Sprawozdanie z działalności UTW w Starachowicach w 2019 roku.

-.09 stycznia wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji Powstania Styczniowego na Polanie Langiewicza.

-10 stycznia słuchacze UTW uczestniczyli w spektaklu"Żołnierz Królowej Madagaskaru" w Teatrze Polskim w Warszawie.

-13 stycznia organizowaliśmy stoisko z wypiekami i rękodziełem członków UTW w SCK i wspomagaliśmy akcję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

-23 stycznia odbyła się wycieczka z wnukami do Pacanowa.

-04 lutego uczestniczyliśmy w wykładzie dr Jacka Łapińskiego pt."Rozwój osobisty".

-03 marca braliśmy udział w warsztatach kulinarnych w ZSZ nr 1.

-05 marca mieliśmy wspólne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

-09 marca odbył się wyjazd do Filharmonii na spektakl"Gorące kubańskie rytmy-salsa jest kobieta".

-27 marca wyjechaliśmy do Teatru Starego w Krakowie na spektakl"Gould".

-26 kwietnia odbyło się Spotkanie Wielkanocne w Dworku Świętokrzyskim.

-18 maja odbyły się na placu pod Skałkami "Juwenalia' UTW.

22. maja 2019r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego członków UTW został wybrany nowy Zarząd. Na prośbę ustępującego Zarządu do końca czerwca poprzedni Zarząd realizował rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia . W czerwcu wzięliśmy udział w :
- Jarmarku Starzecha;
- Rajdzie Nording Waking z przemarszem do Wólki Milanowskiej było to przedsięwzięcie dotowane z środków Starostwa Powiatowego
- w wycieczce do Świętej Katarzyny, w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego
- w wycieczce na terenie gminy Bieliny, połączonej z grą terenową opartą na ludowych legendach świętokrzyskich. Wakacje były dla nowego Zarządu okresem wytężonej pracy związanej z przeprowadzką do nowej siedziby przy ulicy Glinianej 10a, oraz z pozyskiwaniem i transportem sprzętu i mebli po likwidowanych szkołach gimnazjalnych.
- w lipcu delegacja UTW uczestniczyła w odsłonięciu pomnika z 1922 r. , który był wyremontowany z środków zebranych podczas kwesty w listopadzie 2018r.
15 sierpnia delegacja słuchaczy UTW uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Prezydenta Miasta pod pomnikiem Niepodległości, złożyliśmy pod pomnikiem okolicznościowy wieniec;
- 24 sierpnia 30 członów UTW wzięło udział w Paradzie Seniorów w Warszawie;
- 9 września uczestniczyliśmy w V Dniach Seniora, który rozpoczął się odtańczeniem tradycyjnego poloneza pod " Skałkami";
- we wrześniu delegacja UTW złożyła również wieniec pod pomnikiem " Obrońców Starachowic";
- 22.września pod hasłem :" Nie śmiecimy , sprzątamy, zbieramy" – wzięliśmy udział w sprzątaniu terenu wokół zbiornika wodnego "Piachy". Akcja zakończyła się tradycyjnym ogniskiem. Cieszymy się , że coraz większa liczba naszych słuchaczy uczestniczy w tej akcji. W tym roku było 24 osoby.
- 19. września wrześniu zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka odbyła się w ramach współpracy z Ligą Obrony Kraju;
- 1. października uczestniczyliśmy wspólnie z innymi organizacjami senioralnymi naszego miasta w " Jesiennym rajdzie seniorów" – organizowanym z okazji " Międzynarodowego dnia osób starszych", który zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawą w ośrodku ZHP nad Lubianką.
- 7 października w sali UM " Olimpia " uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Odbył się również I etap Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej;
- 12. października braliśmy udział w Targach Seniora w Kielcach;
- 19. października wyjechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Żydowskiego POLIN w Warszawie;
- 26. października odbyła się zabawa integracyjna z LOK w Domu Nauczyciela;
- 1 – listopada wzięliśmy udział w kweście na cmentarzach przy ulicy Radomskiej;
- 04 – listopada odbyły się wybory do koła PTTK przy UTW. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Cygan.
- 08 – listopada wzięliśmy udział w konferencji naukowej "Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego" w 120 rocznicę oddania do użytku Zakładu wielkopiecowego w Starachowicach. Konferencja odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach;
- 08 listopada braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Lipiu w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- 30. listopada odbyła się zabawa andrzejkowa w Dworku Świętokrzyskim;
- 8. grudnia - wyjechaliśmy do teatru Tet a tet w Kielcach na spektakl "Kochajmy się"
- 9. grudnia – odbyło się w sali Olimpia UM spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem;
- 15. grudnia – uczestniczyliśmy w wykładzie " Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim" w UJK w Kielcach.
- 16 stycznia – odbyło się Spotkanie Noworoczne słuchaczy UTW w ZSZ nr 1 w Starachowicach;
- 20 stycznia – uczestniczyliśmy w wykładzie pracowników naukowych UJK w Kielcach, autorów książki pt. "Słowa jak kamienie, mowa nienawiści, kłamstwa i agresja w sieci".
- 24.01 – uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych w pracowni chemicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyjazd odbył się w ramach projektu " Aktywny Senior" Zajęcia prowadził dr hab. Rafał Kozłowski – profesor UJK.

