nast. Sem.:

 

W drugim sem. zastosować więcej ćwiczeń z elementami zabaw i gier.

 1. Koło PTTK przy UTW w Starachowicach- przewodnicząca Bożena Cygan

II 2017/2018 semestr

Koło PTTK/UTW 44 osoby

Działalność programowa przez koło PTTK

19 III Rajd wagarowicza 5 osób

Imprezy organizowane;

4 III wycieczka autokarowa w Góry Świętokrzyskie 38 osób

25 III Wycieczka autokarowa Kamień Michniowski 40 osób

21.IV–22.IV wycieczka autokarowa Sudety Wsch. kopalnia uranu Jaskinia Niedzwiedzia 48 osób

29 IV wycieczka autokarowa Warszawa cmentarze - Czersk 50 osób

20 V - 21 V wycieczka autokarowa Chełm - Roztocze 48 osób

23 VI - 24 IV wycieczka autokarowa Poznań – Puszczykowo 40 osób

Sprawozdanie za rok 2018

Skład zarządu koła

Przewodnicząca Bożena Cyran

Zastępca Wiesław Mikos

Zastępca Bogumiła Moniewska

sekretarz Irena Cygan

skarbnik Alicja Lubienieck

Koło PTTK/UTW liczy 48 osób

1)Działalnośc programowa

Rajd Niepodległości Lipie 6 osób

Rajd Babcia -Dziadek z nuczkiem 20 osób

Rajd Wagarowicza 4 osoby

22 IX Marsz Niepodległości do Lipia od Gagadka do Dziadka 28 osób

2)Imprezy zorganizowane przez PTTK/UTW

Rajd Dębowa Góra 9 osób

X Droga Krzyżowa 8 osób

XI Harcerski RAjd "Jędrusie" 15 osob

3) imprezy organizowane z Międzyszkolnym Oddziałem PTTK

21-22 IV Sudety Wschodnie

29 IV Warszawa -Czersk

19-20 V Chełm - Roztocze

23-24 VI Wielkopolska Kórnik Rogalin Puszczykowo

30 VI Góry Świętokrzyskie

8VII Tarnowskie Góry-Siewierza

15VII Ziemia Przedborska

22 VII Piknik Drezynowy

29 VII Tomaszów Mazowiecki-Sulejów-Piotrków Trybunalski

5 VIII Kielce

11 VIII Rytwiany Szydłów Kurozwęki

12 VIII Koncert muzyki Ukrainskiej Kielce

19 VIII Warka- Góra Kalwarii- Kozienice- Puszcza Kozienicka

31 VIII-2IX Suwalszczyzna -Wilno

25 VIII Bliżyn -Świnia Góra

9I IX Sieciechów- Gołębiów- Kazimierz-Dolny

16 IX Zduńska-Wola

29-30 IX Sudety Zachodnie

17-18 XI Wrocław Oleśnica

9XII Kielce Słowik

8.Sekcja wolontariacka- prowadząca Halina Sidor

W II semestrze roku akademickiego 2017/ 2018 sekcja skupiła swoje działania na realizacji projektu „UTW dla

społeczności” w ramach V edycji, finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację wolności i Towarzystwo Inicjatyw

Twórczych „ę”. W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z młodzieżą ze SOSW w Starachowicach realizując

inscenizację bajki „Jaś i Małgosia” oraz wspólny wyjazd do „Ptasiego Azylu” połączony

z piknikiem. Dzieci otrzymały też słodycze z okazji Dnia Dziecka i komplet piłek do gry (sfinansowane z pieniędzy z projektu).

Zaangażowanie w pracy nad projektem pozwoliło scalić grupę. Zaowocowało tez wspólnym wyjazdem wolontariuszy UTW

do Jędrzejowa na spotkanie z wolontariuszami IV edycji projektu „UTW dla społeczności”. Nawiązaliśmy współpracę z ta

sekcją i zaprosiliśmy ich do Starachowic. Fundusze na wyjazd do Jędrzejowa otrzymaliśmy z Odlewni Żeliwa

w Starachowicach.

W I semestrze 2018/ 2019 plan pracy został zrealizowany.

W październiku na terenie parowozowni odbyło się spotkanie integracyjne grupz wychowankami SOSW, z którym na

wiosnę realizowany był wspólny projekt. Dzieci mogły poznać historię koleiwąskotorowe w Starachowicach oraz obejrzeć

eksponaty zgromadzone przez A. Cygana. Atrakcja był przejazd drezyną. Wychowankowie SOSW otrzymali też album

upamiętniający wspólne działania podczas realizacji projektu. Spotkanie zakończyło wspólne grillowanie.

W listopadzie i grudniu odbyły się spotkania z ciekawą książką w Domu Dziennego Pobytu Seniorów.

W styczniu jedna z wolontariuszek pełniła rolę wolontariuszki WOŚP.

Przez całe półrocze pomagamy starszym, samotnym osobom w naszym najbliższym otoczeniu.

Wniosek do realizacji: sekcja musi poszerzyć swoje szeregi, gdyż kilka osób zawiesiło swą działalność.

 1. Wyjazdy do Solca- organizuje Halina Sidor

Wyjazdy odbywają się raz w miesiącu. Cieszą się dużą popularnością, jeździ ponad 50 osób. Współpracuje tu grupa seniorek Ale Babki ze Stykowa. Wyjazd w czerwcu 2018 połączony został ze wspólnym piknikiem w Stykowie.

 1. Rada Studencka- przewodnicząca Irena Cygan

W dn. 15.03.2018 na walnym zebraniu UTW nastąpił wybór nowej Rady Studenckiej.

W głosowaniu jawnym wybrane zostały do jej składu: Anna Majer, Irena Cygan, Danuta Borko, Zofia Wiśniewska, Henryk Dura, Barbara Głuchowska.

W ciągu 3 tygodni, tzn. w kwietniu ukształtował się zarząd Rady; tj.

Irena Cygan- przewodnicząca

Barbara Głuchowska- sekretarz

Danuta Borko- członek

Anna Majer- członek

Zofia Wiśniewska- członek

Kolega Henryk Dura złożył do Zarządu UTW rezygnację na piśmie z uczestnictwa

w Radzie Studenckiej, która została przyjęta. Obecnie rada liczy 5 osób.

W kwietniu delegacja RS brała udział w prelekcji i pokazie multimedialnym pt. „Starachowicka kolej wąskotorowa” w MBP oraz czynny udział w spotkaniu z poezją światową.

W maju organizowany był „Rajd międzypokoleniowy” w ramach projektu „Aktywne Świętokrzyskie”, gdzie braliśmy czynny udział w przygotowaniu imprezy w plenerze: poczęstunek i rozrywki dla wnuków.

W maju koleżanki uczestniczyły w programie „Miłość niejedno ma imię” w SP Nr 6.

26.05. 2018 odbył się Jarmark Starzecha, gdzie koleżanki z UTW przygotowały potrawy na poczęstunek pod hasłem „Samo zdrowie”, niestety nagłe załamanie pogody przerwało imprezę.

W czerwcu Rada w pełnym składzie uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Rajdzie NW ( inicjowanym przez UTW Wejherowo) na trasie Starachowice- Wąchock oraz w X Jubileuszowym Rajdzie NW szlakiem niepodległej Polski na trasie Starachowice- Michałów Pakosławski- Iłża. Braliśmy również udział w przygotowaniach do zakończenia roku akademickiego.

I semestr 2018/ 2019

Rada Studencka jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego wraz z Zarządem UTW przygotowała jak co roku kawiarenkę dla seniorów z poczęstunkiem (ciasta, ciasteczka, kawa, herbata) oraz dekoracje i stroje na obchody IV Starachowickiego Dnia Seniora, 8.09., połączone z narodowym czytaniem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w MBP.

Od 17.09. do 29.11. bierzemy czynny udział w projekcie „Zumba 60plus” finansowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W październiku przygotowujemy się do rozpoczęcia roku akademickiego oraz spotkania integracyjnego studentów UTW na terenie MPiT.

W listopadzie, który jest miesiącem niepodległości odbywają się różne uroczystości organizowane na terenie miasta, jak również i w UTW, przez różne sekcje: literacka, obywatelska, Feniks, turystyczna, plastyczna), w mieście- MBP. WBP, SCK, MPiT. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć. I tak WBP przygotowała wieczornice poświęconą Starachowiczance, autorce książki „Dziewczęta z tamtych lat” J. Jędrkiewicz, połączoną

z występami słono- muzycznymi poświęcone dziewczętom ze Starachowic i okolic działających w czasie walki o niepodległość. W MBP brałyśmy udział w wystawie fotograficznej „Biało- czerwona” (SCK) oraz koncercie „Śpiewamy i tańczymy dla Niepodległej” zorganizowanym przez Starostę Powiatu.

Brałyśmy również udział w wystawie fotograficznej (MBP) „Starachowicka droga do Niepodległości’ autorstwa A. Brzezińskiego i Z. Bielata. Również w listopadzie odbył się VIII Piknik Leśmianowski. W grudniu brałyśmy czynny udział w Głośnym Czytaniu Nocą (MBP). Natomiast przed świętami brałyśmy udział w spotkaniu mikołajkowo- wigilijnym przy ognisku w Lipiu na terenie kolejki wąskotorowej oraz spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd UTW w ZSZ Nr 1.

 1. Wyróżnienia i nagrody

Joanna Murawska zdobyła nagrodę w III Konkursie Fotograficznym świętokrzyskie

w obiektywie” organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

Sekcja Edukacji Obywatelskiej została nagrodzona za udział w projekcie „Mam prawo wiedzieć i działać”, pod nazwą „Ogród społecznościowy UTW”

 sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

 

Sprawozdanie z działalności programowej UTW w roku 2017

1.

Rok 2017 był rokiem obchodów 10- lecia działalności naszego UTW. Inauguracja obchodów miała miejsce w dn. 18.02.2017 roku podczas zabawy karnawałowej; Anna Majer wykonała jubileuszową tablicę, a Zarząd ufundował tort. W porozumieniu z Komisją Rewizyjną ustanowiony został Fundusz Jubileuszowy; od tej pory skarbonka towarzyszyła imprezom UTW; zebrane pieniądze przeznaczone zostały na opłacenie zespołu muzycznego grającego na Balu Jubileuszowym. Wszystkie imprezy w roku ubiegłym pozyskiwały szczególną jubileuszową oprawę: Dzień Kobiet w dniu 9.03.2017; Spotkanie Wielkanocne, na którym Prezydenta Miasta reprezentował wiceprezydent Starachowic, pan Jerzy Miśkiewicz. W trakcie tego spotkania oraz kilku innych Telewizja Starachowice kręciła film zamówiony z okazji 10- lecia. 11.05.odbył się uroczysty Dzień Świętokrzyski zorganizowany przez słuchaczy kilku sekcji pod kierownictwem Doroty Kiełek. 13.06. słuchacze, którzy wykazali się najlepsza frekwencją na wykładach plenarnych uczestniczyli w wycieczce do Krzemionek Opatowskich zorganizowanej w ramach projektu „Wiek nie musi być barierą”. 20.06. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z zabawa taneczną; przy tej okazji rozstrzygnięty został konkurs literacko- plastyczno- fotograficzny na wspomnienia o UTW; laureaci otrzymali dyplomy, a ich prace zostały umieszczone w jubileuszowej publikacji. 23.06. 60 osób z dziesięcioletnim stażem w UTW wzięło udział w wycieczce do Tokarni. 6.10. na terenie zielonym przed Galerią Skałka, z inicjatywy Jerzego Krawczyka i Anny Tokarskiej posadzony został dąb Jubilat. Jego imię wybrali słuchacze UTW w plebiscycie. W dniu 7.11. odbyła się Gala Jubileuszowa w Starachowickim Centrum Kultury z udziałem słuchaczy, władz miasta i powiatu, polityków i przedstawicieli zaprzyjaźnionych UTW, wszyscy goście otrzymali jubileuszowe wydawnictwo pt. „Mamy już 10 lat”. Kabaret z Różą przedstawił wspaniały program pt. „Dziesięciolatki”. W tym samym dniu w hotelu Europa odbył się Bal Jubileuszowy; uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Marek Materek oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. 26.10. sekcja literacka pod przewodnictwem Doroty Kiełek zaprosiła na Wieczór Wspomnień o UTW. 14.12. w SSM Grupa Poetycka Feniks zorganizowała promocję jubileuszowego tomiku poezji pt. :Dogonić marzenia”.

