Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej UTW

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Glinianej 10A dalej jako „UTW”.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością UTW.  Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa 01 – 193.

4. Podanie danych jest niezbędne do kontaktu z członkiem UTW.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. UTW nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.