W I semestrze 2019/ 2020 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1." Cyfrowy Senior" , projekt obsługi programów komputerowych przygotowany przez Komendę Wojewódzką ZHP w Kielcach, w którym uczestniczyło 12 naszych słuchaczy;
2. Projekt " Akademia Aktywnego Seniora" w ramach tego projektu zrealizowaliśmy w 2 moduły:
a/ "Odbrązowić starość" – udział wzięło 16 słuchaczy
b/ "Na ścieżce do zdrowia urody i sprawności" – udział w nim wzięło 21 naszych słuchaczy.
Zajęcia tematyczne w ramach projektu prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W I semestrze zrealizowano 18 godzin zajęć. Zajęcia były bezpłatne.

Raz w miesiącu organizowane są pod kierownictwem Haliny Sidor wyjazdy do Solca – Zdroju. Średnio 40 słuchaczy korzysta z kąpieli w basenach siarczkowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizował swoje zadania statutowe w ramach 18 sekcji tematycznych:

1. Sekcja psychologiczna jest prowadzona przez Wandę Kołodziejczyk, skupia w 2 grupach łącznie 79 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru ilość słuchaczy powiększyła o 15 osób. Grupa wtorkowa spotkała się na zajęciach 9 razy, słuchacze sekcji psychologicznej uczestniczyli w 3 seansach filmowych w ramach " Kina Senior". Tematyka filmów omawiana była również podczas zajęć sekcji psychologicznej. Frekwencja w grupie wtorkowej wynosiła 65%. Grupa środowa spotkała się 11 razy. Frekwencja wynosiła 60%. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu.
Tematyka tych spotkań związana była z problematyką szczęścia osobistego, czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia, jego wyznacznikami i sposobami jego zwiększenia.

2. Sekcja historyczna prowadzona jest przez Agnieszkę Malinowską. Skupia 10 członków. W I sem. Odbyło się 6 spotkań. Frekwencja wyniosła 95%. Zajęcia z historii zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem pracy. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu.

3. Sekcja przyrodnicza – prowadzona jest przez dr Krystynę Dutkiewicz. Należy do niej 36 słuchaczy. Skład osobowy sekcji przyrodniczej w porównaniu z poprzednim semestrem pozostaje bez zmian. Zrealizowano łącznie 20 godz. zajęć w tym: 7 wykładów w formie prezentacji multimedialnych, 2 lekcja muzealne i 1 zajęcia w terenie. Średnio 26 osób uczestniczyło w wykładach, 10 osób w lekcjach muzealnych. Zajęcia odbywały się 2 lub 3 razy w miesiącu. Zgodnie z założeniami programowymi zrealizowano w całości cykl zajęć pt. "Grzyby, porosty,śluzowce", część cyklu pt. "Nowe dziedziny biologii". Ponadto odbyły się zajęcia dotyczące pomocy ptakom w zimie oraz zaburzeń zmian sezonowych w przyrodzie w związku z ociepleniem klimatu.

4.Sekcja informatyczna – prowadzona jest przez Agnieszkę Pachocką. Jest nowoutworzoną sekcją UTW, ponieważ w drugim semestrze 2018/2019 sekcja informatyczna została rozwiązana. Należy do niej 11 słuchaczy, w I semestrze odbyło się 22 godz. z zajęć z podstaw obsługi i nauki korzystania z podstawowych programów komputerowych. Zajęcia odbywają się już na komputerach będących własnością UTW, które w br. zostały wyremontowane poprzez wgranie potrzebnych do programów oraz rozszerzenie ich pamięci. Założony plan pracy zrealizowano w 100%.