2.Wykłady plenarne:

 • 17.01: dr K. Gębura „Historia kultury”, 33 ob.

 • 21.01. Monika Górczyńska „Najważniejsze kobiety w życiu Sienkiewicza”,31 ob.

 • 24.02.: Magdalena Łodej „Izabela Czartoryska na tle epoki”,30 ob.

 • 17.03.: Marcin Maruszak „Turystyczne wspomnienia- Ukraina i Mołdawia”

 • 24.03.: Jerzy Krawczyk „Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej”, 42 ob.

 • 5.04.: Michał Serwiński, Polska Akcja Humanitarna „Bo najważniejszy jest człowiek”

 • 7.04.: Michał Nowak „Żubr jako symbol Puszczy Białowieskiej”, 9 ob.

 • 28.04.: D. Serafin „Ruch a zdrowie człowieka”, 15 ob.

 • 12.05.: Krystyna Dutkiewicz „Ptaki polskie”, 20 ob.

 • 25.05.:wykład wyjazdowy UJK Kielce, Teresa Zalewska „Polonistyka na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie”, 33 ob.

 • 2.06.: Grzegorz Łoza „Serce masz tylko jedno”, 29 ob.

 • 23.09.: konferencja naukowa na temat ”Za co Nobel…”, 75 ob.

 • 6.10.: wykład inauguracyjny Marzena Marczewska „Słowa, które ranią”, 90 ob.

 • 17.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Bezpieczeństwo seniorów w podróży”

 • 28.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Jak poprawić świat”

 • 6.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, A. Stępień „Rola i znaczenie lasów w gospodarce”

 • 7.11.: wykład podczas Gali Jubileuszowej, Jacek Łapiński „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku”

 • 13.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, KM Polcji „Bezpieczeństwo seniorów w operacjach bankowych”

 • 14.11.:Bartłomiej Gierasymowicz „Tworzenie drzewa genealogicznego”,51 ob.

 • 1.12.: Pekao SA „Bankowość przyjazna seniorom”

 • 4.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Zygmunt Rok „Myślistwo- za i przeciw”

 • 11.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Andrzej Wiśniewski „Ochrona płazów w Polsce”

 • 15.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Straż Pożarna „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu”

 • 18.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Bezpieczeństwo seniorów w mieście”

3. Imprezy różne

 • 4.01.: spotkanie opłatkowe

 • 15.01.: 25. Finał WOŚP,( zebraliśmy 1.573,-zł, bez licytacji )

 • 18.02.: zabawa karnawałowa

 • 9.03.: spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 • 20.04.: spotkanie wielkanocne

 • 11.05.: Dzień Świętokrzyski, zorganizowany przez kilka sekcji pod kierownictwem D. Kiełek

 • Śpiewanie „Pana Tadeusza”, sekcja psychologiczna

 • 20.06.: zabawa taneczna z okazji zakończenia roku akademickiego

 • 1.09.; pokaz mody w ramach Dni Starachowic

 • 9.09.: Kawiarenka pod Jarzębiną i stoisko zielarek z okazji III Starachowickiego Dnia Seniora

 • 3.10.: wieczór wspomnień z wyjazdu do Łotwy, Estonii i Petersburga, sekcja geograficzna

 • 6.10.: posadzenie dębu Jubilat, symbolu 10- lecia działalności UTW

 • 7.10.: ognisko inaugurujące rok akademicki na terenie Muzeum Przyrody i Techniki

 • 26.10.: wieczór wspomnień z 10. lat istnienia i działalności UTW

 • 17.11.; spotkanie z europosłanką, Różą Thun

 • 21`.11.: prezentacja „Płynie Wisła, płynie…” przygotowana pod kierownictwem inicjatorki- Zofii Sadok przez Sekcję Edukacji Obywatelskiej

 • 5.12.: Święty Mikołaj w tradycji polskiej i światowej, sekcja geograficzna

 • 13.12.: 10-ta jubileuszowa Wigilia wędrówkowa

 • 14.12.: promocja tomiku poezji „Dogonić marzenia”, Grupa Poetycka Feniks, Sekcja Literacka, Plastyczna i Fotograficzna

 4. Wyjazdy do teatru

 • 1.01.: Radom, „May Day 2 ”

 • 4.02.: Kielce „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”

 • 8.04.: Radom, „Doris Day”

 • 9.12.: Radom, recital Edyty Geppert

 

5. Wycieczki

 • 1.02.: do Baranowa Sandomierskiego i Nowej Dęby, Muzeum Bombki Choinkowej, wyjazd w czasie ferii zimowych- babcia z wnuczkiem

 • 2.02.: Warszawa TVP, organizator PTTK przy UTW

 • 22.03.: Uniejów

 • 13.06.: Krzemionki Opatowskie

 • 23.06.: Tokarnia

 • 26.07.: Warszawa, Centrum Nauki Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego

 • 20.-21. I 26.- 27.09.: Kamienna Góra, warsztaty projektu „Wiek nie musi być barierą”

 • 19.10.: Kielce, wystawa kapeluszy i koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej

 • 18.11.: Kraków: Wawel, Muzeum Narodowe, Centrum Jana Pawła II (Wycieczka ta zapoczątkowała obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę)

 • 20.11.: Kielce, podsumowanie projektu „Wiek nie musi być barierą”

 6. Rajdy

 • 6.05.: Rajd Nordic Walking organizowany przez koło PTTK przy UTW w ramach ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking inicjowanego przez Polską Federację NW i UTW Wejherowo

 • 9.06.: tradycyjny coroczny Rajd Nordic Walking, trasa wiodła na Święty Krzyż organizowany przez Zarząd, otrzymaliśmy na tę imprezę dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wys. 800,- zł.

 • 16.09.: Rajd Miejski „Wiesz babciu/ dziadku- powiedz wnukowi/ wnuczce”, trasa prowadziła ulicami Starachowic od Pływalni Miejskiej do Muzeum Przyrody i Techniki; otrzymaliśmy na ten rajd dofinansowanie od Urzędu Miasta w wys. 3.000,- zł.

 7. Wędrówki, prowadzący: Andrzej Cygan, Bogdan Zaborski

 • 11.01. i 14.01.: okolice Starachowic, wędrówka zakończona ogniskiem

 • 25.01. i 28.01.: okolice Wąchocka, również zakończone ogniskiem

 • 18.02. i 22.02.: okolice Starachowic

 • 1.03. i 4.03.: szlakiem kolejki wąskotorowej

 • 18.03. i 22.: okolice Marcinkowa

 • 5.04. i 8.04.: okolice Zagnańska, dąb Bartek

 • 6.05.: Rajd Nordic Walking ( wejherowski)

 • 10.05.: spacer po Wąchocku

 • 20.05. i 24.05.: okolice Kunowa

 • 3.06. i 7.06.: okolice Tumlina

 • 9.06. Rajd Nordic Walking na Święty Krzyż

 • 16.09.: Rajd Miejski

 • 7.10. i 14.10.: Starachowice- Michałów

 • 21.10. i 25.10.: Styków, Dziurów

 • 15.11. i 18.11.: Koszary, Piotrowe Pole

 • 22.11. i 25.11.: Kopalnia Majówka 3 i 4, mogiła dzieci

 • 6.12.; Polana Langiewicza

 • 13.12.: Lipie, Wigilia PTTK

8. Wyjazdy do Solca na baseny solankowe: odbyło się ich 10; tylko w lipcu i sierpniu nie były organizowane

 9. Projekty

Zrealizowaliśmy dwa własne projekty:

1/ Rajd Nordic Walking, 9.06.2017 na Święty Krzyż; koszty całkowite: 1.161,- zł, dotacja: 800,- zł, środki własne: 361,-; wkład osobowy:325,-zł

2/ Rajd Miejski, 16.09.2017: koszt całkowity: 4.020,-zł; dotacja: 3.000,-; środki własne: 780,-zł; wkład osobowy: 520,-zł.

3/ przystąpiliśmy do projektów:

 • Wiek nie musi być barierą” koordynowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Buska; w jego ramach słuchacze nasi uczestniczyli w warsztatach i konferencji naukowej oraz konferencji inaugurującej projekt w Busku Zdroju i podsumowującej go w Kielcach; zorganizowane zostały wycieczki do Warszawy i dwudniowe wyjazdy do Kamiennej Woli i Bud; otrzymaliśmy również materiały biurowe i informator o projekcie.

 • Mam prawo wiedzieć i działać” Fundacji Ziemia i Ludzie: w czerwcu 2017 Zarząd UTW wydelegował 3 osoby na szkolenie w Warszawie, trójka ta rozpoczęła przygotowania zaraz po powrocie i od października pracę rozpoczęła Sekcja Edukacji Obywatelskiej

 • UTW dla społeczności”; w tym przypadku również trzyosobowa delegacja odbyła szkolenie w Warszawie, a w dalszym ciągu działań powstała grupa wolontariuszy, która działać będzie na rzecz potrzebujących z terenu miasta

10. Samorząd Studencki:

Składa się z 5 członków. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w jego pracach. Brali udział w Senioraliach w Warszawie, Dniu Seniora w Starachowicach, pomagali w organizacji obchodów 10- lecia działalności UTW, współuczestniczyli w organizacji stoiska na WOŚP. Członkowie Samorządu byli tez inicjatorami różnych działań w ramach sekcji do której należą czy integracyjnych. Członków Samorządu we wszystkich akcjach wspierała grupa zaprzyjaźnionych słuchaczy UTW.

11. Sprawozdania poszczególnych sekcji

GRUPA POETYCKA „Feniks”, prowadzący: Elżbieta Nowak

W r. akad. 2016/17 odbyło się 9 spotkań, w tym 8 – grupowych i 1 indywidualno-konsultacyjne. Wszystkie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filia w Starachowicach. W marcu br. pożegnaliśmy p. kierownik Monikę Górczyńską, z którą współpracowaliśmy 4 lata. Zastąpiła ją p. Magdalena Staszewska. Jeszcze przed odejściem (27.O1) p. Monika wygłosiła dla nas wykład: „Najważniejsze kobiety w życiu H. Sienkiewicza”.

Na każdym spotkaniu czytaliśmy poezję czł. grupy „Feniks”: A. Cieślika, B. Gos, H. Maciąg, J. Murawskiej, J. Niewczasa, Z. Sadok i J. Wiśniewskiej; zaproszonych gości: A. Krawczyk, A. Zanijat, K. Marlicy, G.A. Bidzińskiej i W. Frączek oraz poetów należących już do klasyków: Boba Dylana (laureata tegorocznej nagrody – „ Literackiego Nobla”) i Marii Konopnickiej (wykład o życiu i twórczości poetki wygłosiła mgr D. Kiełek – 18. 05.)

W ramach doskonalenia warsztatu artystycznego odbyły się: wykład dr Alicji Krawczyk nt. „Ars poetica, czyli o sztuce pisania poezji” oraz ćwiczenia (16.02. i 9.03.) – „Środki artystyczne – rozpoznawanie i stosowanie” – prowadziła L.E. Nowak. Natomiast 27.04. Zofia Lasek wygłosiła gawędę o poezji i poetach ludowych ze Świętokrzyskiego: Julianie Smudze z Brudzowa, Feliksie Raka z Borowic gm. Krasocin, Rozalii i Wojciechu Grzegorczykach z Krajna, Katarzynie Zaborowskiej z Wilkowa, Michale Basa z Tarczka i Wandzie Pomianowskiej z Radkowic.

Dnia 9 marca wspominaliśmy twórców zw. ze Starachowicami, bądź z okolicami Starachowic: Jana Pawła II, J. Kochanowskiego, J.U. Niemcewicza, S. Żeromskiego, J, Kadena-Bandrowskiego, L. Staffa, Edmunda Osmańczyka, W. Gombrowicza, J. Koprowskiego.

