DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Koordynatorem projektu jest Prezes UTW Jerzy Krawczyk.

Koordynator projektu w trakcie realizacji działań czuwał nad prawidłową realizacją zadań projektowych oraz czy na bieżąco archiwizowana jest dokumentacja projektowa, opisywane dokumenty finansowe, monitorowane wskaźniki projektu.

01.01-31.03.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym:

Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach Pan Jerzy Krawczyk odbył wiele spotkań, które miały na celu przygotowanie merytoryczne, koncepcyjne i prawne do wykonania przypisanych działań:

– spotkanie w Sali Olimpia UM z Prezydentem Markiem Materkiem dotyczące wprowadzenia w życie zawartej Umowy Partnerstwa Krajowego;

– rozmowy z Wiceprezydentem Starachowic ds. społecznych Panem Marcinem Gołębiowskim i Panią Malwiną Skrzyniarz- Pióro Kierownikiem Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych (wyznaczona przez Lidera Projektu do kontaktów) dotyczące wdrożenia umowy do realizacji;

– spotkanie z pracownikami UM w Starachowicach: Panią Malwiną Skrzyniarz- Pióro, Panem Maciejem Myszką i Panem Bartoszem Wojtasik w sprawie potrzeb UTW dotyczących realizacji działania;

– spotkanie z Wicestarostą Powiatu Starachowickiego Panem Dariuszem Dąbrowskim w sprawie wytyczenia i przekazania terenu pod EKO-szkołę – zielonego centrum aktywności lokalnej;

– spotkanie z Panią Elżbietą Kitą – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Panem geodetą ze SP – pomiary i wytyczenie terenu;

– spotkanie w terenie z Panem Bartoszem Wojtasikiem – pracownikiem UM w Starachowicach w sprawie opracowania wstępnej koncepcji budowy EKO-szkoły – zielonego centrum aktywności lokalnej;

– spotkanie z pracownikami UM Panią Malwiną Skrzyniarz- Pióro i Panem Kamilem Stanosem w sprawie konsultacji dot. umowy na zatrudnienia koordynatora projektu, planowanych zmian w budżecie przedsięwzięcia i sprawozdawczości. okresowej. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Tokarska – vice-prezes UTW, Pani Urszula Fiałek – skarbnik UTW, Pani Dorota Jantos – słuchacz UTW.

Wynikiem merytorycznych spotkań i dyskusji Prezesa Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach Pana Jerzego Krawczyka jest:

– podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu w Starachowicach Nr XL/319/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody dla MOGiK na zawarcie umowy użyczenia gruntów z UTW. Dzięki temu uzyskano teren, na którym wybudowany zostanie ogród ziołowy oraz realizowane będą pozostałe działania projektowe;

– opracowanie przez Pana Bartosza Wojtasika – pracownika UM w Starachowicach planu głównego – podstawowego rzutu z góry, na którym rozmieszczony jest układ wszystkich elementów budowy EKO-szkoły – zielonego centrum aktywności lokalnej.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Na mocy Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24.03.2022 r. uzyskano gwarancję nieodpłatnego użytkowania gruntu przez 10 lat na cel budowy ogrodu ziołowego. Stosunkowo późna decyzja odnośnie udostepnienia gruntu wpłynęła na harmonogram działań. Prace związane z budową ogrodu realizowane będą w kolejnych okresach rozliczeniowych.

01.04-26.05.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym:

– MOGiK w Starachowicach podpisał z UTW w Starachowicach umowę użyczenia gruntów na okres 10 lat – umowa z dnia 04.04.2022 r.

– rozpoczęto budowę ogrodu społecznościowego wg koncepcji opracowanej przez Podinspektora Bartosza Wojtasika;

– został opracowany harmonogram prac;

*Pierwszym etapem było zerwanie darni z placu przeznaczonego na ogród społecznościowy przy współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Starachowiczanka”

*Opracowano i wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu UTW w Starachowicach Nr 1/Z/2022 z dnia 07.04.2022 r. „Regulamin wydatkowania środków finansowych w odniesieniu do zakupu towarów i usług finansowanych ze środków publicznych, w tym dotacji pochodzących z funduszy zagranicznych”

Zostało przeprowadzone badanie rynku dotyczące: zakupu 11 dużych donic (200x100x70) do uprawy roślin, zakupu narzędzi ogrodniczych (łopaty sztychówki, widły ogrodnicze, grabie, grace, konewki, taczka, wąż ogrodniczy, rękawice oraz małe narzędzia: łopatki, pazurki, motyczki, grabki) i zakupu ziemi wraz z dowozem. Postępowania prowadzone były w procedurze uproszczonej i zostały zrealizowane wg kryterium najniższej ceny brutto.