5. Sekcja geograficzno- turystyczna – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. Należy do niej 12 słuchaczy. Frekwencja na zajęciach wyniosła 97%. Zrealizowano 18 godzin zajęć w formie wykładów. W ramach sekcji odbywały się też w soboty spacery edukacyjne po terenie miasta i okolic. Celem ich było poznanie miejsc związanych z historią miasta. W spacerach brali też udział członkowie innych sekcji UTW.

6. Sekcja poetycka " Feniks" – prowadzona jest przez Lucjanę Elżbietę Nowak. Sekcja liczy 19 członków. Jej skład pozostał bez zmian w porównaniu z poprzednim semestrem. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 53%. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu. W ramach sekcji zorganizowano we wrześniu w Bibliotece Pedagogicznej przedstawienie słowno-muzyczne dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. "Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach i chłopcach", w październiku wieczór poetycki Wandy Frączek, w październiku wieczór poetycki Janusza Niewczasa oraz Kolędowanie w polskiej tradycji.

7. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona jest przez Jerzego Krawczyka . Należy do niej 52 słuchaczy. Średnia frekwencja wyniosła 72% . W porównaniu z poprzednim semestrem w sekcji przybyło 10 nowych członków. W I semestrze odbyło się 12 dwugodzinnych wykładów Swój program zajęć sekcja realizuje w formie wykładów otwartych w których uczestniczą też członkowie innych sekcji zainteresowanych proponowaną tematyką wykładów. Członkowie sekcji we wrześniu brali udział w Ogólnopolskiej akcji sprzątania świata i w kweście na starachowickich cmentarzach. W br. akademickim nawiązaliśmy współpracę z MPiT, która zaowocowała cyklem wykładów poświęconych historii powstania muzeum, pracy muzealników oraz historii powstania Starachowic. Wykłady prowadzone przez dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego oraz Wiolettę Sobieraj cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W tę tematykę wpisał się również ciekawy wykład wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. W I sem. udział w zajęciach sekcji wzięli również przedsiębiorcy z terenu miasta: Edward Płusa i Krzysztof Chaja, którzy opowiedzieli o powstaniu i działalności swoich firm. W I sem. odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem oraz pracownikiem Nadleśnictwa Starachowice. Z prawa cywilnego odbył się wykład dot. odszkodowań oraz obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowych. Sekcja prowadzi dodatkowo Społecznościowy Ogród UTW.

8. Sekcja literacka – prowadzona jest przez Dorotę Kiełek. Zajęcia sekcji odbywają się raz w miesiącu. Odbyły się cztery spotkania – łącznie 8 godz. zajęć. Należy do niej 37 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru przybyło 5 członków. Średnia frekwencja to 82%. W tym roku szkolnym słuchacze sekcji uczestniczyli w wykładzie o Gustawie Herlingu Grudzińskim w Bibliotece Pedagogicznej, oraz w wykładzie przybliżającym twórczość literacką Wiesława Myśliwskiego.

9. Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona jest przez Jadwigę Hamerę. Należy do niej 18 słuchaczy, frekwencja na zajęciach wyniosła 66%. Sekcja powiększyła się o 2 słuchaczy.W ramach sekcji zrealizowano 14 spotkań. Słuchacze uczyli się słownictwa i zwrotów gramatycznych zgodnie z realizowanymi tematami zajęć. W Listopadzie odbyły się zajęcia związane z tradycjami pogrzebowymi w Rosji, w grudniu sekcja zorganizowała spotkanie adwentowe, realizując jednocześnie temat " Boże Narodzenie w prawosławiu.

10. Sekcja języka niemieckiego - prowadzona jest przez Jolantę Łodej. Sekcja liczy 26 osób W porównaniu z poprzednim semestrem ubyło 3 osoby. Zajęcia odbywają się w 2 grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. W I semestrze zrealizowano 52 godziny zajęć, średnia frekwencja wyniosła 75%. Założony plan pracy został zrealizowany. We wrześniu sekcję odwiedzili partnerzy z Darmstadt, wspólnie zwiedzano Zamość, Krzemionki Opatowskie, na zakończenie pobytu odbyło się ognisko integracyjne. W grudniu słuchacz uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, uczestniczyli tam w grze miejskiej "Kod Goethego" , zwiedzili też Kiermasz Bożenarodzeniowy.