Przygotowując się do Jubileuszu 10-lecia UTW: 1. Zapoznaliśmy się z Kronikami UTW autorstwa: A. Cieślika, L.E. Nowak i H. Krzos; 2. Przygotowywaliśmy się do wydania – artystycznego pt. „Dogonić marzenia”, w którym będą wiersze, fotografie i prace plastyczne.

W tym celu gromadziliśmy: biogramy autorów, teksty, zdjęcia i grafiki. Tę publikację ma wydać i sponsorować p. Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.

Współpracowaliśmy z PBW, MBP, SP nr 6, Gim. nr 2, Klubem Seniora „Złota Majówka” i red. Czasopisma „Radostowa”.

Grupa Poetycka Feniks integrowała się z grupą poetycka „Wiklina” ze Skarżyska- Kamiennej, a także z innymi sekcjami UTW: sekcją literacką- Dzień Wspomnień, sekcją fotograficzną plastyczną i grupa wokalną „Srebrne nuty”. Grupa przypomniała życiorysy i twórczość H. Poświatowskiej, A. Świrczyńskiej, Z. Herberta, S. Wiecheckiego. Omówiony został temat „Meandry języka- słownictwo poetyckie, a słownictwo środowiskowe”.

 Sekcja Literacka , prowadząca: Dorota Kiełek

W I semestrze sekcja pracowała według założonego planu. W związku z Dniem Świętokrzyskim, przy organizacji którego pomagały również inne sekcje, zrealizowany został temat „ Kultura, tradycja i poezja ludowa w naszym regionie”. Impreza odbyła się 11.05. i zaprezentowała bogactwo dziedzictwa kulturalnego Ziemi Świętokrzyskiej. Dodatkowa atrakcja było bogactwo rekwizytów i urozmaicony program prezentacji.

W kolejnym semestrze odbyły się 3 z 4 zaplanowanych zajęć. W miejsce zajęć listopadowych odbyła się prelekcja wykładowcy z Buska w ramach projektu „Wiek nie musi być barierą”. Słuchacze dowiedzieli się jak poznać historie rodu i wykonać drzewo genealogiczne. Dodatkowo przygotowana została prelekcja na temat roli baśni w życiu człowieka przed obejrzeniem bajki „Czerwony Kapturek dla dorosłych” w wykonaniu teatrzyku z Kałkowa- Godowa.

Sekcja literacka przygotowała „Wieczór wspomnień” z okazji 10- lecia UTW. Wspomnienia dotyczyły narodzin UTW, jego początków i były ilustrowane piosenkami o UTW. Odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej.

Słuchacze sekcji literackiej żywo uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, należą do Klubu Interesującej Książki, Grupy Poetyckiej Feniks, do Kabaretu z Różą i zespołu wokalnego Srebrne Nuty. Są aktywni, ciekawi świata i żądni wiedzy. Fotografują, malują, tworzą piękne rzeczy w sekcji plastycznej. Uczestniczą w wędrówkach, chętnie wyjeżdżają do teatrów, muzeum i na wycieczki.

 Sekcja geograficzno- turystyczna, prowadząca: Ewa Szklarczyk

Założony program został zrealizowany, również przy wykorzystaniu środków audiowizualnych z prezentacją zdjęć wykonanych przez uczestników wspólnych wypraw i wycieczek oraz prelegentów spoza UTW.

Zorganizowane zostały wycieczki: babci z wnuczkiem w czasie ferii zimowych do Baranowa Sandomierskiego i Nowej Dęby, oraz do Łotwy, Estonii i Petersburga w czerwcu. Po tej wycieczce odbyło się spotkanie „wspomnieniowe’. W listopadzie była wycieczka do Krakowa majaca na celu zwiedzanie Wawelu ( z zachowaniem tradycji, ze w listopadzie zwiedzamy rezydencje królewskie), Muzeum Narodowego z obrazem „Mona Liza” Leonardo da Vinci i Centrum Jana Pawła II.

Odbyło się także spotkanie pod nazwą „Mikołaj nie tylko dla dzieci”. Było to spotkanie „koszyczkowe”, na które uczestnicy oprócz potraw przynosili prezenty dla umownych przyjaciół. W spotkaniu uczestniczył Święty Mikołaj, który na zakończenie spotkania rozdał uczestnikom przyniesione prezenty. Pozwoliło to uczestnikom przenieść się w lata dzieciństwa, kiedy to z niecierpliwością oczekiwało się na Mikołaja z prezentem.

Na kolejnych zajęciach odbyło się spotkanie prezentujące walory turystyczno- zdrowotne uzdrowiska w Truskawcu na Ukrainie. Ustalone zostały warunki wspólnego wyjazdu.

W ramach edukacji obywatelskiej odbyło się spotkanie z europosłanką Różą Thun mające na celu zapoznanie słuchaczy UTW z zadaniami Parlamentu Europejskiego, praca europosłów i tworzeniem prawa europejskiego. W spotkaniu uczestniczył też prezydent miasta Marek Materek.

 Historia sztuki, prowadząca: Agnieszka Malinowska

Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym planem, jedynie temat dotyczący Art Deco został zastąpiony zajęciami dotyczącymi twórczości Gustava Moreau. Grupa słuchaczy zawsze była zaangażowana w wykłady.

Sekcja przyrodnicza, prowadząca: Krystyna Dutkiewicz

Zajęcia sekcji odbywały się w II semestrze trzy razy w miesiącu: w drugi i czwarty poniedziałek wykłady prowadziła dr Krystyna Dutkiewicz w Ośrodku Senior- Wigor, w trzeci poniedziałek mgr Justyna Sadza w Muzeum Przyrody i Techniki. Na życzenie słuchaczy wszystkie tematy dotyczyły gromady ptaków: Ochrona gatunków zagrożonych, Orły a sokolnictwo, Najnowsze doniesienia o ptakach rajskich, Porozumiewanie się, mimetyzm, budownictwo i przejawy inteligencji. Tematy zajęć w muzeum ustalane były na bieżąco, było to np. Zamieranie raf koralowych, Biologia kolibrów, Ptaki wymarłe.

Duża grupa słuchaczy sekcji przyrodniczej aktywnie uczestniczy w zajęciach innych sekcji UTW, miedzy innymi: turystycznej, geograficznej, fotograficznej, a ostatnio Sekcji Edukacji Obywatelskiej.

 Sekcja Edukacji Obywatelskiej, prowadzący: Jerzy Krawczyk

Sekcja ta rozpoczęła swoją działalność od października 2017, jednak przygotowania trwały już podczas wakacji.

Odbyło się 48 godzin zajęć, w których uczestniczyło 42 słuchaczy. Plan pracy sekcji zrealizowano w 100%. W I semestrze odbyło się 15 wykładów dotyczących zagadnień ekologii, prawa oraz zdrowia. Zorganizowano 3 wycieczki edukacyjne. Przeprowadzono 4 zajęcia w Społecznościowym Ogrodzie UTW , w tym jedne z młodzieżą szkolną. Członkowie sekcji współuczestniczyli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wieczoru poetycko- muzycznego z okazji Roku Wisły.

Sekcja Edukacji Obywatelskiej za udział w projekcie Fundacji Ziemia i Ludzie pt. Społecznościowy Ogród UTW zdobyła nagrodę główną.

Sekcja informatyczna, prowadząca: Izabela Haczyk- Ćwik

Zajęcia odbywały się w jednej grupie. Były realizowane zgodnie z założonym planem oraz modyfikacjami- w razie potrzeb słuchaczy, część zajęć ma charakter konsultacyjny

 Sekcja psychologiczno- filozoficzna, prowadzące: Wanda Kołodziejczyk, Izabela Haczyk- Ćwik

Obie grupy pracowały zgodnie z założonym planem. Obie grupy pracują według tego samego planu, ale dynamika i atmosfera pracy jest w każdej inna. Uczestnicy znają się, lubią i mają do siebie zaufanie.

 Język angielski, prowadzący: Michał Kulczycki

Języka tego uczy się 13 słuchaczy w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w systemie dwugodzinnym. W grupie początkującej zajęcia są w dużej mierze oparte o podręcznik jak również o materiały ksero (dodatkowe słownictwo, ćwiczenia do odbioru tekstów słuchanych, teksty źródłowe, ćwiczenia gramatyczne i inne). Słuchacz rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.

Grupa zaawansowana doskonale opanowała materiał leksykalno- gramatyczny. Systematycznie rozwijała sprawność mówienia, słuchania, pisania i czytania. Słuchacze UTW czynnie uczestniczyli w zajęciach językowych, a przez swoją motywację i zaangażowanie dawali wsparcie i dobry przykład dla swoich kolegów. Zajęcia oparte są na real-life situations w wykorzystaniem dialogów, transformacji, reakcji na sytuacje.

 Język niemiecki, prowadząca: Jolanta Łodej

Nauka prowadzona jest w dwóch grupach: początkującej i kontynuującej naukę, w zajęciach uczestniczy 25 słuchaczy. Plan pracy został zrealizowany. W roku 2017 zorganizowano w ramach zajęć 1/ spotkanie wielkanocne z konkursem pisanek w finale którego doszło do starcia teściowej z synową. Jury miało trudne zadanie. W czerwcu gościliśmy grupę zaprzyjaźnionych Niemców z Reubach; grupa 8 osób mieszkała prywatnie u naszych słuchaczy. Dla gości zorganizowaliśmy zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki, ognisko integracyjne pod wiatą obok Pływalni Miejskiej, zwiedzili również Kałków. Na zakończenie odbyło się spotkanie na Świętym Krzyżu podczas naszego Rajdu Nordic Walking. Na zakończenie roku akademickiego podczas tradycyjnego podsumowania słuchacze otrzymali świadectwa. W grudniu zorganizowane było spotkanie adwentowe. Imprezy mają zawsze charakter integracyjny, obie grupy odbywają je wspólnie. Cały czas utrzymujemy kontakty z partnerami wymiany z Darmstadt, przysłali np. życzenia z okazji 10- lecia działalności UTW.

 Język rosyjski, prowadząca: Jadwiga Hamera

Tego języka uczy się 18 słuchaczy. Widoczna jest tendencja rozwojowa: początkowo zajęcia odbywały się raz w miesiącu, potem co dwa tygodnie, aktualnie raz w tygodniu. Na zajęciach panuje miła atmosfera, niejednokrotnie słuchacze wracają do wspomnień z czasów szkolnych. Nauka prowadzona jest w oparciu o dobrze dobrany podręcznik. Na życzenie słuchaczy często wprowadzane są piosenki.

Zajęcia z języka rosyjskiego skupiały się wokół tematyki zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach i marketach oraz ubiorów: mody, doboru stroju na różne okazje i zakupów z tym związanych.

Ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne i leksykalne również dotyczyły powyższej tematyki. Szczególnie wiele ćwiczeń poświęconych było utrwaleniu nowego słownictwa związanego z handlem, modą i zakupami różnorodnych tematów.

 Język włoski, prowadząca: Agnieszka Iwon

Zajęcia przebiegają zgodnie z planem, polegają na powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości z zakresu gramatyki z lat poprzednich. Grupa liczy 6 słuchaczy, pracują oni z podręcznikami: Ciao, Allegro, Pons. Nacisk kładziony jest na różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające umiejętności językowe, ćwiczące pamięć i logiczne myślenie. Duże znaczenie ma uzupełniająca praca w domu.

 Kabaret z Różą, prowadzący: Janusz Zakrzewski, sekcyjna: Zofia Skrońska

Kabaret tworzy 12 osób. Zespól ten pod przewodnictwem reżysera i autora tekstów przygotowuje kolejne programy i rozsławia UTW na terenie całego województwa. W roku 2017 powstały dwa programy: „Trzymajmy się”, który był prezentowany miedzy innymi w Dniu Kobiet w SSM oraz dla mieszkańców Starachowic w dniu 8.12., w Garbatce Letnisko i w Busku Zdroju na konferencji inaugurującej projekt „Wiek nie musi być barierą”. Od 5.09. do 7.11. trwały przygotowania do prezentacji nowego programu z okazji 10- lecia UTW pod tytułem „Dziesięciolatki”. Został on zaprezentowany na uroczystej Gali Jubileuszowej oraz na konferencji podsumowującej projekt „Wiek nie musi być barierą”. Od marca 2009 roku Kabaret z Różą wystąpił 82 razy. I nadal jest zapraszany do okolicznych miejscowości, do których dotarła jego sława.

