WIEK NIE MUSI BYĆ BARIERĄ !!!

Na zaproszenie Stowarzyszenia "Ziemia Buska" Zarząd UTW ze Starachowic przystąpił wraz z UTW z Kielc, Stąporkowa i Buska-Zdroju do projektu „Wiek nie musi być barierą”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Tematyka projektu jest skupiona wokół 5 bloków i jest wynikiem nie tylko zainteresowań studentów UTW. Uwzględnia również tematy podejmowane przez uniwersytety. W skład każdego bloku tematycznego wchodzą: konferencja naukowa oraz jako poszerzenie i praktyczne zastosowanie wiedzy - zajęcia warsztatowe.

Planowane bloki tematyczne:

  • ABC zdrowia seniora

  • Profesjonalny senior

  • Sztuka pamiętania

  • Za co Nobel w XXI wieku?

  • Odkrywamy bliską historię

W ramach bloku I odbyła się w 22.04.2017r. konferencja inauguracyjna w Busku. Ze strony UTW Starachowice udział wzięła Rada Programowa (wszyscy prowadzący zajęcia w poszczególnych sekcjach), Zarząd UTW oraz Kabaret z Różą, który zaprezentował program nagrodzony gromkimi oklaskami oraz pamiątkową plakietką.

Nasz UTW organizować będzie konferencję i warsztaty nt. „Za co Nobel w XXI wieku?”. Skupimy się przede wszystkim na polskiej Noblistce - Marii Skłodowskiej - Curie i prof. ks. Michale Hellerze, teologu specjalizującym się m. in. w fizyce, kosmologii relatywistycznej i relacji: nauka - wiara. Był on laureatem Nagrody Tempeltona. Konferencji i warsztatom przewodził będzie dr Jacek Orzechowski. Planowany termin tych zajęć: październik 2017.

Projekt przewiduje uczestnictwo ok. 30 osób w konferencjach organizowanych przez poszczególnych jego beneficjentów.

O możliwości wyjazdu na bieżąco będą zamieszczane informacje na stronie www.utw.starachowice.pl oraz w witrynce naszego UTW (obok biura).

Jednym z zadań projektu jest zorganizowanie wycieczki lokalnej. Obiektem zwiedzania i badania będzie bliskie otoczenie UTW. Uczestnicy wycieczki przygotują w formie pisemnej i fotograficznej informacje o przyrodniczym oraz historycznym dziedzictwie swego regionu. Wycieczka będzie również okazją do badania ankietowego dotyczącego znajomości wśród mieszkańców atrakcji turystycznych. Badania przeprowadzą uczestnicy wycieczki, która została zaplanowana na 13.06.2017. Celem jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”. W grupie uczestników znajdą się przede wszystkim słuchacze UTW z najwyższą frekwencją na wykładach plenarnych w roku akademickim 2016/2017 oraz chętni słuchacze, którzy zgłoszą się w biurze ( w miarę wolnych miejsc). W ramach projektu sfinansowany zostanie transport uczestników.

W projekcie zaplanowano również wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka ma umożliwić konfrontację z nowoczesnymi sposobami przekazu i prezentacji wiedzy z zakresu praw przyrody. Da również okazję do samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń na wystawach interaktywnych.

Projekt przewiduje jednocześnie udział przedstawicieli wszystkich uczestniczących w nim Uniwersytetów Trzeciego Wieku w szkoleniu liderów pod nazwą: „Jak pracować z seniorami”.