„Topos ogrodu w kulturze europejskiej”

 

- został jak zwykle przyjęty przez słuchaczy UTW z dużym zadowoleniem.

Na początku wykładowczyni objaśniła znaczenie terminu topos. Następnie przekrojowo pokazała topos ogrodu w kulturze europejskiej począwszy od opisu pierwszego ogrodu biblijnego Eden, który znajdujemy w Ks. Rodzaju Starego Testamentu, poprzez poezję epoki starożytnej (Mitologia, poezja Horacego), Renesansu (J. Kochanowski – „Czego chcesz od nas Panie?”, aż po współczesność na przykładzie utworów Z. Herberta, Cz. Miłosza, B. Leśmiana; w tekstach piosenek J. Kaczmarskiego „Wygnanie z raju”, czy J. Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, w których ogród uczyniony ręką ludzką jest w opozycji do ogrodu stworzonego przez Boga.

Topos ogrodu widzimy również w malarstwie np. obraz „Dziwny ogród” J. Mehoffera (Impresjonizm) lub „Bóg stwarzający świat” W. Blaka.

Wykładowczyni przypomniała również o Ogrodzie Getsemani – to całkiem inny ogród – ogród cierpienia i śmierci, ale dający początek odkupienia!

Słowa wypowiadane przez dr A. Krawczyk były balsamem na nasze dusze z tęsknotą oczekujące na przedłużające się nadejście wiosny.

 

                                                            Lucjana Elżbieta Nowak

 

 

 

 

            Dwugłos w sprawie wykładu z literatury – 20 IV 2015

 

 

Słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat żywotnego w kulturze europejskiej toposu ogrodu. Na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej mogli śledzić dzieje motywu i znaczenia, jakie nadawali mu twórcy w różnych epokach. Na wykładzie omówione zostały najstarsze wyobrażenia ogrodu: biblijny Eden, ogród oliwny Gethsemani, miejsce cierpienia i samotności Chrystusa; mitologiczne obrazy ogrodu w micie o Złotym Wieku ludzkości, micie arkadyjskim, ogrodach Persefony ( Elizjum, Tartarze i Łąkach Asfodelowych), sadzie Hesperyd. W wywodzie nie mogło zabraknąć również miejsca poświęconego ogrodom filozofów, zwłaszcza Ogrodowi Epikura, w którym mieściła się założona przez niego szkoła w Atenach za bramą Dipylońską. W Ogrodzie stworzył mistrz filozofię życia polegającą na dążeniu człowieka do szczęścia, ćwiczeniu się w mądrości, która podpowiada człowiekowi jak żyć, czego unikać, jak panować nad namiętnościami. Celem wykładu było uświadomienie słuchaczom, że tradycja kulturowa to niekończący się dialog myśli, idei, poglądów, to nie tylko kontynuacja, ale dyskurs, spór o nasze rozumienie świata i własnego w nim miejsca.

 

                                                                              Alicja Krawczyk