STATUT

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Starachowice.  
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji - krajowych
  i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.
 5. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 4, decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia uchwala i zmienia regulaminy ww. jednostek organizacyjnych.   

 

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za zgodą Walnego Zebrania Słuchaczy UTW.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.  
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych i ekologii, problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.

2)     Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

4)     Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.

5)     Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.

6)     Aktywizacja społeczna osób starszych.

7)     Upowszechnianie praw seniorów oraz uwrażliwianie ich na różnego rodzaju zagrożenia w szczególności ekonomiczne i informatyczne. 

8)     Organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.

9)     Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.

10)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11)  Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

12)  Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

13)  Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

14)  Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,

15)  Organizowanie wypoczynku osób starszych.

16)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17)  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

18)  Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

19)  Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

20)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

21)  Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.

22)  Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu - szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

23)  Promocja i organizacja wolontariatu.

24)  Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

25)  Działalność charytatywna

26)  Upowszechnianie ekonomii społecznej.

27)  Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.

28)  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich
a w szczególności powiatu starachowickiego.

2. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

2)     Prowadzenie działalności szkoleniowej.

3)     Organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i kursów.

4)     Organizację wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji.

5)     Organizację wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów.

6)     Organizację imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych.

7)     Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych
i krajoznawczych.

8)     Organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych.

9)     Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.).

10)  Prowadzenie działalności doradczej.

11)  Prowadzenie działalności stypendialnej.

12)  Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.

13)  Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie.

14)  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.

15)  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.

2. Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

4. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-10. 

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

6. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
  i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia z ukończonym co najmniej wykształceniem średnim będąca w wieku emerytalnym  55+.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
  w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)     zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3)     zgłaszać projekty uchwał,

4)     uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

5)     odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

6)     brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalanych przez Zarząd,

7)     korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)   aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

2)     przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)   troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,

4)     uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,

5)   regularne opłacanie składek członkowskich,

6)   składki członkowskie winny być wpłacane do końca października w każdym roku akademickim, w uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacone w dwóch ratach, pierwsza do końca października a druga do końca stycznia w danym roku akademickim,

7)   dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

8)   przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)     śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)     wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)     działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)     rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

4. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały (uchwałę można doręczyć drogą e-mailową). Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. 

 

§ 17

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie kadencji.
  W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub informację w programie zajęć na 14 dni przed planowanym terminem obrad. Zarząd może ustalić inne sposoby zawiadamiania. 
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:

1)     z inicjatywy własnej Zarządu,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalanie statutu i jego zmian,

3)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

4)     wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

7)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,

8)     uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

10)  uchwalanie składki członkowskiej na wniosek Zarządu, jeżeli podwyżka będzie powyżej rocznego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.

 

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z 5-15 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. Zarząd może wybrać drugiego skarbnika i drugiego Sekretarza.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć niezwłocznie, po dokonaniu wyboru, które prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania.
 5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone
  w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

 

§ 26

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,

2)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  

4)     kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

8)     sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

9)     utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,

10)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

11)  powoływanie i odwoływanie ciał doradczych, komisji, sekcji i zespołów, samorządu studenckiego  oraz określanie ich zadań w tym nadawanie i zmienianie regulaminów ich funkcjonowania,

12)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 i ruchomego,

13)  prowadzenie działalności gospodarczej,

14)  podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

15)  uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

16)  uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17)  uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich. Zarząd na prośbę pisemną członka Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach udzielać rocznego urlopu, po wykorzystaniu rocznego urlopu członek Stowarzyszenia nie płaci wpisowego,

18)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

19)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

20)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

21)  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

22)  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

23)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

§  27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, albo skarbnik i inny członek zarządu działający łącznie.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
  a członkiem zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.

7. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,

3)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

4)     opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

5)     kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

6)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, nieprzestrzegania Statutu lub nierealizowania uchwał,

7)     zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 ust. 2 lub 21 ust. 2,

8)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

9)     przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,

2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

3)     dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

4)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej
i działalności gospodarczej;

5)     dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

5. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 32

Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)     przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.