Sekcja plastyczna, prowadząca: Anna Majer

Plan pracy sekcji został zrealizowany w 100 %. Wszystkie założenia również. Grupa plastyczna pracuje według ustalonego planu, ale także w zależności od potrzeb. Grupa jest zgrana i chętna do pracy. Dodatkowe zadania wykonane przez uczestników sekcji:

 • Dekoracje jubileuszowe: tablica/plakat

 • Wystrój kawiarenki na Dzień Seniora

 • Wykonanie bombki choinkowej z okazji Miejskiej Wigilii

 • Organizacja wystawy rękodzieła i malarstwa na Galę Jubileuszową

 • Współpraca przy opracowaniu materiału ( fotografie prac plastycznych) do tomiku „Dogonić marzenia”

 • Przygotowanie wystawy prac plastycznych i malarstwa z okazji promocji tomiku „Dogonić marzenia”

 • Prace manualne z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 • Wykonanie broszek dla dziesięciolatków na Galę Jubileuszową

 Zespół wokalny Srebrne Nuty, prowadząca: Janina Kowalik

Założony plan pracy został zrealizowany. Cały czas trwa praca nad doskonaleniem głosów oraz poszerzaniem repertuaru. Zespół uświetnia swoimi występami imprezy UTW, np. spotkanie wielkanocne, Dzień Świętokrzyski, rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018, Galę Jubileuszową, promocję tomiku „Dogonić marzenia” na zaproszenie Grupy Poetyckiej Feniks, spotkanie opłatkowe.

 Sekcja fotograficzna, prowadzący: Jacek Pawłowski I półrocze, Katarzyna Gritzmann II półrocze

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i potrzebami zgłoszonymi przez użytkowników, np. rozszerzona została sfera obróbki zdjęć oraz prawa fotografii. Uczestniczki kursu są bardzo pilne i dociekliwe, chętne do nauki.

 Aqua senior i joga senior, prowadząca: Agata Musiałowska

Plan zrealizowano zgodnie z założeniami.

 Gimnastyka usprawniająca, prowadząca: Beata Laszczyk

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i ustaleniami władz UTW. Założenia programowe zostały zrealizowane w całości. Prowadząca prezentowała różnorodne formy i metody pracy , dążyła do uatrakcyjnienia zajęć oraz uzyskania optymalnych efektów pracy. Głównym celem zajęć było podniesienie sprawności psychofizycznej ćwiczących oraz uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Zakres ćwiczeń był dostosowany do wieku i sprawności fizycznej oraz do potrzeb uczestników.

 Dyskusyjny Klub Książki, prowadząca: Jolanta Sopińska

Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i dyskutują na tematy związane z przeczytana lekturą. Spotkania odbywają się w Czytelni Biblioteki Miejskiej.

Koło PTTK przy UTW, przewodnicząca: Bożena Cyran

Koło to liczy 45 osób. W ramach działalności programowej zorganizowano:

 • 10.09.: Dzień Seniora, Rajd Nordic Walking

 • 24.11.: Lipie, Złaz Pokoleń

 • 20.01.: Rajd Rębajły

 • 21.01.: Rajd na Polanę Langiewicza

 • 6.05.: rajd do Wąchocka

sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

 Sprawozdanie

z działalności Samorządu Studenckiego

w latach 2015 – 2018.

Samorząd składał się z 5 członkiń, które aktywnie uczestniczyły we wszystkich przedsięwzięciach. Przez całą kadencję współpracował z Zarządem UTW, służył pomocą w realizacji wielu bieżących działań jak:

 • inauguracja roku akademickiego i jego zakończenie,

 • współpraca przy organizacji spotkań andrzejkowych, wigilijnych, wielkanocnych,

 • włączenie się do zbiórki i aukcji oraz przygotowanie stoiska z wypiekami podczas WOŚP,

 • dwukrotny udział w Dniach Starachowic – przygotowanie pokazu mody i kawiarenki z własnymi wypiekami,

 • rokrocznie brał udział w Dniach Seniora, przygotowywał barwny korowód uczestników wzmocniony okrzykami z dźwiękami instrumentów oraz kawiarenkę „Jarzębinka” z własnymi wypiekami słuchaczek UTW, a także w ostatnim roku stoiska zielarskiego i degustacji napojów ziołowych . Był to bardzo trafny pomysł szczególnie, że w tym dniu panował upał.

Reprezentowałyśmy też nasze UTW na Ogólnopolskich Senioraliach w Warszawie, gdzie tworzyliśmy barwną grupę z balonami, parasolkami z nazwą i barwami miasta oraz świętokrzyską czarownicą.

Samorząd był też inicjatorem działań zmierzających do realizacji celów UTW jak:

 • przygotowanie pożegnanie zimy i powitania wiosny wspólnie z młodzieżą SP nr 9 (przemarsz ulicami miasta nad staw i tam dokonanie topienia Marzanny),

 • udział w majowym pikniku nad Lubianką – wspólne spotkanie z Harcerskim Kręgiem Instruktorów „Żubry”i przedstawicielami klubu Seniora „Wigor”,

 • prezentowanie wystawy ciekawych okazów warzyw i kompozycji kwiatowych przez Z. Zubę,

 • zainicjowanie wystawy prac plastycznych i fotograficznych na Dniach Seniora.

 • Samorząd Studenckich w czasie swej kadencji reprezentował interesy i stanowisko słuchaczy UTW, współpracował z poszczególnymi sekcjami, w tym celu odbywały się „spotkanie na pogaduchy” a także organizował wyjazdy rekreacyjne do Solca Zdroju, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom z Samorządu za zaangażowanie i tym wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji zadań.

sprawozdawca:  Halina Sidor

 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-kulturalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2016

Sprawozdanie z pracy UTW w II semestrze

roku akademickiego 2015/ 2016

Statystyka  działalność dydaktyczno- kulturalnej UTW w II semestrze roku akademickiego 2015/2016

 

Lp.

Nazwa sekcji

Odbyte godziny

Frekwencja

Stan na pocz.

Stan na końcu

1

Filozof.- psychologiczna

28

82,50%

34

26

2

Literacka

10

75,00%

31

31

3

Grupa poetycka Feniks

9

60,00%

15

20

4

Przyrodnicza

28

53,00%

21

19

5 Historyczna        

6

Geograficzna

7,5

83,00%

30

20

7

Język angielski

240

91,50%

27

22

8

Język niemiecki

58

71,60%

33

25

9

Język włoski

10

60,00%

8

2

10

Informatyka G. Senderowski

28

63,00%

13

10

11

Informatyka I. Haczyk-Ćwik

 

 

 

 

12

Kabaret z Różą

90

97,00%

11

11

13

Plastyczna

36

100,00%

11

8

14

Fotograficzna

 

 

 

 

15

Gimnastyka

168

68.00%

110

98

16

Aqua fitness

36

70,00%

39

48

17

Hatha joga

39

80,00%

29

34

           

18

Wędrówki rekreacyjne

440

90,00%

17

17

19

PTTK

104

100,00%

99

99

20

Dyskusyjny Klub Książki

6

 

15

12

21

Wykłady

16

277 uczestn.

Wg listy

Wg listy

 

PODSUMOWANIE:

1339,5

76,00%

522

485

  Problemem nadal występującym jest finansowanie zajęć płatnych. W sytuacji rezygnacji z całości lub części zajęć w danym miesiącu, uczestnicy nie dokonują wpłaty, wpływy są mniejsze, a tymczasem opłaty za wynajem lokalu i instruktora pozostają niezmienne. Uczestnicy tych zajęć zostaną poinformowani w październiku o konieczności dostosowania opłat do ilości uczestników i możliwości ich wzrostu. Prosimy o przemyślane wybory zajęć. Dotyczy to zresztą każdych zajęć. W sytuacji nieustannie zmieniającej się liczby uczestników prawidłowe prowadzenie dokumentacji i wyliczenie frekwencji zgodnie z wymogami GUS-u jest bardzo utrudnione.

W II semestrze roku akademickiego 2015/2016 zajęcia prowadzone były w 21 sekcjach tematycznych. Praca przebiegała zgodnie z planem, odstępstwa powodowane były wypadkami losowymi. Szczegółowe sprawozdania opublikowane zostaną na stronie www. UTW.

W II semestrze odbyły się dodatkowe imprezy:

 • 8 wykładów plenarnych, w tym 2 w Kielcach na UJK;
 • zabawa karnawałowa i spotkanie wielkanocne;
 • Dzień Polski;
 • Warsztaty Śmiechu;
 • sekcja literacka i Grupa Poetycka Feniks przygotowały głośne czytanie Sienkiewicza, odbyło się ono w SP 6 i 9, Gimnazjum Nr 2, ZSZ Nr 3, III LO, Klubie Seniora, DDP Manhattan, MBP, w ramach czytania nocą;
 • warsztaty savoire vivre;
 • 5 wyjazdów do teatru w Kielcach, Radomiu i Warszawie, 375 osób;
 • 2 rajdy Nordic Walking;
 • wycieczki do Tarnowa i Chmielnika oraz Torunia, a także do Puszczy Kampinowskiej i Żelazowej Woli;
 • kabaret zaprezentował nowy program "Trzymajmy się". Wystąpi również dzisiaj na zakończenie;
 • Rada Studentów pomagała przy organizacji zabawy karnawałowej, wspólnie z uczniami SP Nr 9 przygotowała pożegnanie zimy, powitanie wiosny;
 • comiesięczne wyjazdy do Solca, 202 osoby.

Plan na przyszły rok akademicki:

 • optymalizować ofertę dydaktyczną; wprowadzić konwersatorium z języka rosyjskiego na życzenie słuchaczy;
 • zapewnić sprawną oprawę multimedialną wykładom;
 • opracować system opłat umożliwiający utrzymanie zajęć płatnych;
 • opracować wzorem bieżącego roku plan wycieczek;
 • rozpocząć przygotowania do jubileuszu 10-lecia UTW, który zaplanowany jest dokładnie w rocznicę jego powstania (7.11.2017r.);
 • kontynuować cykliczne imprezy UTW: rajdy NW, spotkania okolicznościowe;
 • zorganizować w cyklu Dzień Polski- Dzień Świętokrzyski. Sekcja literacka zaproponowała przejęcie organizacji tej imprezy.

Sprawozdanie z pracy UTW w I semestrze

roku akademickiego 2016/ 2017

 Działalność dydaktyczno- kulturalna

 

Lp.

Nazwa sekcji

Odbyte godziny

Frekwencja

Stan na pocz.

Stan na końcu

1

Filozof.- psychologiczna

48

90,00%

31

31

2

Literacka

8

84,00%

34

44

3

Grupa literacka Feniks

6

56,00%

18

19

4

Przyrodnicza

22

55,00%

38

36

5

Historyczna

2

100,00%

16

16

6

Geograficzna

28

100,00%

36

48

7

Język angielski

180

92,00%

13

13

8

Język niemiecki

52

83,00%

18

24

9

Język włoski

15

85,00%

8

7

10

Język rosyjski

6

90,00%

12

12

11

Informatyka

60

70,00%

12

20

12

Kabaret z Różą

Występy wg planu

100,00%

11

13

13

Plastyczna

26

90

10

13

14

Fotograficzna

13,5

85

7

7

15

Gimnastyka

80

72

82

85

16

Aqua fitness

14

45

50

50

17

Hatha joga

15

80,00%

37

33

18

Choreoterapia

5

--------

13

3

19

Wędrówki rekreacyjne

Wg Planu

100,00%

----------

----------

20

PTTK

Wg planu

100,00%

47

47

21

Dyskusyjny Klub Książki

8

100,00%

12

12

22

Wykłady

16

100,00%

Wg listy

Wg listy

 

PODSUMOWANIE:

557 *

---------

----------

------- **

 * dodatkowo wycieczki, rajdy, wędrówki

 ** nie sumuje się; wielu słuchaczy uczestniczy w zajęciach kilku sekcji

 Zajęcia przebiegały zgodnie z planem, poza grupa informatyki p. Senderowskiego, która w trakcie semestru zmieniła status na grupę zajęć niezależnych od UTW.