* Donice zostały zmontowane przez wolontariuszy i 6 z nich zostało ustawione w ramach współpracy międzypokoleniowej (seniorzy z UTW +młodzież)

* Zawarto porozumienie z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach w ramach którego młodzież wraz z opiekunami na podstawie ustalonego harmonogramu realizuje zajęcia przedmiotowe biorąc czynny udział obok seniorów wolontariuszy z UTW w plantowaniu terenu (niwelacja nierówności), wypełnianiu donic uprawnych ziemią i ich ustawieniu.

27.05-31.07.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym:

* Dokonano niwelacji terenu przy pomocy wynajętej koparki ze względu na zbitość i ciężar zerwanej darni oraz wzniesienia i doły terenu, które trzeba było wyrównać.

* Posadzono sadzonki roślin i ziół, które pozyskano od słuchaczy UTW.

* Wykonano przyłącze wodne do podlewania ogrodu i sfinansowano je z własnych środków (kwota zł 308,59 – FV F/A/180/06/22 z dn. 28.06.2022 r.)

* Sukcesywnie słuchacze UTW pielęgnują ogród (podlewają – w czasie upałów rano i wieczorem, pielą, koszą trawę, grabią).

* W dniu 14.07.2022 r. Uchwalą Zarządu UTW Nr 4/Z/2022 powołana została sekcja „ECO-ogród”. Członkowie sekcji sukcesywnie będą wykonywać prace pielęgnacyjne w ogrodzie.

* W dniu 25.07.2022 r. odbyło się spotkanie sekcji z koordynatorem projektu na którym zaplanowano kupno sadzonek ziół. Dokonano również wstępnej orientacji co do cen roślin. Zaplanowano wyjazd do gospodarstwa ogrodniczo – szkółkarskiego w Błazinach Dolnych w sprawie nawiązania współpracy.

* W dniu 28.07.2022 r. członkowie grupy wraz z koordynatorem projektu odwiedzili PPHU „Radem” w Błazinach Dolnych w celu wyboru roślinności do nasadzeń.

01.08-31.10.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym:

* Sekcja „ECO-ogród” tzn. jej członkowie sukcesywnie wykonywali prace pielęgnacyjne w ogrodzie: podlewali – w czasie upałów rano i wieczorem, pielili, kosili trawę, grabili).

* Dokupiono ziemię sianą, obrzeża elastyczne, mikro włókninę czarną, szpilki do mocowania obrzeży i włókniny, cebulki narcyz, byliny, drzewa i krzewy ozdobne, sadzonki ziół, sosny karłowate, floksy szydlaste, kompost in i szczotkę.

* Słuchacze Uniwersytetu i uczniowie I klasy ZSZ nr 1 w Starachowicach o profilu architektura krajobrazu wraz z opiekunem (od m-ca września)

– oczyścili działkę z kamieni,

– uzupełnili ziemię w donicach,

– rozplantowali ziemię na grządkach,

– dosadzili zioła w skrzyniach,

– rozłożyli w sposób planowy mikro włókninę i obrzeża,

– posadzili drzewa i krzewy ozdobne na rabatach i grządkach.

* W dniu 04.10. 2022 r. w pracach przy urządzaniu ECO ogrodu oprócz słuchaczy UTW i uczniów ZSZ nr 1 uczestniczyli: Prezydent Starachowic Marek Materek i Wiceprezydent Starachowic Marcin Gołębiowski. Posadzili na działce sadzonki trawy ozdobnej i rozchodnika.

* W dniu 12.10.2022 r. w ECO ogrodzie gościliśmy dzieci i młodzież wraz z opiekunem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach. Członkowie sekcji „ECO – ogród” i Prezes UTW Jerzy Krawczyk udzielili uczniom praktycznych porad dotyczących upraw ziół i roślin w naszym ogrodzie, a także wygłosili krótką prelekcję na temat skuteczności działania ziół na organizm człowieka.

