OGŁOSZENIE


Na podstawie § 20 pkt. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach Zarząd postanawia :

1.  Zwołać Walne Zebranie sprawozdawcze słuchaczy UTW na  dzień 28 czerwca 2021r. - o godzinie 1000
2. Miejsce  Walnego Zebrania – ul. Gliniana 10a (sala  gimnastyczna).
3.   Porządek Walnego Zebrania słuchaczy UTW:
    1/ Otwarcie  Walnego Zebrania – Prezes Zarządu;
    2/ Wybór Przewodniczącego  Walnego Zebrania;
    3/ Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Walnego  Zebrania;
    4/ Wybór zastępcy przewodniczącego Walnego Zebrania;
    5/ Wybór sekretarza Walnego Zebrania;
    6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej;
    7/ Podjęcie Uchwały o zwiększeniu składu Zarządu do 10 osób;
    8/ Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – Renata Kasprzyk;
    9/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
    10/ Sprawozdanie z działalności merytorycznej UTW – Anna Tokarska;
    11/ Przedstawienie planu finansowego na 2021r. - podjęcie  uchwały;
    12/ Przedstawienie planu pracy merytorycznej na 2021r;
    13/ Sprawy różne i wnioski;
    14/ Odczytanie podjętych uchwał.