Oferta naszego uniwersytetu wzbogacona została w tym roku o zajęcia z języka rosyjskiego i choreoterapię. Język rosyjski cieszy się dużym zainteresowaniem. Początkowo zajęcia odbywały się w formie konwersatorium raz w miesiącu, aktualnie grupa spotyka się dwa razy w miesiącu.

Zorganizowane na życzenie słuchaczy zajęcia z choreoterapii zostały w grudniu zawieszone z powodu zbyt małego zainteresowania, uczestnicy zrezygnowali

w trakcie semestru.

Wykłady:

 • 7.09.: wykład inauguracyjny, dr Sylwia Kornecka- Zimnicka „Kazania Świętokrzyskie”

 • 11.10.: dr Daniszewski „ Gruzja i jej atrakcje turystyczne”

 • 28.10: J. Cwalina- Krajewska „Wpływ wody na organizm ludzki”

 • 4.11.: Bogdan Zaborski „Początki turystyki w regionie świętokrzyskim”

 • 17.11.: Wioletta Hamera „Zdrowie i piękno w kolagenie”

 • 5.12.: Wojciech Kurbiel „Zdrowie dla każdego”

 • 17.01.: Krzysztof Gębura „Historia kultury, wprowadzenie”

 • 21.01.: Monika Górczyńska „Najważniejsze kobiety w życiu Sienkiewicza”

 Wycieczki:

 • comiesięczne wyjazdy na baseny mineralne w Solcu Zdroju

 • 11.12.: Radom, „Dziadek do orzechów”

 • 23.11.: Warszawa – zwiedzanie rezydencji królewskich

 • 2.01.: teatr w Radomiu „Mayday II”

 • 1.02.: Baranów Sandomierski i Nowa Dęba

 • 2.02.: PTTK- Warszawa, zwiedzanie TVP

 • 4.02. teatr w Kielcach „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”

 Imprezy różne:

 • 15.09.: wystawa sekcji fotograficznej „W obiektywie seniora”

 • 7.10.: inauguracja roku akademickiego, wykład inauguracyjny

 • 8.10.: spotkanie integracyjne pod wiatą obok pływalni miejskiej

 • 7.11.: spotkanie z okazji 5-lecia współpracy sekcji niemieckiej z partnerem niemieckim aka50plus z Darmstadt

 • 19.11.: zabawa andrzejkowa

 • 6.12.: degustacja potraw „Smaki świata” zorganizowana przez sekcję geograficzną

 • 18.12.: Wigilia Miejska, stoiska z pysznymi wypiekami pod patronatem Zarządu UTW

 • 4.01.: spotkanie opłatkowe

 • 15.01.: Finał WOŚP

 • 18.02.: zabawa karnawałowa

Praca poszczególnych sekcji

 • Sekcja literacka, prowadząca: Dorota Kiełek; odbyły się 4 spotkania, czyli 8 godzin zajęć. Stan grupy nie uległ zmianie w ciągu semestru i wynosi 34 osoby. Zajęcia odbywały się w zaplanowanych terminach, program zajęć został zrealizowany. W roku jubileuszowym 2017/ 2018, a dokładnie w październiku 2017 sekcja literacka planuje wieczór wspomnień z 10-lecia UTW.

 • Grupa Literacka Feniks, prowadząca: Lucjana Nowak; odbyły się 4 spotkania, czyli 6 godzin zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Grupa jest inicjatorem wydania zbiorku prezentującego twórczość artystyczną naszych słuchaczy: poetów, malarzy, fotografików i artystów rękodzieła. Zarząd podjął starania w tym kierunku.

 • Sekcja psychologiczno- filozoficzna, prowadząca: Wanda Kołodziejczyk. Sekcja pracuje w dwóch grupach: wtorkowej przedpołudniowej i środowej popołudniowej. Plan pracy obu grup jest taki sam i dotyczy rozumienia zachowań, postaw społecznych i kształtowania tożsamości z punktu widzenia psychologii, socjologii i filozofii. Niezależnie od założeń planu godziny spotkań obu grup spowodowały, że słuchacze grupy środowej uczestniczyli w 4 spotkaniach prowadzonych przez psycholożki ze Stowarzyszenia Spójrz inaczej, dotyczących samooceny, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, pełnionych ról babci i dziadka. Natomiast wtorkowa grupa zaprzyjaźniła się z przedszkolem- dzieci z przedszkola były z wizytą podczas spotkania grupy, słuchacze uczestniczyli w przedszkolu w obchodach Dnia Babci i Dziadka. Słuchacze obu grup są bardzo zżyci ze sobą, darzą się dużym zaufaniem, co umożliwia dzielenie się swoim doświadczeniem życiowym i mówienie o swoich ważnych sprawach. Atmosfera spotkań obu grup jest pełna refleksji, ale i humoru, pomysłów i planów.

 • Sekcja przyrodnicza, prowadząca: dr Krystyna Dutkiewicz. Odbyło się 11 spotkań, czyli 22 godziny zajęć. Zajęcia odbywały się 3 razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci poniedziałek wykłady prowadziła dr. K. Dutkiewicz w sali wykładowej Senior- Wigor; w drugi poniedziałek miesiąca- mgr Justyna Sadza w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zrealizowano 6 zaplanowanych tematów, pozostałe dwa przełożono na kolejny semestr, zastępując je tematami dotyczącymi biologii, zagrożeń i ochrony różnorodności gatunkowej rodziny kotowatych na poszczególnych kontynentach. Trzy zaplanowane tematy zajęć w muzeum zostały zrealizowane zgodnie z planem. W semestrze letnim oprócz zaplanowanych zajęć stacjonarnych odbędą się zajęcia terenowe- ćwiczenia w oznaczaniu gatunków roślin oraz oceniania stopnia skażenia środowiska miejskiego na podstawie bioindykatorów. Większość słuchaczy sekcji to bardzo aktywni członkowie innych sekcji- m. in. turystycznej, geograficznej, fotograficznej.

 • Sekcja historyczna, prowadząca: Agnieszka Malinowska. Odbyły się dwie godziny zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z założonym planem, jednak plan pracy nie został wykonany w pełnym wymiarze z przyczyn niezależnych od prowadzącego. P. Agnieszka Malinowska zachęca wszystkich słuchaczy, oczywiście również spoza sekcji do udziału w konkursie :Żydzi- moi sąsiedzi.”Chętnych otoczy osobista opieka i udzieli pomocy oraz wskazówek odnośnie przygotowania pracy konkursowej. Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie UTW.

 • Sekcja geograficzna, prowadząca: Ewa Szklarczyk. Odbyły się 2 spotkania sekcji i 2 wycieczki. 11 listopada odbyła się prelekcja dr Krzysztofa Daniszewskiego na temat Gruzji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze względu na sposób i szeroki zakres prezentowanych informacji, od powstania państwa do czasów obecnych: historia, warunki naturalne, religia, ludność, tradycje, kultura, zabytki. Prelekcję uatrakcyjnił pokaz zdjęć. 23.11. odbyła się wycieczka do Warszawy. W programie było zwiedzanie pałacu w Wilanowie wraz z ogrodem świateł i Zamku Królewskiego, w związku z propozycją Min. Kultury- w listopadzie darmowe zwiedzanie rezydencji królewskich. 6.12. spotkanie p.n. „Degustujemy smaki świata” umożliwiło aktywny udział słuchaczy UTW, którzy przygotowali smakołyki z kuchni poszczególnych krajów Europy i świata, które były degustowane i oceniane. Na zakończenie Święty Mikołaj poczęstował zebranych smacznym tortem. Zajęcia styczniowe zostały przeniesione na 1.02. ze względu na termin ferii w naszym województwie. Na ten dzień została zaplanowana wycieczka rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami. W programie wycieczki było zwiedzanie pałacu w Baranowie Sandomierskim, warsztaty artystyczne poświęcone zdobieniu ozdób choinkowych w Fabryce Bombek w Nowej Dębie oraz zwiedzanie grobu partyzanta ps. :Jedruś” w Sulisławicach.

 • Język angielski, prowadzący: Michał Kulczycki. Zajęcia odbywają się w trzech grupach zaawansowania: ponadpodstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. W Szkole Językowej Linqua odbyło się 80 godzin zajęć. Słuchacze zrealizowali materiał z odpowiedniego poziomu. W drugim semestrze położony zostanie większy nacisk na komunikację językową. Wykorzystywane będą materiały z codziennego życia ( robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych).

 • Język niemiecki, prowadząca: Jolanta Łodej. Zajęcia odbywają się dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania językowego. Łącznie było 24 słuchaczy, w tym 3 wolnych słuchaczy przychodzących okazyjnie. We wrześniu 2017 roku 12-osobowa grupa UTW przebywała w Niemczech: w Darmstadt, Heppenheim i Reubach. Była to kontynuacja trwającej od ponad 5 lat wymiany polsko- niemieckiej. Słuchacze zwiedzili Darmstadt i Moguncję. W Heppenheim i Bensheim uczestniczyli w obchodach Święta Wina. Na zakończenie zwiedzili przepiękne , średniowieczne miasteczko- Rothenburg ob der Tauber. Przygotowując się do przyjęcia gości z Niemiec w czerwcu, obie grupy gromadzą fundusze na ten cel, wpłacając co miesiąc ustalona kwotę.

 • Język włoski, prowadząca: Agnieszka Iwon. Praca ze studentami przebiega bardzo sprawnie. W większości koncentrują się na zadaniach, przygotowują do kolejnych zajęć, odrabiają prace domowe. Jedna godzina tygodniowo nie pozwala na realizację dużej partii materiału, ale program oparty głównie na wypowiedziach ustnych i dialogach, pozwala studentom poczuć się pewniej i uwierzyć we własne możliwości porozumiewania się w przyswajanym języku.

 • Język rosyjski, prowadząca: Jadwiga Hamera. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w 4-ty wtorek miesiąca. Grupa powstała w listopadzie i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Od II semestru zajęcia odbywać się będą dwukrotnie w ciągu miesiąca, dodatkowo w drugi wtorek.

 • Informatyka, prowadzący na początku semestru: Grzegorz Senderowski i Izabela Haczyk- Ćwik. W ciągu semestru pierwsza grupa uniezależniła się od UTW; druga grupa chwilowo przekształciła się w dwie, potem nastąpiło połączenie w jedną. Wynikło to z faktu zmieniającej się liczebności grupy: najpierw 12, potem 27 i w końcu 11 słuchaczy. Długo trwało ustalanie planu pracy. Jest on dostosowany do potrzeb bardzo zróżnicowanej grupy, gdyż słuchacze mają bardzo mocno zróżnicowane umiejętności i systemy, co powoduje ciągłą konieczność modyfikacji i ogromnej elastyczności.

 • Kabaret z Różą, prowadzący dr Janusz Zakrzewski, koordynator: Zofia Skrońska. I semestr kabaret rozpoczął występem w dn. 7.10.2016 w Garbatce- Letnisko na zaproszenie tamtejszego Klubu Seniora. Publiczności występ niezmiernie się podobał. Kabaret występował również dla Klubu Seniora Złota Majówka w Starachowicach, Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowo- Budowlanej Igrek w Radomiu. Kilkakrotnie zespół kabaretu uświetniał swymi występami imprezy UTW, np. benefis p. Jadwigi Cwaliny- Krajewskiej z okazji jej urodzin. Pani Jadwiga jest inicjatorką powstania Kabaretu z Różą w roku 2008/ 2009.

 • Zespół wokalny pod przewodnictwem Janiny Kowalik istnieje od połowy października 2016 r. Zespół liczy 12 członkiń, spotkania odbywają się raz w tygodniu. Zespół wystąpił po raz pierwszy na spotkaniu opłatkowym w dniu 4 stycznia 2017 roku, następnie w Hotelu Europa oraz z okazji Dnia Kobiet. Zespół zamierza nadal doskonalić swoje umiejętności i poszerzać repertuar.