11. Sekcja języka włoskiego – prowadzona jest przez Agnieszkę Iwon. Należy do niej 15 słuchaczy. W porównaniu z poprzednim semestrem przybyło 6 słuchaczy. W ramach lektoratu słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa i prowadzenia rozmówek w języku włoskim. W ubiegłym semestrze sekcja włoskiego zaprezentowała spektakl pt. "Wieczór Leonarda da Vinci". Zrealizowano 12 godzin zajęć . Średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem.

12. Dyskusyjny Klub Filmowy – jest to nowa sekcja prowadzona przez Ewę Przygodę. Swoją działalność sekcja realizuje w oparciu o współpracę z kinem Starachowickiego Centrum Kultury. Średnio raz w miesiącu 40 słuchaczy UTW uczestniczy w projekcjach filmów w ramach " Kino szkoła - Senior". Są to filmy ambitne, poprzedzone wstępem prelegenta, oddziaływujące na emocje i zmuszające do refleksji. Tematyka ich jest również dyskutowane na zajęciach sekcji psychologicznej. Drugą działalnością sekcji jest udział w dyskusyjnym klubie filmowym działającym w oparciu o klasykę filmów czarno – białych. Należy tu 14 słuchaczy, którzy w 1 sobotę miesiąca uczestniczyli w projekcji 5 filmów.

13. Sekcja artystyczna – prowadzona jest przez Annę Majer. Obejmuje działalność plastyczną, należy tu 12 osób. Odbyło się 18 godzin zajęć praktycznych gdzie frekwencja wyniosła 80%. Do grupy fotograficznej należy 6 osób. W I semestrze odbyły się 4 godziny zajęć z fotografii. Grupa plastyczna uzupełnia swoje prace z miłośnikami fotografii np. fotografowanie martwej natury w różnym świetle. Wspomaga też swoimi pracami "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" oraz imprezy UTW np. Juwenalia.

14. Gimnastyka usprawniająca – zajęcia prowadzi Beata Laszczyk. Udział w zajęciach bierze 95 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 4 grupach. Łącznie odbyło się 54 godzin zajęć gdzie frekwencja wyniosła 77%. Celem zajęć jest utrzymanie bądź podniesienie sprawności psychofizycznej słuchaczy, uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie aparatu ruchowego ćwiczących i zapobieganiu zmianom starczym w obrębie poszczególnych układów: ruchu, krążenia i oddychania.

15. Joga – sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 37 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i miały na celu podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW.

16. Zespół wokalny " Srebrne Nuty" – kierowany jest przez Janinę Kowalik. Do zespołu należy 17 słuchaczek UTW, które spotykają się raz w tygodniu; w tym semestrze odbyło się 20 spotkań. Frekwencja wyniosła 73%. W porównani z poprzednim semestrem zespół powiększył swój skład o 4 osoby. Zespołowi akompaniuje Paweł Michalski. Zespół bierze udział w wydarzeniach UTW oraz współpracuje z innymi sekcjami. Swoimi występami uatrakcyjnił min. "Senioralia", Inaugurację roku akademickiego, Spotkanie Noworoczne, czy imprezę miejską pt. "Kolędowanie bez barier".

17. Kabaret " Z Różą" – reżyserem i autorem tekstów jest Janusz Zakrzewski, którego z ramienia UTW wspomaga Zofia Skrońska. W kabarecie uczestniczy 9 słuchaczy UTW ( skład członków Kabaretu pozostaje bez zmian). Występom Kabaretu akompaniuje Wojciech Wąsala. Próby Kabaretu odbywają się raz w tygodniu, w tym semestrze było to 60 godzin. Frekwencja słuchaczy wynosiła 89%. Kabaret ze spektaklem" Autoterapia czyli kurujmy się" wystąpił w październiku na zabawie integracyjnej UTW i LOK oraz podczas uroczystości związanej ze 100 leciem PCK.

18. Spacery edukacyjne – w każdą sobotę słuchacze UTW brali udział w spacerach edukacyjnych po terenie miasta i okolic. Większość spacerów prowadziła Elżbieta Durlej w ramach pracy sekcji geograficzno – turystycznej, w trzecią sobotę miesiąca spacery odbywały się z Andrzejem Cyganem w ramach współpracy z oddziałem PTTK , część spacerów edukacyjnych dot. Historii Starachowic i historii Zakładów górniczo – hutniczych nad Kamienną prowadził Paweł Kołodziejski dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.