W tym dniu gościliśmy również TVP Kielce, która na swojej antenie zamieściła fotorelację promującą realizację projektu.

01.11-31.12.2022 r.

 W okresie sprawozdawczym:

* Sekcja „ECO-ogród” tzn. jej członkowie sukcesywnie wykonywali w ogrodzie prace pielęgnacyjne i przygotowawcze do zimy:

– wysadzili rośliny (krzewy i kwiaty) ze skrzyń do gruntu;

– przycinali i zabezpieczali rośliny przed mrozami;

* Podczas cotygodniowych spotkań sekcja prowadziła prace nad dalszym planem zagospodarowania ogrodu i realizacji zadań dot. w/w umowy.

Zaplanowano na rok 2023 spotkania edukacyjne z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i z młodzieżą z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 nt. ekologii i sposobu upraw ekologicznych ziół.

 W roku 2022 wydatkowano : 22.797,48 PLN = 4.854,45 EURO (40,41% planowanego budżetu)

– budżet środków europejskich:19.377,85 PLN = 4.126,28 EURO (85%)

– budżet państwa: 3.419,63 PLN = 728,17 EURO (15%)

W okresie sprawozdawczym zadanie było realizowane w sposób wolontariacki – słuchacze UTW – członkowie sekcji EKO – OGRÓD i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez słuchaczy UTW – pasjonatów ogrodnictwa, zielarstwa i zdrowego żywienia.

O1.01.2023 – 31.03.2023.

21.02.2023 r. – kol. Stanisław Prokopiuk przygotował degustację chleba własnego wypieku z pastami warzywnymi własnej roboty – w spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

28.02.2023 r. – wykład kol. Stanisława Prokopiuka na temat „Allelopatia w ogrodzie” – pozytywny lub negatywny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku na inne organizmy/gatunki. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

07.03.2023 r. – wykład na temat „Prace przygotowawcze w ogrodzie” gościnnie przeprowadził pracownik Muzeum Przyrody i Techniki Pan Jacek Jaros dla 11 słuchaczy.

14.03.2023 r. – wykład kol. Stanisława Prokopiuka, jego córki Pani Moniki i Pana Piotra – jej asystenta, którzy zajmują się zawodowo naturalną medycyną na temat: „Aromaterapia”. Wyjaśnili 18 uczestnikom spotkania m.in. jak dobierać produkty aby osiągnąć cel zdrowotny. Wśród słuchaczy była młodzież z SOSW.

21.03.2023 r. – wykład kol. Jerzego Krawczyka: „Bazylia i jej właściwości”. 18 uczestników spotkania zapoznało się ze sposobem uprawy bazylii i jej zdrowotnymi walorami.

28.03.2023 r. – wykład kol. dr Krystyny Dudkiewicz: „Sposoby zapylania roślin”.14 słuchaczy poznało wiele ciekawostek z tej dziedziny m.in. o owadopylności i jakie rośliny sadzić w ogrodzie dla dzikich pszczół.

* Sekcja „ECO-ogród” tzn. jej członkowie sukcesywnie wykonywali w ogrodzie prace pielęgnacyjne i przygotowawcze do wiosny:

– grabienie liści zgniłych po zimie;

– uzupełnianie ziemi w skrzyniach;

– wycinanie suchych pędów i gałęzi;

– przesadzanie i porządkowanie ziół w skrzyniach.

* Podczas cotygodniowych spotkań sekcja prowadziła prace nad dalszym planem zagospodarowania ogrodu i realizacji zadań dot. w/w umowy.

Zaplanowano od kwietnia 2023 realizację dalszych zakupów tj. kory, nawozów, ziół i innych roślin.

Koordynator czuwał nad prawidłową realizacją zadań projektowych. Na bieżąco archiwizowana była dokumentacja projektowa, opisywane dokumenty finansowe, monitorowane wskaźniki projektu.

* Wypłacono koordynatorowi projektu wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy za m-ce: styczeń, luty, marzec 2023 r.

Od początku realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. wydatkowano: 

zł 26.423,85
w tym budżet państwa  zł 3.963,62 i budżet środków europejskich  zł 22.460,23