 • Sekcja plastyczna, prowadząca: Anna Majer. Sekcja uzyskała własny lokal i rozwija działalność. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Uczestnicy wykonali kartki świąteczne, które z życzeniami przekazane zostały sympatykom UTW, wykonali ozdobną bombkę choinkową, która zawisła na choince miejskiej, prezentują swe umiejętności w zakresie rękodzieła w witrynce swojego boksu.

 • Sekcja fotograficzna, prowadzący: Jacek Pawłowski. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Dodatkowo wprowadzono indywidualną ocenę zdjęć uczestników. W II semestrze zorganizowane będzie więcej zajęć praktycznych. Sekcja zorganizowała wystawę fotograficzna z okazji Dni Seniora we wrześniu 2016.

 • Gimnastyka usprawniająca, prowadząca: Beata Laszczyk. Zajęcia odbywają się w 4 grupach i przebiegają zgodnie z planem . Widoczne są sezonowe zmiany we frekwencji spowodowane okresem grypowym lub innymi obowiązkami.

 • Aqua- fitness i joga, prowadząca : Agata Musiałowska; zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zarówno w basenie jak i w sali gimnastycznej ćwiczą dwie grupy, przy zmieniającej się liczbie uczestników.

 • Choreoterapia, prowadząca : Małgorzata Dziamka, zajęcia planowane były raz na tydzień, grupa powstała na wyraźne zapotrzebowanie słuchaczy; początkowo liczba chętnych wynosiła 13 osób, potem jednak zmalała do tego stopnia, że zajęcia zostały zawieszone; warto zaznaczyć, ze jest to już drugie podejście do utworzenia tego typu zajęć.

 • Wędrówki rekreacyjne, prowadzący: Andrzej Cygan; wędrówki odbywają się dwa razy tygodniowo- w środy i soboty; przy współudziale uczestników organizowane są ogniska na zakończenie trasy. Andrzej Cygan współpracuje przy organizacji planowanych rajdów Nordic Walking.

 • Koło PTTK przy UTW, przewodnicząca: Bożena Cyran, liczy 47 członków, prowadzi działalność statutową organizując rajdy, np.: Złaz Rembajły, Rajd Jędrusiów, Rajd „Czyste Góry”, na którym uczestnicy UTW zdobyli Złotą Miotełkę; organizuje również wycieczki np.: do Świętej Katarzyny, Jury Krakowsko- Częstochowskiej, pociąg do Sandomierza, szlak Tatarski, Góry Stołowe i Praga, Wieliczka, Łódź.

 • Dyskusyjny Klub Książki, prowadząca Jolanta Sopińska, spotkania odbywają się raz w miesiącu; uczestnicy rozmawiają na temat przeczytanych, wyznaczonych na dany miesiąc książek; poruszane są również tematy około literackie.

 • Rada Studentów, przewodnicząca Halina Sidor; wzięła aktywny udział w Dniach Starachowic i II Starachowickim Dniu Seniora ( przygotowano kolorowe kapelusze i kwiaty oraz grupę regionalno - kulturową), grupa przygotowała również dekoracje na zabawę andrzejkową, członkowie Rady wzięli udział w jarmarku Bożonarodzeniowym, w zbiórce funduszy na WOŚP, organizacji kiermaszu wypieków i organizacji zabawy karnawałowej

 Komunikaty:

 • zabawą karnawałową w dn. 18 lutego rozpoczęliśmy obchody 10- lecia UTW. Jubileusz będzie akcentem przewodnim wszystkich planowanych imprez; główne uroczystości planujemy na 7 listopada 2017. Trwa przyjmowanie prac konkursowych o tematyce jubileuszowej; zachęcamy wszystkich słuchaczy do udziału; termin składania prac został przedłużony do końca maj. Przypominamy, ze prace mogą być w trzech kategoriach: literatura, plastyka, fotografia.

 • Czesne za I semestr zapłaciło 220 osób i one są pełnoprawnymi słuchaczami; tymczasem w zajęciach i imprezach uczestniczy znacznie więcej osób. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległości. Czesne za II semestr zapłaciło dotychczas 60 % słuchaczy.

 • Prosimy przedstawicieli poszczególnych sekcji ( 2-3 osoby) o kontakt; prosimy o zaprezentowanie sekcji w formie plakatu, który zostanie umieszczony w witrynie UTW w Galerii Skałka oraz krótkiego tekstu ze zdjęciami do zamieszczenia w biuletynie jubileuszowym

 • msza w intencji Ś.P. Ireny Kopeć odprawiona zostanie w dn. 16 marcao godz.18.00 w kościele NSJ na Majówce.

 Zamierzenia i plany:

 • 20-go kwietnia odbędzie się spotkanie wielkanocne w ZSZ Nr 1 przy ul. Radomskiej

 • 6-go maja uczestniczyć będziemy w Ogólnopolskim Rajdzie Nordic Walking,na 9-go czerwca w naszym tradycyjnym, dziewiątym już Rajdzie Nordic Walking

 • w maju i w czerwcu odbędzie się zgodnie z życzeniem wielu słuchaczy zabawa taneczna

 • Czekamy na ostateczna decyzje w sprawie kursu języka angielskiego w Szkole Językowej Linqua; po pozytywnej decyzji zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni; w miarę wolnych miejsc będą przyjmowani inni chętni

 • w związku z rokiem jubileuszowym propagujemy działalność UTW w Radiu Eska, Telewizji Starachowickiej; audycje nadawane będą cyklicznie chcemy na bieżąco przedstawiać wydarzenia, imprezy i codzienną działalność UTW w witrynie w Galerii Skałka; prosimy wszystkie sekcje o współpracę

 • we wrześniu zorganizujemy Międzypokoleniowy Rajd Miejski pod nazwą „Wiesz babciu/ dziadku? Powiedz wnukowi/ wnuczce!” Udział będą brały pary zgodnie z nazwą rajdu. Planowany start: wiata obok Pływalni Miejskiej, zakończeniem będzie ognisko pod Wielkim Piecem. Po drodze uczestnicy odpowiadać będą na pytania dotyczące Starachowic. Rekrutację zaczniemy w czerwcu. Liczymy na chętny udział.

 • Zgłosiliśmy grupę 40 osób do udziału w programie Fundacji „Edukacja bez barier”. Dotyczy on nauki korzystania z tabletu (będą udostępnione na czas kursu), bankowości elektronicznej, poczty oraz animacji. Po przyznaniu grantu rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń chętnych. Pierwszeństwo będą miały osoby 65plus.

 • Przystąpiliśmy do programu Stowarzyszenia Ziemia Buska , w ramach którego planowane są różnorodne wykłady, wycieczki i warsztaty również dla naszych słuchaczy. Stowarzyszenie to otrzymało grant ministerialny. Trwa opracowywanie szczegółów. Wszelkie informacje umieszczać będziemy na stronie UTW oraz w witrynie w Galerii Skałka.

 • Pragniemy wydać z okazji dziesięciolecia tomik prezentujący działalność naszych artystów: poetów, malarzy, fotografików, mistrzów rękodzieła. Chcemy też zamieścić tam wyróżnione prace konkursowe z konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego ogłoszonego w czerwcu ubiegłego roku. Trwa przyjmowanie prac. Ostateczny termin mija z końcem maja 2017.

 • w dniu 30 marca o godz. 10.00 zapraszamy prowadzących poszczególne sekcje lub ich przedstawiciela na specjalne posiedzenie Zarządu UTW, które poświęcone zostanie obchodom 10-lecia UTW. Bardzo nam zależy na obecności , prosimy o przybycie.

sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

 

  ROK AKADEMICKI 2015/2016, TO PIERWSZY ROK SPRAWOWANIA PATRONATU

 PRZEZ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NAD UTW W STARACHOWICACH

           03.03.2016r. 41 - osobowa delegacja słuchaczy UTW w Starachowicach była świadkiem podpisania przez Dziekana Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof.Janusza Detkę oraz Panią Prezes UTW w Starachowicach Wandę Kołodziejczyk umowy patronackiej. Stało się faktem, iż ta właśnie uczelnia objęła patronatem naukowym nasze stowarzyszenie. Znacząco wspierała nas w staraniach Pani dr hab. prof. Marzena Marczewska. Jesteśmy Jej za to bardzo wdzięczni.

           Zostaliśmy ciepło przyjęci w Kielcach przez pracowników, obecnie naszej patronackiej uczelni. Dla podkreślenia doniosłości owej chwili, a jednocześnie uatrakcyjnienia pobytu delegacji UTW, jej władze umożliwiły nam zwiedzanie jednej z nowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich. Wielu uczestników tego wyjazdu ma w pamięci dawną siedzibę tejże biblioteki na ul. Leśnej. Z dumą mogliśmy stwierdzić, że województwo świętokrzyskie doczekało się książnicy na miarę XXI wieku.

           Czekała na nas jeszcze jedna wspaniała „uczta duchowa”. A mianowicie mieliśmy zaszczyt i niewątpliwą przyjemność wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Pana Dziekana prof. Janusza Detkę : „Późna twórczość mistrzów", po czym nastąpił doniosły moment podpisania tak ważnej dla obydwóch stron umowy patronackiej. Zostaliśmy jednocześnie zaproszeni na kolejny wykład w czerwcu, na który z niecierpliwością czekamy.

 Zarząd UTW chyba jest wyrazicielem większości słuchaczy, że 03.03.2016r. wpisał się „złotymi zgłoskami” do kalendarium działalności UTW w Starachowicach, jako jedna z ważniejszych dat.

           23.05.2016r. o godz.12.00 34-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach wyruszyła do Kielc na wykład wygłoszony przez Pani dr Ursuli Philips pt. Jakie teksty i dla kogo? Przekłady, jako metoda kształtowania wizerunku literatury polskiej poza Polską, oraz włączenia tekstów w tzw. europejskich językach peryferyjnych do współczesnego dziedzictwa europejskiego. Wykład w języku polskim odbył się w ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego w Centrum Języków Obcych.

           Dr Ursula Philips (University College London, School of Slavonic and East European Studies) jest tłumaczką polskich tekstów literackich jak również naukowych. Zajmuje się szczególnie polską literaturą kobiecą XIX i XX wieku. Wykład cieszył się zainteresowaniem słuchaczy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na zakończenie padło wiele pytań i sugestii ze strony odbiorców.

 Już się cieszymy na przyszłoroczne, równie ciekawe spotkania.

       opr. w imieniu Zarządu UTW Renata Nejthardt - sekretarz Zarządu                 

  Starachowice 01-06-2016 r.

 

Sprawozdanie z pracy UTW w I semestrze

roku akademickiego 2015/ 2016

Działalność UTW to przede wszystkim zajęcia w 19- sekcjach przedmiotowych, wykłady plenarne oraz działalność kulturalno-integracyjna.

 Praca w sekcjach przedmiotowych:

Sekcja filozoficzno-psychologiczna prowadzona jest przez Wandę Kołodziejczyk oraz Izabelę Haczyk-Ćwik.

Sekcja pracowała zgodnie z założonym planem. Odbyło się w sumie 20 godzin zajęć. Udał się uzyskać tak ważną dla uczestników atmosferę bezpieczeństwa, umożliwiającą szczerą dyskusję na tematy również osobistych przeżyć.

Grupa poetycka "Feniks", prowadzona przez Lucjanę Elżbietę Nowak.

Odbyły się 4 spotkania, czyli 6 godzin zajęć. Uczestnicy czytali wiersze słuchaczy UTW oraz poetów należących do klasyków literatury polskiej i światowej, m.in.: Bronisławy Wajs "Papuszy" i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Stałym punktem zajęć były aktualności kulturalne i literackie, np.: Nagroda Nobla, Literacka Nagroda Nike. Praca przebiegała we współpracy z pracownikami filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach, które przygotowywały potrzebne bibliografie i materiały biblioteczne oraz udostępniały sprzęt audiowizualny potrzebny na zajęciach. W II semestrze planowana jest współpraca z UTW w Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej. Planowany jest konkurs poezji własnej słuchaczy oraz spotkanie integracyjne.

Sekcja historyczna i historii Sztuki, prowadzona przez Agnieszkę Malinowską.

Są to zajęcia z historii - odbyło się 5 zajęć i historii Sztuki - 2 godziny. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z planem zajęć. Wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji power point, zawierających mapy, wykresy oraz wizerunki postaci historycznych, o których byla mowa na poszczególnych zajęciach.

Sekcja przyrodnicza, prowadzona przez dr Krystynę Dutkiewicz.

Odbyło się 18 godzin zajęć, z tego 4 spotkania prowadziła prowadziła mgr Justyna Sadza z Muzeum Przyrody i Techniki, a jeden wykład mgr Józef Kowalski. Praca przebiegała zgodnie z planem. Nie wszystko jednak udało się zrealizować z powodu choroby prowadzącej. Z uwagi na poprawę warunków lokalowych i zainteresowanie nowych słuchaczy UTW, przewiduje się zwiększenie częstotliwości zajęć.

Sekcja literacka, prowadzona jest przez Dorotę Kiełek.

Odbyły się 4 spotkania. W każdych zajęciach poza zapisanymi do sekcji udział biorą sympatycy, coraz to inni słuchacze. Uczestnicy interesują się literaturą i wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Wprowadzone zostały zmiany w planie pracy, co wynikało z bieżących wydarzeń i zainteresowań słuchaczy. Tematyka została zrealizowana w 100%. W II semestrze wprowadzona zostanie tematyka nowatorskich form literackich w literaturze okresu międzywojennego oraz tematyka regionalna - bohaterowie naszych ulic. Jeden z tematów realizować będzie słuchaczka. 

Sekcja geograficzno-turystyczna, prowadzona jest przez Ewę Szklarczyk.

Sekcja rozpoczęła działalność w listopadzie. Odbyły się dwa spotkania. Zajęcia prowadzone były na zasadzie prelekcji z pokazem multimedialnym. Na prelekcję i wykład pt.: " Ziemia Święta - daleka czy bliska" przybyło wielu chętnych nie będących słuchaczami sekcji, a nawet UTW. Plany na przyszłość przewidują zapraszanie prelegentów dla zapewnienia większej atrakcyjności i wartości merytorycznej spotkań. Wspólnie z Zarządem UTW oraz Samorządem Studentów opracowany zostanie harmonogram wyjazdów turystycznych w II semestrze.

Sekcja języków obcych:

Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez Michała Kulczyckiego.

Zajęcia odbywają się w Szkole Językowej "Linqua". Uczestnicy podzieleni są na 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom początkujący, podstawowy, ponadpodstawowy i zaawansowany. Odbyło się od 38 do 40 godzin zajęć na grupę. Podkreślić należy duże zainteresowanie, aktywność i motywację słuchaczy. Materiał realizowany jest zgodnie z planem. Słuchacze doskonale  opanowali materiał leksykalno-gramatyczny. Systematycznie rozwijali poszczególne sprawności językowe. Wszyscy poszerzyli słownictwo związane z kulturą krajów anglojęzycznych, jak również związane z sytuacjami życia codziennego. Nabyli też umiejętności pracy w grupie.

Naukę języka niemieckiego prowadzi Jolanta Łodej.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej. Każda grupa odbyła 18 spotkań, w sumie 72 godziny.  Grupy spotkały się na tradycyjnym corocznym spotkaniu adwentowym. W programie były kolędy niemieckie oraz ewangelia po niemiecku. Uczestnicy wykonywali różne zadania wynikające z kalendarza adwentowego. Praca przebiegała zgodnie z założonym planem. W II semestrze kontynuowane będie doskonalenie kompetencji językowych.Słuchacze przygotowują się do spotkania z grupą niemiecką w Warszawie. Planowane jest zwiedzanie Warszawy oraz wizyta w Muzeum "Czar PRL-u". We wrześniu grupa 12 słuchaczy uda się z wizytą do Darmstadt. Słuchacze systematycznie gromadzą środki finansowe na współpracę z Niemcami na terenie kraju i na wyjeździe.

Zajęcia z języka włoskiego prowadzi Agnieszka Iwon.

Odbyło się 12 godzin zajęć, które przebiegały w miłej atmosferze. Słuchacze są dociekliwi, zadają wiele pytań, są aktywni. Ponieważ w tym roku większość uczestników po raz pierwszy zetknęła się z językiem włoskim, zwolniono nieco tempo pracy w stosunku do zakładanego. Dzięki temu wszystkie zagadnienia omawiane są dokładniej. Gwarantuje to szybkie postępy w nauce. W przyszłym semestrze planuje się w szerszym zakresie korzystanie z multimediów.

Sekcja informatyki prowadzona jest przez Grzegorza Senderowskiego i Izabelę Haczyk-Ćwik.

Sekcja podzielona jest na trzy grupy: jedną prowadzi Grzegorz Senderowski, dwie kolejne Izabela Haczyk-Ćwik. Grzegorz Senderowski przeprowadził 20 godzin zajęć. Zrealizowano 40% zakładanego planu, a zajęcia przebiegały bez zakłóceń. I. Haczyk-Ćwik przeprowadziła 34 godziny zajęć. Przebiegały one w miłej atmosferze, a słuchacze robią systematycznie postępy. Udało się zrealizować cały wstępny blok, a zdobyta wiedza jest systematycznie utrwalana.

Warsztaty plastyczne prowadzi Anna Majer.

Odbyło się 9 spotkań- łącznie 20 godzin. Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym planem i zawsze przebiegały w przyjaznej atmosferze. Plan pracy na I semestr został zrealizowany w całości. Praca w II semestrze będzie uwzględniała kalendarz imprez (Dzień Wiosny, Święta).

Warsztaty fotograficzne prowadzone są przez Jacka Pawłowskiego.

Odbyło się 12 spotka, co daje 18 godzin zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i potrzebami zgłoszonymi przez uczestników. Plan pracy został zrealizowany.

Kabaret z Różą prowadzi autor tekstów, aktor i reżyser dr Janusz Zakrzewski. Funkcję koordynatora pełni Zofia Skrońska.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu - we wtorki i czwartki. Odbyło się 26 spotkań,czyli 52 godziny zajęć. Plan pracy jest zrealizowany. Ilość występów jest uzależniona od zapotrzebowania społecznego. W drugim semestrze kabaret pragnie zwiększyć ilość występów. Opracowany jest program pt.: "Trzymajmy się". 19.09.2015r. kabaret wystąpił dla jubilatów 70-latków z programem "Reinkarnacja", 13.01.2016r. z tym samym programem w Szkole Podstawowej Nr 25 w Kielcach na zaproszenie Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dyskusyjny Klub Książki prowadzi pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, A.Sopińska.

Odbyły się 3 spotkania, co stanowi 6 godzin. Uczestniczyło w nich od 12 do 15 osób. Uczestnicy przeczytali i następnie dyskutowali na temat 6 książek: "Kuźnia na rozdrożu" - E. Siarkiewicz, "Kobiety z czerwonych bagien" - G. Jeromin-Galuszka, "Blondyna i szamana" - B. Pawlikowska, "Długi film o miłości" - J.A. Hugo-Bader, "Miasta i miasto" -  China Mieville, "Wszystko co lśni"" - Eleanor Catton.

Sekcja rekreacyjno - turystyczna prowadzona przez Agatę Musiałowską.

W ramach tej sekcji prowadzone są zajęcia z hatha jogi. Ćwiczący podzieleni są na dwie grupy. Odbyło się 26mgodzin zajęć. Praca przebiega zgodnie z planem. W II semestrze kontynuowana będzie nauka podstawowych asan wraz z ich wariantami. Prowadząca wyjaśniać będzie użyteczność nauczanych pozycji i motywować uczestników do systematycznych ćwiczeń.

Zajęcia z aqua  fitness prowadzi również Agata Musiałowska.

Tutaj także uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Jedna ćwiczyła w basenie sportowym (głęboka woda), druga w basenie rekreacyjnym (woda płytka). Plan pracy został zrealizowany. W drugim semestrze prowadząca dostosowywać nadal będzie ćwiczenia do potrzeb i możliwości uczestników, zadba o atrakcyjnośc zajęć, wprowadzi różnorodne przybory i formy organizacyjne, osoby zainteresowane zaprosi na spotkanie z fizjoterapeutą.

Zajęcia z gimnastyki prowadzi Beata Laszczyk.

Odbyło się 81 godzin zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i ustaleniami władz UTW. Założenia programowe I semestru zostały w pełni zrealizowane. W semestrze II kontynuowane będą zajęcia usprawniające.

Poziom zdrowia słuchaczy UTW oraz chętnych uczestników spoza organizacji poprawiają wyjazdy rekreacyjne do Solca, organizowane przez Halinę Sidor. Uczestnicy wyjazdów mogą tam korzystać z basenu mineralnego i solankowego. Odbyło się 5 wyjazdów - jeden w miesiącu. Liczebność grup: IX /36, X /49, XI /50, XII /43, I /32.

Wędrówki rekreacyjne prowadzi Andrzej Cygan.

Przeprowadzono 11 spotkań, co daje 50 godzin zajęć. Wędrówki odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy i soboty. Udział w wędrówkach biorą chętni, średnio ok. 17 osób. Trasy wędrówek planowane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

Przewodniczącą Koła PTTK/UTW jest Bożena Cyran.

Koło liczy 46 osób. W ramach działalności programowej odbyły się następujące imprezy, w których uczestniczyli słuchacze UTW: "Partyzancka Droga Krzyżowa (12 osób / 8 godzin), "Harcerski Rajd Jędrusiów" (31 osób / 8 godzin), Złaz z okazji Powstania Styczniowego (5 osób / 6 godzin). Zorganizowano 3 całodzienne wycieczki autokarowe: "Ptasi Azyl - Muzeum w Kielcach (51 osób), Lublin (50 osób), oraz Marcule - Iłża (36 osób). W Zjeździe delegatów Oddziału Międzyszkolnego PTTK w dn. 22.09.udział wzięło 8 osób.

Wykłady plenarne:

 • 2.10.2015r.: wykład inauguracyjny dr A. Kominka nt.: Najnowszych tendencji w języku polskim.
 • 19.10.2015r.: wykład p. Cwaliny-Krajewskiej nt.: "Tajemnicze właściwości wody" .
 • 9.11.2015r.: wykład B. Zaborskiego nt.: "Odrodzenie Państwa Polskiego".
 • 26.11.2015r.: wykład R. Nejthardt nt.: "Biblioterapia" .
 • 11.12.2015r.: wykład dr K. Daniszewskiego nt.: "Ziemia Święta - daleka czy bliska" .

Działalność kulturalno - integracyjna:

 • 2.10.2015r.: w inauguracyjnym spotkaniu UTW uczestniczyło ok. 130 osób. Spotkanie uświetnił swym występem chór nauczycielski.
 • 3.10.2015r.: spotkanie integracyjne przy ognisku,tańce przy akompaniamencie akordeonu, wspólne śpiewy i pieczenie kiełbasek (90 osób).
 • 9.10.2015r.: wycieczka do Warszawy ; zwiedzanie wystawy "Pompeje - życie w cieniu wulkanu" oraz Stadionu Narodowego (54 osoby).
 • 16.10.2015r.: Dzień Seniora, Marsz Kolorowych Kapeluszy (60 osób).
 • 6.11.2015r.: wyjazd do Kielc na spektakl "Mężczyzna wart zachodu" (50 osób).
 • 28.11.2015r.: wyjazd do Kielc na spektakl "Dzieje grzechu" (50 osób).
 • Spotkanie andrzejkowe (60 osób).
 • 4.12.2015r.: dystrybucja jabłek dla słuchaczy.
 • 8.12.2015r.: prezentacja programu "Drogi do wolności" przygotowana przez młodzież OHP (5 osób).
 • 8.01.2016r.: spotkanie opłatkowe (85 osób).
 • udział w WOŚP. Dzięki pomocy słuchaczy UTW zebrano 1002,46 zł.
 • 30.01.2016r.: zabawa karnawałowa (60 osób).
 • 10.01.1016r.: podsumowanie działań na rzecz WOŚP.
 • wydanie kalendarza na rok 2016vze zdjęciami modelek z pokazu mody dla seniorek, który odbył się z okazji Dnia Kobiet 2015r.

Pracę Zarządu wspiera Samorząd Studentów. Wszystkie przewidziane w planie pracy zadania zostały zrealizowane.

Dzięki staraniom Zarządu UTW udało się pozyskać nową siedzibę. Znajduje się ona w Galerii "Skałka" przy al. Armii Krajowej 28. Przeniesiono zarówno biuro UTW jak też zajęcia odbywające się dotychczas w SP NR 12 ora ZSZ Nr 3. Do dyspozycji uczestników i prowadzących jest 2 razy w tygodniu w pełni wyposażona sala multimedialna. Mniejsze grupy spotykać się mogą w części dydaktycznej biura, która dzięki życzliwości członka honorowego UTW - pana Eugeniusza Majchrzyka wyposażona została w meble odpowiednio do funkcji pomieszczenia.

Zarząd UTW w trosce o swoich słuchaczy kontynuował starania Zarządu poprzedniej kadencji o zniżki dla słuchaczy. Oprócz uzyskanych w ubiegłych latach zniżek a kawiarenkach "Kafka" i "Primavera" nasi członkowie korzystać mogą ze zniżek w wysokości 10-20% w salonie fryzjerskim "Styl" na ul. Złotej, salonie kosmetycznym "Zdrowe Piękno" na ul. Radomskiej oraz w "Telepizzy", gdzie zniżka wynosi nawet 40% na niektóre artykuły.

Sieć kin "Helios" przedłożyła ofertę na seanse dla naszych słuchaczy. Mogą zorganizować pokaz dowolnego filmu. Cena biletu wynosi 12,-zł.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz producentami udało się pozyskać dla słuchaczy UTW jabłka oraz soki jabłkowe. Wystąpiły przy tym pewne zakłócenia organizacyjne, w znacznej mierze leżące po stronie dostawcy: spóźniony lub za wczesny przyjazd, brak dokładnej informacji o miejscu dystrybucji. W miarę możliwości Zarząd starał się będzie wyeliminować te usterki. Dobrym rozwiązaniem byłoby ustalenie łączności np. poprzez sms-y między słuchaczami. Nie zawsze,z powodu dynamicznych zmian, możliwe jest zamieszczenie informacji na blogu lub stronie UTW.

 • Aktualnie mamy w UTW 220 słuchaczy, ilość nowo przyjętych 26.
 • Ilość słuchaczy, którzy w roku ak. 2015/2016 zawiesili uczestnictwo: 14.
 • Na własną prośbę skreśliły się z listy słuchaczy: 3 osoby.
 • 8 osób z Rady Programowej zwolnionych jest z czesnego.
 • Poza tym zwolniona jest jedna osoba z powodu trudnych warunków materialnych - pożar mieszkania.

Działalność dydaktyczno- kulturalna UTW

w I semestrze roku akademickiego 2015/2016

 Lp.

Nazwa sekcji

Odbyte godziny

Frekwencja

Stan na pocz.

Stan na końcu

1

Filozof.- psychologiczna

20

75,00%

46

46

2

Literacka

8

71,00%

30

42

3

Grupa literacka Feniks

6

58,00%

7

8

4

Przyrodnicza

18

50,00%

24

21

5

Historyczna

7

100,00%

25

31

6

Geograficzna

4

100,00%

23

23

7

Język angielski

150

83,70%

29

23

8

Język niemiecki

36

77,85%

31

26

9

Język włoski

12

75,00%

6

7

10

Informatyka  G. Senderowski

20

51,00%

5

13

11

Informatyka I. Haczyk-Ćwik

34

75,00%

21

19

12

Kabaret z Różą

52

85,00%

12

10

13

Plastyczna

20

100,00%

10

11

14

Fotograficzna

18

95,00%

11 15

15

Gimnastyka

81

75,00%

101

96

16

Aqua fitness

23

80,00%

39

39

17

Hatha joga

26

80,00%

29

29

           

18

Wędrówki rekreacyjne

50

90,00%

17

17

19

PTTK

96

58,30%

46

46

20

Dyskusyjny Klub Książki

6

 

15

12

21

Wykłady

10

100,00%

Wg listy

Wg listy

 

PODSUMOWANIE:

685

88,35%

527

534

 

Wzrost liczby słuchaczy uczestniczących w poszczególnych zajęciach wynika z faktu, że w listopadzie powstała sekcja geograficzna, a także ze wzrostu aktywności stałych uczestników UTW. Biorą oni udział w zajęciach wielu sekcji.

Niepokojąca jest sytuacja zmniejszającej się liczby słuchaczy na zajęciach, za które pobierana jest opłata na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć. Dotyczy to zwłaszcza: informatyki, aqua fitnessu i gimnastyki. Zmniejszające się grupy wymuszają zwiększenie dofinansowania ze środków UTW pochodzących z czesnego. Tym samym ograniczane są finanse na imprezy dla wszystkich uczestników UTW., np. wycieczki na koniec roku akademickiego, czy dofinansowanie innych imprez. Zarząd UTW postanowił łączyć grupy na tych zajęciach, aby uniknąć podwyższenia opłat. O poszczególnych decyzjach poinformowani zostaną prowadzący i uczestnicy.

sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

Sprawozdanie grupy literackiej „Feniks

                   W 2012r. wydaliśmy pierwszy tomik poezji 12 – słuchaczy UTW pt. „W  ogrodzie wspomnień” wzbogacony zdjęciami – 4 członków sekcji fotograficznej i pracami plastycznymi – 6 osób sekcji plastycznej, jako 5 - letni dorobek artystyczny.

                Następnie 6 VI 2013 ogłosiliśmy konkurs na nazwę dla grupy poetyckiej; powołaliśmy komisję konkursową składającą się z 3 osób:      A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „Feniks”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia roku akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

                 W celu motywowania naszych poetów do dalszej pracy twórczej rozpoczęliśmy systematyczne spotkania tej grupy 1 x w miesiącu. W r. 2013/14 odbyło się 5 spotkań. Najpierw (4 XI 2013) – 4-osobowa delegacja udała się na spotkanie z poetami z zaprzyjaźnionego UTW w Ostrowcu Św., z którym współpracujemy od kilku lat w różnych dziedzinach.

          Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 12 XII 2013 (obecnych 7 osób) w Filii Woj. Biblioteki Ped. (następnie również), gdzie obejrzeliśmy wystawę o poetce regionalnej, nieżyjącej Wandzie Pomianowskiej – czytaliśmy jej wiersze, ale szczególnie zachwycił nas utwór „Modlitwa”, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej grupy, o logo, o prowadzeniu bloogu „Piórkiem Feniksa” przez kol. Jolę Wiśniewską.

Kolejne spotkania odbyły się: 16. 01. 2014r.(10 osób), 13.02.(15 osób),  3. 04. br. (11 osób), na którym przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny autorstwa kol. D. Kiełek „Wiosna i miłość w poezji i piosence”, który następnie zaprezentowaliśmy na spotkaniu integracyjnym dn. 25 IV w ZSZ nr 1; 5 ( piąte) spotkanie (8 osób) było poświęcone poezji Karola Wojtyły. Pracowaliśmy nad scenariuszem opracowanym przez kol. Zofię Sadok pt. „Ojcze Święty, zostaniesz na zawsze w naszych sercach”, słowo wstępne – E. Nowak. Program poświęcony Św. Janowi Pawłowi II odbył się 23 V w ZSZ nr 3. Spotkania grupy literackiej „Feniks” mają stałe punkty:

1. Poznanie życia i twórczości klasyków poezji np. M. Konopnickiej, A. Asnyka, K. Wojtyły;

2. Czytanie poezji własnej,

3. Omawianie aktualnych wydarzeń kulturalnych. Oprócz autorów wierszy zapraszamy autorów innych form literackich i miłośników poezji.

                      Grupa początkowo poetycka, a obecnie literacka posiada swoje logo autorstwa Leszka Nowaka.

      Oprac. Lucjana Elżbieta Nowak – prowadząca grupę literacką „Feniks”

              Wykłady plenarne dla słuchaczy UTW w Starachowicach  w r. akad. 2013/14

 30 IX 13 – wykład inauguracyjny - „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoematdr A. Krawczyk z UJK w Kielcach

 1. j.w. – „O szacunku dla prawdy” – prof. dr hab. Dariusz Adamczyk z WSH w Radomiu

 2. 21 X 13 – wykład dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek nt. „Przyroda w Panu Tadeuszu” (57 obecnych osób)

 3. 25 XI 13 – „Krainy geograficzne opisane w Panu Tadeuszu i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewiczamgr J. Kowalski (34 osoby)

 4. 19 XI 13 – „Tło historyczne w Panu Tadeuszu” – mgr B. Berak (53 osoby)

 5. 16 XII 13 – „Ruch w jesieni życia warunkiem zdrowia” – dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK (22 osoby)

 6. 13 I 14 – „Komunikacja językowa osób z autyzmem” dr Andrzej Kominek (22 osoby)

 7. 27 I 14 – „Sprzedaż stacjonarna i poza siedzibą przedsiębiorcy. Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia” – prelekcja pow. rzecznika praw konsumenta” – Marka Kamińskiego (13 osób)

 8. 21 II 14 – „Sławomir Mrożek – krytyk rzeczywistości, moralista i filozof”- mgr D. Kiełek (43 osoby)

 9. 24 II 14 – „Facebook – jak używać i jak zachować bezpieczeństwo” mgr I. Haczyk-Ćwik (27 osób)

 10. 10 III 14 – prelekcja z pokazem multimedialnym Radosława Koniarza z Nadleśnictwa Marcule nt. Państwowe Gospodarstwo Leśne – „Lasy Państwowe” – teraźniejszość i przyszłość (36 osób)

 11. 31 III 14 – „Historia i zabytki Lwowa” wykład dr Krzysztofa Daniszewskiego z pokazem multimedialnym (38 osób)

 12. 7 IV 14 – „Magia słowa” – o leczeniu ludowym – wykład z językoznawstwa dr hab. Marzeny Marczewskiej z UJK (29 osób)

 13. 24 IV 14 – „Składanie zeznań podatkowych przez Internet” – prelekcja Alicji Cwaliny – prac. Urzędu Skarbowego (10 osób)

 14. 28 IV 14 – wykład o zdrowiu (rehabilitacja i profilaktyka) – „Bioptronświatło, które leczy”– T. Banakiewicz przedstawiciel Biura Regionalnego Zepter (11 osób)

 15. 7 V 14 – „Świętość Jana Pawła II” (refleksje po kanonizacji) – ks. dr Andrzej Kaszycki – kanclerz Kurii Kieleckiej (14 osób!)

 16. 23 V 14 – „Agresja i przemoc między dziećmi – jak sobie z nią radzić?” wykład z psychologii dr Jakuba Kołodziejczyka z UJ (24 osoby)

 17. 17 VI 14 – „Historia spalonego, drewnianego kościoła pw. Wszystkich św. w Starachowicach”mgr Agnieszka Malinowska (20 osób)

 Podsumowanie:

W r. akad. 2013/14 odbyło się 18 wykładów ogólnych (średnio 2 w ciągu miesiąca): 4 - w ramach projektu ASOS – II edycja „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”, 2 – z ochrony zdrowia, 2 – z językoznawstwa, 1 – porady rzecznika praw konsumentów, 1- ze współczesnej literatury polskiej, 2 – Internet w życiu codziennym (Facebook i wypełnianie PIT-ów przez Internet), 1 – ochrona przyrody (lasów), 2 – historia sztuki ( Kresów i regionu), 2 – psychologia i niepełnosprawność, 1 – aktualne wydarzenia – kanonizacja Jana Pawła II . Ogółem w wykładach wzięło udział 453 osoby.

                                             Lucjana Elżbieta Nowak

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie